Sportvisserij Nederland mbt Beroepsvisserij
Zoals gezegd zou ik me melden als ik van SN/Sportvisserij ZWN een reactie had gekregen naar aanleiding van mijn mail aan hen, waarin ik mijn zorg heb geuit over de beroepsbinnenvisserij, meer specifiek in het Benedenrivierengebied. Van beide instanties heb ik een duidelijke inhoudelijke reactie ontvangen, waarvoor dank. Kort gezegd komt het er op neer, dat zowel SN als ZWN de zorgen delen omtrent de benutting door het beroep en de effecten op de visstand.Er gebeurt achter de schermen vaak veel meer dan wij weten en dat is goed. Problemen dienen langs diplomatieke wegen aangepakt te worden en niet met openbare verdachtmakingen en scheldpartijen. Ook de toenemende spanningen tussen beroep en sport, die mee hieruit voortvloeien, zijn reden tot zorg. Tegelijk vraagt men begrip voor het feit dat de visrechten nu eenmaal gelegaliseerd zijn en dat het beroep -vaak zonder quotum- mag vissen. Of we het er mee eens zijn is een ander verhaal, maar het is nu eenmaal een feit dat het zo geregeld is. Wel zijn beroepsvissers verplicht zitting te nemen in een visstandbeheercommissie en zich te houden aan de aldaar gemaakte afspraken. Ten aanzien van dit punt zit er nogal wat verschil tussen beroepsvissers. Met de beroepsvisser op het Hollands Diep/Nieuwe Merwede valt slecht of in het geheel niet te overleggen. In theorie zou deze beroepsvisser juridisch dus zeer zwak staan, echter op de een of andere manier wordt hem de hand boven het hoofd gehouden -door de belangenbehartigers van de beroepsbinnenvissers als door de politiek. Het vermoeden dat het beroep (met veel minder beoefenaars) dus veel beter in staat is zijn belangen bij de politici te "verkopen" dan de sportvisserijsector, lijkt hiermee bevestigd.

Ik krijg het gevoel dat SN en ZWN doen wat in hun vermogen ligt, maar tegelijk erg beperkt zijn. Het plan ten aanzien van het Ijsselmeer wat er nu ligt, is een succes van veel inspanningen, maar het komt helaas érg laat; er zit bijna geen visje meer... Moet het ook zo ver komen met het benedenrivierengebied? Denken we echt dat het daar niet op kan? Alle reden lijkt mij daarom dat vanuit de Sportvisserij één (vreedzame, maar krachtige) vuist gemaakt wordt richting politiek. Groothandels, detailhandel, visgidsen, botenverhuurders, hengelsportwebsites, karper- meerval en Snoekstudiegroep, VNV, watersportzaken, de Sportvisacademie en alle andere bedrijven/instanties die (economisch) afhankelijk zijn van een goede visstand, zullen elk van hun eiland af moeten en zich moeten verenigen en hun gezamenlijk belang inzichtelijk moeten maken. Ook zullen zij krachtig te verstaan moeten geven dat ze de wijze waarop de betreffende beroepsvisser ten onrechte in bescherming wordt genomen, op basis van genoemd argument (het zich niet houden aan afspraken en niet willen samenwerken in een VBC) onacceptabel vinden. Zolang al die geledingen zich ten aanzien van de problematiek op de vlakte houden, blijft alles bij het oude. Sportvissers, winkeliers, groothandels, en alle belanghebbenden: verenigt u. Ik wil op zich wel die kar wel meetrekken, maar hoe? met wie? waar te beginnen? Daarover denk en overleg ik verder. Ondertussen zou ik alle sportvissers willen aanbevelen alert te zijn op wat het beroep doet, foto's te maken en deze met korte beschrijving en datering te mailen naar sportvisserij zwn, opdat er een dossier kan worden aangelegd. Bij twijfelachtige praktijken (zoals nu het meenemen van snoek in de gesloten tijd) bellen met de federatie / meldpunt boa's...


Geachte heer Maljaars,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn om te merken dat de problematiek u ter harte gaat. Uw vraag mbt het verschil in inzicht is terecht. Ik besef, dat het lastig is om bevindingen van een visserijkundig onderzoek te weerspreken. Dat is ook niet mijn intentie. Ik wil er minstens een belangrijke kanttekening bij plaatsen. Het feit dat volgens onderzoek de visstand geen tekenen van overbevissing vertoont, wijst erop, dat er (nu nog) een voldoende spreiding is van jaarklassen, zodat het voortbestaan van de verschillende soorten gewaarborgd blijft. Echter, de draagkracht van een water kan groter zijn dan de daadwerkelijke bezetting. Stel dat in een vijver van 10m2 twintig karpers kunnen gedijen (er is voldoende voedselaanbod voor al die vissen), en er worden er vervolgens 15 weggevangen, dan zullen de vijf overblijvende vissen zeker goed blijven gedijen. De sportvisser echter zal wel duidelijk merken dat hij minder vangt. Natuurlijk ligt het in een groot gebied als het benedenrivierengebied complexer, maar de vele sportvissers die regelmatig op het benedenrivierengebied bijv. op de voor het beroep interessante snoekbaars vissen, merken overduidelijk een achteruitgang. Bovendien is het vangen van snoekbaars meer en meer gebonden aan specifieke stekken waar de beroepsvisser moeilijk kan komen (rond kribben bijvoorbeeld), terwijl de spreiding voorheen veel groter was. Ter illustratie nog een concrete ervaring van afgelopen najaar: op een –na veel zoeken- ontdekte “hotspot” voor baars ving ik samen met een medevisser per vissessie 40 tot 60 vissen op een dag (die allemaal werden teruggezet). Op een dag in oktober treffen we beroepsvisser Klop aan op precies die stek, die met de zegen minutieus werd leeggevist. Tot eind maart zijn we nog vier keer naar deze stek terug geweest, zonder ook maar één keer beet te krijgen. Dergelijke ervaringen maken sportvissers boos en opstandig. De sportvisser die zich houdt aan de regels legt de beroepsvisser niets in de weg (ik zou tenminste niet weten wat…) en de beroepsvisser vernielt in één trek een prachtige stek…

Wat de sportvisserij bijzonder steekt is het feit, dat er al tien jaar lang gewerkt wordt aan een Visstand Beheer Commissie voor het Benedenrivierengebied, maar dat beroepsvisser Klop zich stelselmatig onthoudt van overleg en ongecontroleerd en ongequoteerd mag vissen. Is dit te rechtvaardigen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, waarom wordt dit dan niet aangepakt?

Ik hoop u met deze toelichting van dienst te zijn en beveel mijn vraag in uw aandacht aan.

Met vriendelijke groet,

Willem


Willem, Brabant, 24/03/2014

REAGEER

Gravatar
Charlie
.

Tijdens het lezen van Het Visblad ( mei 2014 ) viel mijn oog op een artikel op pag. 10 getiteld "" Forse reductie beroepsvisserij Randmeren en IJsselmeer "". Hierin wordt o.a. aangegeven dat er sinds 1994 sprake was van een quotum voor Veluwemeer en Drontermeer van (afgerond) 96000 kg brasem en 58000 kg blankvoorn ( zegenvisserij).

Er werd binnen de VBC voor dit gebied geen overeenstemming bereikt over verlagingen van voornoemd quotum dus middels tussenkomst van de rechterlijke macht is het quotum verlaagd naar 24000 kg voor de brasem en slechts 2400 kg voor de voorn.

In dit verband dienen we nogmaals te wijzen op het feit dat de beroepsvissers in het Benedenrivierengebied de zegenvisserij op alle schubvis (mogen) uitoefenen zonder enige quotumrestrictie !?.

 • about 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Gekopieerd bijdrage van Oebele dd 24/04/2014

Waarom altijd die beroepsvissers?
Ik snap het zo langzamerhand niet meer! Meer en meer gaan de discussies hierover de beroepsvissers die meer kapot maken dan je lief is.

Over de veruit belangrijkste oorzaak van de gigantische achteruitgang van de visstand (in onze binnenwateren) hoor je echter amper iets, hoe komt dit toch? Of stelt het niets voor dat sinds de topjaren voor de sportvisserij qua visstand in globaal de jaren 1975 - 1985 de biomassa aan vis op veel wateren gemiddeld gedaald is met 75% van 240 kg naar 60 kg per hectare?? En wat gaan we hier dan aan doen als het al niet eens lukt om een handjevol beroepsvissers met pensioen te sturen?

Is er in de toekomst nog wel kans op verbetering van vangsten of is het echt een aflopende zaak?

Oebele - Noordelijk -

 • about 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Rob
.Maassluis

Charlie dit kan zo echt niet door gaan , deze beroepsvissers verplaatsen zich inderdaad als de visstand ergens naar de verdoemenis gevist is gaan ze op een andermans vergunning toch gewoon ergens anders verder of nemen de vergunning van een ander over zo gaat alles kapot dus ook de Beneden - Rivieren , ik heb het al enkele malen aan gegeven over de Brielsemaas daar is beroepsvisser Wilkin den Boer actief en is daar voor 100 % naar de klote gevist ja en je gelooft het niet dit is namelijk een recreatie gebied voor vissers en anderen watersporters en nu totaal geen visje meer te vangen hier was ook geen beheer de beroepsvisser kon ongelimiteerd alles wegvangen ,dus is het daar nu net het kleine IJsselmeer totaal uitgemoord afz Rob Maassluis

 • about 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Nog een 3-tal reacties op de inzending van Oebele:

Peter Gerits 25-04-2014 10:55

Je hebt helemaal gelijk Oebele, beroepsvisserij mag geen probleem zijn mits het met beleid gebeurt. De grootste boosdoener is in mijn ogen het overtrokken Kader Richtlijn Water (KRW) gebeuren dat geregeld is via afspraken in de Europese Gemeenschap. Als er te weinig voedingsstoffen in het water aanwezig zijn is er voor de jonge visjes niets te eten. Deze voedingstoffen vormen immers de basis voor al het onderwaterleven. Men heeft voor deze richtlijn kennelijk de salmonidenzone als basis genomen, terwijl wij met onze laaglandrivieren voornamelijk in de brasemzone leven.

Peter 25-04-2014 11:06

SVN maakt zich tot in de tweede kamer druk om de Paling. Terwijl het met de schubvis op de meeste wateren in ons land ook droevig gesteld is. De opdracht van Brussel (KRW) zal dan ook tot achter de komma uitgevoerd worden. Bij SVN is men dol op wedstrijden, wanneer komt het verhaal naar buiten dat men de belangrijkste wedstrijd in de hengelsport verloren heeft?

Groet,Peter


Rob 25-04-2014 15:46

Oebele er zijn nog te weinig mensen die inzien dat het echt heel erg slecht gesteld is met de visstand en dan de organisatie die de belangen van de sportvissers moet behartigen Sport Visserij Nederland is laks en hebben ook niets in te brengen ,nu doen ze net of ze het uitgevonden hebben met een herstel plan voor het IJsselmeer ,daar mag 3 jaar niet gevist worden omdat er geen vis meer zit . Nou dan gaan die beroepsvissers toch gewoon een anderen plas leegvissen overal waar een beroepsvisser actief is gaat het naar de klote ,dat zijn graaiers grote huizen en dikke auto's alle vis moet mee ,lage prijzen maakt niets uit dan zet je gewoon meer netten en vang je toch gewoon meer dan gaat gewoon alles mee Voorn Brasem snoekbaars baars alles moet kapot .Sport Visserij Nederland wil er gewoon niets aan doen , daar doen ze alleen leuke dingen om de VISPAS te promoten wand dat is wel belangrijk geld voor de salarissen is belangrijker dan heel de visstand AFZ Rob


 • about 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Er wordt weer lekker gemopperd. Eerlijk gezegd vind ik het wel een goede ontwikkeling dat de visstand achteruit loopt. Misschien dat dan eindelijk de sportvissers eens ZELF van hun luie verwende krent komen, i.p.v. steeds met het vingertje naar anderen te wijzen.

Vriendelijke groet
Fuut

 • about 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Rob
.Maassluis

FUUT Als een sportvisser tijd over heeft na een drukke werkweek dan gaat hij het liefst vissen dus heeft hij niet zoveel tijd voor anderen bijzaken ,daarom word je lid van een vereniging en betaal je voor een VISPAS aan Sport Visserij Nederland net als al die andere 500.000 vispashouders en dat maal gemiddeld 30 euro is 15 miljoen euro per jaar dan mag je als sportvisser toch wel op zijn minst verwachten dat SPORTVISSERIJ NEDERLAND de belangen behartigd en zorg draag voor een goede visstand wand een goede visstand is voor jouw ook van levensbelang (FUUT) of ben jij de enige fuut die brood eet . Dus zo lang er zoveel geld naar een organisatie toegaat en de sportvisser daar niets van terug ziet blijf ik gewoon met mijn vingertje wijzen dus ook voor een klein en zielig diertje zoals de (FUUT)

 • about 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Hoe stel jij dat dan voor beste Fuut, wat moet " de sportvisser met zijn of haar luie krent dan doen of heen gaan ? ". Moet hij/zij bv een brief / e-mail schrijven / sturen aan de hsv of naar de federatie of zelfs naar Sportvisserij Nederland. Of moet hij / zij in contact treden met diegene(n) binnen de 2e kamer fractie van zijn / haar politieke voorkeur om zijn / haar beklag te doen ?. Of bv 'massaal' met spandoeken ed naar Den Haag optrekken om op het Binnenhof te protesteren.

Jij loopt al heel wat jaren mee, ook op dit forum, en stelt je in de regel als een pleitbezorger voor Sportvisserij Nederland op, daar is op zich niets op tegen. Tot dusverre heb je je op een korte reactie na rustig weten te houden echter nu er steeds meer wordt 'gemopperd' door die en genen, ook op Sportvisserij Nederland, kon een vervolg reactie van jouw hand eigenlijk niet uitblijven. Dus ben ik zeer benieuwd naar jouw visie ?.

 • about 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Oebele
.Noordelijk

Charlie,

Het moge duidelijk zijn dat er meer belangrijke factoren zijn die ervoor zorgen dat de visstand in bijna alle Nederlandse viswateren gigantische is gedaald en nog zal gaan/blijven dalen. Wel zie ik hierbij een duidelijk onderscheid tussen grote wateren en kanalen/vaarten e.d. en dan met name m.b.t. de Kader Richtlijnen Water.

Naast diverse beroepsvissers hebben ook op veel plaatsen de staand-want-stropers vrij spel om onze snoekbaars-bestanden nog verder te decimeren. De wil om hiertegen op te treden is minimaal maar bovenal wordt er geen geld beschikbaar gesteld om dit ten uitvoer te kunnen brengen.

Als we dit hierboven staande niet eens een halt willen of kunnen roepen, laat staan dat we dan iets willen of kunnen doen tegen het extremistisch uitvoeren van de door Europa opgelegde KRW.

 • about 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Oebele
.Noordelijk

Fuut,

Ik deel je mening dat wijzen naar anderen niets oplost. Daarentegen zie ik ook niet 1,2 3 een oplossing als we als sportvissers zelf deze problematiek zouden moeten trachten aan te pakken. In dit opzicht zie ik toch duidelijk een taak van SN weggelegd.

Met name de snoekbaarsvissers krijgen al jaren klap na klap te verwerken. Het kan en mag toch niet zo zijn dat beroepsvissers en staand want stropers vrij spel houden? En blijven we blindvaren op de ideeën van Europa m.b.t. de Kader Richtlijnen Water of gaan we inzien dat een wat hoger gehalte aan o.a. fosfaten in het water ook een goede zaak is dan wel zou kunnen zijn?

 • about 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Willem
.BrabantFuut, doorgaans heb je verstandige praat, maar dat van die verwende luie krent vind ik een misplaatste belediging aan het adres van welwillende sportvissers. Denk je dat zij alleen maar met vissen bezig zijn en zeeën van tijd hebben? De sportvissers die dit karretje mee gaan trekken zijn stuk voor stuk mensen die keihard werken en voor wie vissen een vrijetijdsbesteding is. Is het niet merkwaardig dat zij moeten doen wat hun belangenbehartigers, die ervoor betaald worden, zouden moeten doen of in ieder geval minstens zouden moeten initiëren???? Over luie krenten gesproken...

 • about 10 years and 2 months geleden
Gravatar
PS
.

Ik zou ook wel eens willen weten wat mijnheer of mevrouw fuut zelf al heeft bewerkstelligd voor de sportvisserij, behoudens anderen, op zijn zachtst gezegd, te proberen te ontmoedigen omdat fuut het allemaal beter weet, daar hij/zij op allerlei websites en fora de kennis heeft weten te peuren.
Het is duidelijk dat de werkelijkheid anders is en dat wij met zijn allen steeds minder vissen vangen, terwijl wij steeds meer moeten afdragen.

 • about 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Peter
.Veghel

Kom er hier weinig tot geen tegen die de kar trekken of je moet achter de pc bedoelen.

- Het kweken van (wit)vis is in ons land nu eenmaal geen optie meer.
- Lobbyen bij de politiek in DenHaag gebeurd al jaren met wisselend succes.
- De voornaamste oorzaak van het probleem de KRW wordt bepaalt door Brussel.
- SVN is geen actiegroep, daar ook de achterban het aflaat weten. En het plein of het
Malieveld in DenHaag bezetten maakt allang geen indruk meer bij de heren politici.

Eindconclusie mag men zelf invullen.

Groet,
Peter

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

@ Oebele e.a.

Als we - voor 't gemak - de beroepsvissers en stropers even wegdenken de afgelopen jaren dan zouden, enigszins simplistisch gesteld en ietwat kort door de bocht, onze vangsten toch (blijven) teruglopen c.q. de visstand (blijven) dalen door mn de opgelegde KRW-streefwaarden en beelden alsmede vervuiling in het Benedenrivierengebied.

Ik besef me terdege en al jarenlang dat een (mogelijke) aanpassing van voornoemde KRW waarden en beelden voor het nederlandse water en visbestand een politieke kwestie is en dus (heel) veel tijd kost om mensen en partijen in Brussel e.o. te laten inzien dat er toentertijd verkeerde beslissingen zijn genomen.

Maar de tijd dringt en we hebben te maken met beroepsvissers die zich meer en meer op de schubvis hebben gefocust c.q. hebben moeten focussen en daartoe heel veel vrijheden hebben gekregen van het Ministerie van Economische Zaken alsmede met stropers, waaronder ik ook een percentage 'sport'vissers reken. Hierdoor gaat de visstand (nog) harder achteruit in dit Benedenrivierengebied, er zijn inmiddels een tiental jaren voorbij gegaan gedurende welke er vele duizenden manuren zijn besteed aan het opzetten van een deugdelijke VBC voor dit gebied en vele, vele, vele tienduizenden euro's uitgegeven en wat heeft dit alles tot op heden werkelijk opgeleverd ?.

Onze belangenbehartigers hoor je dan vaak zeggen " ... zaken die uiterst gecompliceerd en gevoelig liggen hang je niet aan de grote klok. Daar doe je je best voor om die tot een goed einde te brengen ...", daar zit een kern van waarheid in echter het mopperen en klagen ed door of namens de klanten zal hierdoor niet verstommen, integendeel. Het is een plicht van een belangenbehartiger om zijn/haar klanten met regelmaat op de hoogte te brengen en te houden van alle ontwikkelingen, zij 't dat dit niet altijd in detail hoeft te geschieden.

De meeste beroepsvissers zijn verenigd in de CvB en zullen er alles, maar dan ook alles, aan doen om een zg. koude sanering door de politiek te voorkomen. En laten we eerlijk zijn - we kunnen ze dit niet kwalijk nemen, wij zouden er ook alles aan doen om onze baan en ons inkomen te behouden en te garanderen. Een redelijk recent uitgebracht rapport ( 2012) door de Commissie Toekomst Binnenvisserij ( Binnenvissers in nieuw perspectief ) meldt o.a. dat de Commissie ervan overtuigd is dat er een toekomst in Nederland voor deze beroepsgroep, zo verbonden met de Nederlandse cultuur, bestaat maar dan in een andere vorm en in een kleinere omvang, een transitie is noodzakelijk. Een belangrijk deel van deze transitie volgens de Commissie moet vanuit de binnenvissers zelf komen, maar zij mogen hier niet alleen in staan. De binnenvissers die zich actief inzetten om deze transitie te bewerkstelligen, moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die hen – binnen de verantwoordelijkheid en mogelijkheden die zij heeft – hierbij maximaal faciliteert. Tevens ziet de Commissie een gezamenlijk belang van beroepsvissers, waterbeheerders, sportvissers en natuurbeheerders bij een goede waterkwaliteit en een gezonde visstand. Binnen dit gezamenlijke belang ligt nog onbenutte ruimte voor deze partijen om gebruik te maken van elkaars kennis, vakmanschap en inzet. De commissie doet een beroep op al deze partijen om actief deze ruimte te benutten.

Om hiertoe te komen adviseert de Commissie o.a. het volgende (-) Binnenvissers kunnen zich meer op andere soorten dan de aal richten, zoals de wolhandkrab. Tevens kunnen er met de sportvisserij afspraken worden gemaakt over een duurzame, gezamenlijke benutting van bepaalde schubvisbestanden (-) Binnenvissers zullen zich in mindere mate enkel moeten richten op primaire visserij en meer op tweede tak-activiteiten, zoals onderzoeks- en monitoringswerkzaamheden, het wegvangen van ongewenste vissoorten, beheer- en handhavingswerkzaamheden en toeristische, cultuurhistorische en educatieve diensten.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Fuut
.

Ik loop inderdaad al een hele tijd mee op dit forum. In het begin had ik scherpe kritiek op, toen nog, de NVVS. Hoe meer ik in discussies verzeild raakte, hoe meer ik het nodig vond me veel verder in de materie te verdiepen. Ik informeerde meer bij de NVVS/SN naar achtergronden, vroeg diverse onderzoeksrapporten op, informeerde bij wetenschappers en ging het hele politieke spelletje intensief volgen.
Zonder SN heilig te willen verklaren heb ik in de loop der jaren gezien dat ze tegenwoordig echt wel de achterban serieus nemen. Als ik eens goed na zou denken zou ik een hele lijst kunnen produceren, van zaken waarbij ze naar de achterban geluisterd hebben.
Ik heb echter ook gezien dat ze maar beperkte mogelijkheden hebben. Ze hebben bijv. te maken met bestaande wetten, (heerlijke) visrechten en een politiek, die beter naar de beroepsvisserij luistert dan naar de sportvisserij.

Nu is het natuurlijk heel gemakkelijk om dan maar direct te beweren dat SN kennelijk zijn best niet genoeg doet. Uiteindelijk zijn wij met “véél meer dan die paar beroepsvissers , dus moet de politiek beter naar de sport luisteren". Zo werkt het echter niet in de praktijk. SN is voor de politiek gewoon één van de vele belangenbehartigers. Politici hebben daar dagelijks mee te maken en worden daar warm noch koud van. De beroepsvissers hebben van ouds af een véél betere band met de politiek. Politici komen bij sommige beroepsvissers zelfs gewoon over de vloer. Ze kennen ze persoonlijk. Ik heb in het verleden regelmatig contact gehad met de zgn. visserijspecialisten in de Tweede Kamer. Neem maar van mij aan dat ze er helemaal niets van weten. Hun “kennis” bestaat voornamelijk uit napraten van het beroep.
Die band tussen beroep en politiek krijg je niet van de ene dag op de andere veranderd, hoe je ook je stinkende best doet.

Nu is er één ding waar politici bang voor zijn en dat is onrust onder het stemvee. Als we echt meer aandacht voor onze problemen bij de politici willen krijgen zullen we ze die onrust moeten géven.
Daar zullen we dan inderdaad, ondanks onze eventuele drukke werkzaamheden, tijd voor vrij moeten maken. Dat hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten. We zullen we de politiek massaal moeten blijven bestoken met onze problemen. Dat kan tegenwoordig heel gemakkelijk via email of de sociale media. Als we dat maar lang genoeg volhouden gaat de politiek zich op een gegeven moment afvragen wat er aan de hand is. Dan kan SN op de proppen komen en de politiek helpen met, wat dan voor hen een probleem geworden is, op te lossen (uiteraard is het dan een kwestie van voor wat hoort wat).
In het verleden heb ik geprobeerd het voortouw te nemen bij het bestoken van politici. Helaas kreeg ik bijna geen medewerking, dus dat is mislukt. Ikzelf ben daar nu klaar mee, maar als sportvissers inderdaad willen dat er daadwerkelijk op hun problemen wordt gereageerd, dan zullen ze toch echt iets moeten doen. Anders bestaat er een gerede kans dat ze straks tijd genoeg hebben. Dan is het echter te laat.

Bovenstaand liedje heb ik in het verleden al vaker gezongen. Helaas was het steeds verspilde moeite.
Ik ben niet van plan om er verder nog meer tijd in te stoppen. Ik wens jullie dan ook veel wijsheid toe. Maar ga straks, als je je hobbie kwijt bent, niet klagen en realiseer je dat het een kwestie is van eigen schuld, dikke bult.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Rob
.maassluis

Fuut ik heb met de politiek weinig te maken ik betaal aan SPORTVISSERIJ NEDERLAND en als die onze belangen niet kunnen behartigen dan is deze organisatie niet krachtig genoeg en is het misschien wel tijd voor een organisatie die voor 15 miljoen euro inkomsten per jaar wel wat voor haar leden kan betekenen afz Rob

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

Je reactie beste Fuut stelt me diep teleur, natuurlijk weet ik dat je al ruimschoots een decennium lang bezig bent op diverse fora om deze problematiek aan te kaarten en met mogelijke alternatieven en oplossingen te komen met kennis van zaken wel te verstaan.

Doet me meteen ook terugdenken aan de beslissing van het bestuur van de BVSV destijds (2009) om het bijltje er maar bij neer te gooien uit met name pure frustratie. Zo komt ook jouw reactie thans op mij over, met respect wel te verstaan, als komende van een enigszins gefrustreerde, moegestreden sportvisser en (ex) belangenbehartiger die jarenlang voor de hengelsport en sportvisserij (tevergeefs) op de barricaden heeft gestaan. Menig beroepsvisser zal de vlag uithangen bij het lezen van jouw (voorlopig) laatste bijdrage en paragraaf.

Ik ben ‘t (vrijwel) met je eens als je stelt “ .... We zullen we de politiek massaal moeten blijven bestoken met onze problemen. Dat kan tegenwoordig heel gemakkelijk via email of de sociale media. Als we dat maar lang genoeg volhouden gaat de politiek zich op een gegeven moment afvragen wat er aan de hand is. Dan kan SN op de proppen komen en de politiek helpen met, wat dan voor hen een probleem geworden is, op te lossen (uiteraard is het dan een kwestie van voor wat hoort wat). ...... als sportvissers inderdaad willen dat er daadwerkelijk op hun problemen wordt gereageerd, dan zullen ze toch echt iets moeten doen. Anders bestaat er een gerede kans dat ze straks tijd genoeg hebben. Dan is het echter te laat .... “”.

Dat jij in het verleden hebt geprobeerd het voortouw te nemen bij het bestoken van politici is mij bekend ook dat je (helaas) weinig medewerking kreeg echter mede dan wel vnl. op basis hiervan , te stellen “” Ikzelf ben daar nu klaar mee “” is m.i. een intrieste conclusie en beslissing !.

Sportvisserij Nederland kan hierbij ook een (voortrekkers) rol spelen, in mijn beleving dienen zij dit zelfs te doen. Ze kunnen bv aangeven op hun website en in Het Visblad welke huidige 2e kamerleden de Binnen- & Sportvisserij in hun portefeuille hebben zitten en op welke accounts (twitter, facebook, e-mail e.d.) zij dagelijks bereikbaar zijn. Ook kan Sportvisserij Nederland / Federatie ZWN bv een concept tekst maken en op hun website plaatsen die als basis kan dienen voor de communicatie richting deze 2e kamerleden, het heeft mi. weinig dan wel geen zin om deze portefeuillehouders te bekogelen met scheldkanonnades en liederlijk woordgebruik en woordkeuze - het dient wel (enigszins) gestructureerd te gaan.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Sander
.

Beste heren,

Ik hoor enkelen van jullie zeggen dat het grootste probleem de afnemende visstand door afname van voedingsstoffen is. Daardoor worden de kilo's vis per hectare lager en kan de impact van beroepsvisserij dus sneller een negatief effect hebben op de visstand. Met deze redenering ben ik het helemaal eens!

Wat me hierin wel opvalt is dat er dus eigenlijk geen 'conflict' tussen sport en beroep hoeft te zijn, maar dat beide partijen HETZELFDE DOEL hebben: een toename van nutriëntenconcentraties (of minimaal géén verdere afname), zodat de visstand toeneemt (of zeker niet verder afneemt!)
Op dat probleem moet mijns inziens dus vooral gefocust worden, want bij een verdere afname van de voedselrijkdom zal de visstand alleen maar verder teruglopen, ook zonder beroepsvisserij...

Daarom denk ik dat sport en beroep elkaar hierin kunnen vinden en versterken. Bij het ministerie staan ze echt niet sterk als ze elkaar alleen maar voor 'rotte vis' uitmaken. Een gezamenlijk initiatief van SVN en de CvB om de achteruitgang van de visstand te stoppen lijkt me daarom heel goed. En daarbij horen ook gelijk gezamenlijke afspraken met betrekking tot benutting van visstanden, zodat beide partijen hun hobby of beroep kunnen blijven beoefenen.
Tot zover mijn 'dagdromen' van vandaag.

Met vriendelijke groet,

Sander

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Argus
.Amsterdam.

Dat komt omdat een hengelaar onmogelijk met zijn luie krent uit zijn multifunctionele visstoel kan komen om zijn belangen te behartigen. Anderzijds wil hij dat ook helemaal niet omdat alle stekken en alle vissen van hem zijn. Daarom heeft hij zich met drie hengels op een stek ingekapseld. En dan praat ik nog niet eens over de roofvissers die zich op hun drijvende eiland volgespind met tien hengels een heel meer voor zichzelf gereserveerd denken te hebben. De andere vissers het nakijken geven. Er valt wat voor Fuut zijn opmerking te zeggen als hij dit luie zitvlees van de gemiddelde hengelaar omschrijft.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

@ Sander e.a.

Conflicten met beroepsvissers betreffen veelal overtredingen zoals niet al te lang geleden weer is vastgesteld op o.a. het Oostvoornse Meer en waarvoor de desbetreffende beroepsvisser inmiddels is bestraft. Er zitten dagelijks natuurlijk veel meer sportvissers op/aan 't water in dit gebied dan beroepsvissers en de sportvisser ziet het beroep aan 't werk en menigeen weet niet / niet goed of hetgeen het beroep aan 't doen is ook wettelijk is geoorloofd.

Menigmaal wordt er gedacht / geconcludeerd dat het onrechtmatig is terwijl dit beslist niet zo is. Dus een schone taak voor Sportvisserij Nederland en/of de Federatie ZWN om zeer binnenkort niet alleen een kaart op hun website te plaatsen waarop staat aangegeven waar er door het beroep mag worden gevist ( zoals toegezegd ) maar ook duidelijk te maken aan een ieder met welk vistuigen (en), in welke periode en hoe dit precies allemaal functioneert.

Of de Sportvisserij en De Beroeps(binnen)visserij hetzelfde doel nastreven, zoals door jou aangegeven, is m.i. betwistbaar. Een beroepsvisser dient een inkomen uit deze vorm van visserij te halen, een (echte) sportvisser die de C + R filosofie aanhangt zeker niet. Natuurlijk zijn beiden gebaat bij een goede visstand echter voor ietwat uiteenlopende redenen.

Het conflict, zover je daarvan kunt spreken, concentreert zich thans op de uitgifte van de zg. Schriftelijke Toestemmingen door de Staatssecretaris van Economische Zaken aan diverse beroepsvissers om in dit gebied de zegenvisserij te mogen uitoefenen op alle schubvis zonder extra en/of aanvullende voorwaarden en zonder quotum voor de diverse schubvis-soorten. Ook de aangegeven periode in voornoemde Toestemmingen geeft aanleiding tot vragen aan de Staatssecretaris. De Federatie ZWN heeft aangegeven dit op korte termijn te doen en met duidelijke verklaringen en antwoorden te komen.

Een toename van nutriëntenconcentraties (of minimaal géén verdere afname), zodat de visstand toeneemt (of zeker niet verder afneemt!) wordt al aangekaart bij de politiek, tot op heden zonder lees- en hoorbaar resultaat. Een ecoloog heeft bv een (geheel) andere visie op de KRW dan een waterbeheerder dan wel een visserijbioloog.

Er is vorige week een brief verstuurd door de Staatssecretaris van EZ naar de Tweede Kamer over het onderwerp “ ONDERZOEK NAAR VISSTAND IN RELATIE TOT WATERKWALITEIT “. ( zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/04/22/kamerbrief-onderzoek-naar-visstand-in-relatie-tot-waterkwaliteit.html

Hierin wordt ook ingegaan op de impact van de (verdere) afname van de nutriëntenbelasting op de visstand ( mn IJsselmeer en Markermeer ), een zinsnede luidt ‘ ... het is niet uitgesloten dat de afname van de nutriëntenbelasting een achteruitgang van de visbestanden versneld heeft doen plaatsvinden .. ; echter de staatssecretaris vervolgt met .... ‘ ondanks dat lijkt er op basis van de bestandsopnames .. geen negatieve trend te zijn ten aanzien van de totale biomassa vis. Op basis van de studie .... kan dus niet aangegeven worden in welke mate de afname van de nutriënten het effect van de visserij versterkt heeft ’. In de laatste twee paragrafen van haar brief staat o.a. geschreven dat in de loop van 2014 meer getallen ter beoordeling van een eerdere rapportage vrijkomen, deze kunnen dan worden vergeleken. Tevens kunnen de onderliggende gegevens gebruikt worden om verklaringen te zoeken voor de ontwikkelingen van vispopulaties en zal er in 2015 verdere informatie worden verstrekt over de effecten van de uitvoering van de KRW.

Gezamenlijke afspraken met betrekking tot benutting van visstanden, zodat beide partijen hun hobby of beroep kunnen blijven beoefenen, horen thuis in het Visplan dat binnen de VBC dient te worden afgesproken , opgesteld en nageleefd – helaas weten we inmiddels hoe ‘t met de VBC incl. Visplan in dit gebied is gesteld.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Fuut
.

Charlie, besef wel dat klachten van sportvissers op de politiek een veel grotere indruk maken als ze spontaan zijn. Met een voorgekauwde tekst van SN is het, in de ogen van politici, gewoon de zoveelste actie waar ze mee te maken hebben. Je loopt dan ook nog eens het risico dat die mails de politici nooit bereiken omdat ze programma´s hebben lopen die dat soort massale mails gewoon wegfilteren.

Je hebt natuurlijk wel gelijk dat scheldkanonnades alleen maar contraproductief werken.
Ik acht de gemiddelde sportvisser toch wel in staat om een fatsoenlijke mail op te maken. Als er wat taalfouten in zitten is helemaal niet zo erg. Als ik kamerlid zou zijn zou mij dat op het idee brengen dat er echt iets aan de hand moet zijn als zelfs mensen, die dat niet zo gewend zijn, zich nu toch met klachten (=een verzoek om aandacht voor hun problemen) tot me richten.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Willem
.Brabant

Niet de KWR nekt de visstand, maar de overbevissing door het beroep. Kijk naar het IJsselmeer, kijk naar het Volkerak, waar sinds het beroep er vist de visstand gedecimeerd is. Uiteraard moeten sport en beroep elkaar niet gaan uitmaken voor rotte vis, maar het sprookje dat beroep en sport op het binnenwater " heel goed" samengaan, geloof ik niet meer. Op basis van wat ik met mijn eigen ogen gezien heb durf ik te stellen: het beroep is de visstand, ons gemeenschappelijk erfgoed, aan het uitplunderen. Zij verdienen geld aan iets waar vele anderen aan kunnen verdienen en van kunnen genieten. Broodroof voor de sportvisserijsector (duizenden arbeidsplaatsen!) die wordt opgeofferd aan het gewin van een enkeling. Dit vraagt om een krachtig weerwoord. Ik ben in ieder geval bezig met een brief aan de christelijke partijen, die een te geflatteerd beeld hebben van het beroep en en te simplistisch beeld van de hengelsport. Of het wat uithaalt weet ik niet, maar ik zou willen zeggen, ook tegen degenen die na eerdere pogingen de handdoek in de ring hebben gegooid: OPGEVEN IS GEEN OPTIE!

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

@ Willem

Een mijns inziens niet geheel en al correcte interpretatie en mogelijke conclusie beste Willem, overbevissing door het beroep alleen ( zover daar momenteel echt sprake van is in dit gebied) nekt niet de (schubvis) visstand. Het beroep is mijns inziens ook niet de Hoofdschuldige van de achteruitgang van de visstand, als je bv een groep mensen in de gelegenheid stelt om in een warenhuis vrijwel gratis te shoppen zonder echte regels, voorwaarden en zonder een geld- en tijdslimiet dan kan je verwachten dat ze met karrenvrachten spullen naar buiten komen en dat binnen afzienbare tijd de rekken en voorraden op zijn. Er zullen er niet veel zijn die denken ‘ ik heb genoeg geshopt, ik stop er mee ‘.

De politiek heeft destijds gemeend het beroep te moeten compenseren door ze extra schubvis-visrechten ( zegenvisserij ) te verlenen op Staatswateren in dit gebied en heeft in de inmiddels bekende Schriftelijke Toestemmingen voor dit gebied weinig tot geen (aanvullende) extra voorwaarden dan wel quota opgenomen waarvan het beroep tot op heden dankbaar gebruik maakt.

Het beroep wordt dus door Den Haag in staat gesteld (extra) geld aan te verdienen waar anderen (ook) aan kunnen (mee) verdienen en (ook) van kunnen (mee) genieten. Het bovenstaande kan dan ook mogelijkerwijs bijdragen aan een eventueel verlies van inkomen door anderen buiten de beroeps-binnenvisserij-sector, jouw term broodroof.

Als we iets op korte termijn willen veranderen dan zullen we echt in Den Haag moeten zijn en de verantwoordelijke staatssecretaris mw. Sharon Dijksma ter verantwoording dienen te roepen middels bv vragen uit een of meerdere 2de kamer fracties.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Rob
.Maassluis

Willem je hebt het bij het rechte eind ,door overbevissing gaat alles naar de klote ze hebben als ze willen bij Sportvisserij Nederland een school voorbeeld om te laten zien wat er gebeurd is bij het IJsselmeer en randmeren dat gaat overal gebeuren . Het is nu het juiste moment om in te grijpen als Sportvisserij Nederland zich hier voor inzet voor zijn leden en op deze topic wat informatie geeft waar en bij wie je je moet wezen om een klacht in te dienen ,maar misschien is dit ook wel weer teveel gevraagd , daar maken ze liever regels tegen de sportvissers afz Rob

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
willem
.amsterdam

hoi mannen
mischien een rare of vreemde opmerking van mijn kant
maar stel je eens voor als er geld ingezamelt moet worden voor ( alweer ) een goed doel dan worden de sponsers bekent gemaakt bij het wielrennen staan de sponsoren net als bij voetbal , tennis of weet ik wat voor sport in alle geuren en kleuren vermeld ,met andere woorden iedereen kan zien wie er sponsert en wie het allemaal mogelijk maakt dat de sport kan blijven bestaan...........
nu de andere kant als er 1.5 miljoen betalende visfanaten zijn die een open brief sturen aan de groothandels alle studie groepen en iedereen die verdient aan de sportvisserij en aan hun vragen staan jullie achter ons streven om de beroepsvisserij een halt toe te roepen ??? zo ja dan worden jullie geplaatst en zullen 1.5 miljoen sportvissers bij jullie klant blijven en als er iemand bv albatros of lund of weet ik veel niet mee willen doen dat we daar gewoon onze spullen niet meer van gaan betrekken ???
mischien een idee ik denk dat we zo iedereen die aan onze sport verdienen dat we die eindelijk eens mee krijgen en zo weer een stap dichterbij komen en sterker in onze strijd tegen het beroep komen

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
ronald
.amsterdam

even een vraag aan willem uit brabant die deze topic is begonnen zou jij je email adres willen vermelden dan neem ik contakt met je op mischien kunnen we samen het voortouw nemen

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Sander
.

Beste Charlie,

De volgende passage in je bovenstaande bericht is volgens mij niet geheel juist: 'De politiek heeft destijds gemeend het beroep te moeten compenseren door ze extra schubvis-visrechten ( zegenvisserij ) te verlenen op Staatswateren in dit gebied'.
De beroepsvisserij heeft in het verleden ook altijd al op schubvis mogen vissen. Op veel plaatsen in destijds een splitsing gemaakt waarbij de aal voor het beroep was en de schubvis voor de sportvisserij. Dit gebeurde (voor zover ik het me heb laten vertellen) op vrijwillige basis. Beroepsvissers die het hier niet mee eens waren (waaronder enkele in de Benedenrivieren) hebben altijd hun schubvisrechten behouden, hoewel de visperiode wel een stuk is ingekort tot 6 maanden per jaar.

Toen er nog op paling en krabben gevist mocht worden, werd er mogelijk korter gebruik gemaakt van de zegenvergunning. Maar helaas, de politiek vond het nodig om de normen voor dioxine steeds strenger te maken, met het inmiddels bekende gevolg. SVN heeft dit maar al te sterk toegejuicht en is en blijft ook erg negatief over de paling, ondanks een al enkele jaren stijgende lijn in glasaalintrek. Door op die manier eraan mee te werken dat beroepsvissers steeds minder (en op de rivieren helemaal niks!) meer kunnen verdienen aan de palingvisserij, draagt SVN indirect bij aan een toename van de visserij op schubvis door het beroep (voor zover de visrechtensituatie dit toelaat).

Verder durf ik te beweren dat zowel de beroepsvisserij als de sportvisserij bij het ministerie tegen dezelfde 'muur' aanlopen. Het valt voor beide niet mee om daar voor elkaar te krijgen wat ze zouden willen.

Met vriendelijke groet,

Sander

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

Begrijpen doe ik jouw laatste bijdrage absoluut niet beste Willem, neem niet aan dat jij dezelfde Willem bent uit Brabant die de initiator is van dit topic op Total Fishing ?. Mag 't hopen van niet maar zeker weet 't je nooit ook omdat wij (bijna) allemaal met alleen voornamen ons bekend maken op dit forum.

Om dan met termen te gooien " ... om de beroepsvisserij een halt toe te roepen ... en ... sterker in onze strijd tegen het beroep ... ". Beste Willem heb je dan helemaal niets gelezen en opgestoken van alle 100+ bijdragen, we 'strijden' niet tegen HET BEROEP maar tegen diegene(n) die het beroep al jaren in staat stelt hun schubvis-visserij op grote schaal uit te oefenen zonder (vrijwel) enige restrictie(s).

Dat is de crux oftewel het kernprobleem beste Willem en niet anders volgens mijn bescheiden mening wel te verstaan !.


 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

@ Sander

Ter verduidelijking - de toenmalige minister van LNV Gerda Verburg heeft destijds o.a. aangegeven dat de uitgifte van een schriftelijke toestemming voor een bepaald visrecht uitsluitend kan plaatsvinden door de houder van dat visrecht. Voor de zegenvisserij ( op schubvis ) zal dit bijna altijd de Sportvisserij zijn, niet mijn woorden maar die van haar destijds.

De schubvis-visrechten op deze zg. Staats- of Rijkswateren behoren toe c.q. zijn verhuurd door de Staat aan de Sportvisserij nochtans geeft de Staat, i.c. thans het Ministerie van EZ, zéér tegen de wil van de Sportvisserij in en zonder ook maar enige inspraak van de Sportvisserij, nog immer zg. Schriftelijke Toestemmingen uit aan een aantal beroepsvissers in het Benedenrivierengebied om met de zegen op alle schubvis te mogen vissen zonder vermelding van enig quotum.

In mijn beleving een absurde, onwenselijke en wellicht onwettige situatie aangezien er sprake is van een situatie waarbij de Staat (EZ) een schriftelijke toestemming uitgeeft voor een visrecht wat ze reeds heeft verhuurd aan een derde partij terwijl de bevoegdheid om deze toestemmingen uit te geven op basis van de Visserijwet is voorbehouden aan de huurder van dit visrecht, i.c. de Sportvisserij.

Wellicht dat de term 'compenseren' in die bijdrage aanleiding geeft tot enig misverstand. Ik hoop dat bovenstaande e.e.a. verder verduidelijkt.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Willem
.Brabant

Beste Charlie, er is inderdaad een "Willem II" in het veld gekomen wink ik ben de topicstarter. Kan overigens wel meevoelen met Willem II hoor, maar jij hebt gelijk dat we zorgvuldig moeten zijn met woordkeuze en formuleren. De emotie van Willem II bevestigt echter wel, dat er dringend wat moet gebeuren. Ik heb gisteravond een "brandbrief" naar de Tweede Kamerleden van de christelijke partijen CDA, SGP en Christen Unie gestuurd. Strekking van mijn betoog: "goed rentmeesterschap (een term die christelijke partijen graag in de mond nemen) betekent niet, dat een enkeling economisch profiteert van de visstand terwijl de sportvissers zich in toenemende mate ergeren aan uitputting van die visstand. Bovendien heeft de hengelsportbranche met zijn veelvoud aan arbeidsplaatsen vergeleken met die in de beroepssector, hieronder in economisch opzicht te lijden. Slecht rentmeesterschap."
Gisteren sprak ik overigens een winkelier van een grote hengelsportzaak dit zich hiervan óók bewust is en bij collega's en groothandels gaat informeren of er vanuit die hoek óók signalen richting politiek kunnen worden gegeven. Er is iets in gang gezet. Goede zaak.

 • 10 years and one month geleden