Sportvisserij Nederland mbt Beroepsvisserij
Zoals gezegd zou ik me melden als ik van SN/Sportvisserij ZWN een reactie had gekregen naar aanleiding van mijn mail aan hen, waarin ik mijn zorg heb geuit over de beroepsbinnenvisserij, meer specifiek in het Benedenrivierengebied. Van beide instanties heb ik een duidelijke inhoudelijke reactie ontvangen, waarvoor dank. Kort gezegd komt het er op neer, dat zowel SN als ZWN de zorgen delen omtrent de benutting door het beroep en de effecten op de visstand.Er gebeurt achter de schermen vaak veel meer dan wij weten en dat is goed. Problemen dienen langs diplomatieke wegen aangepakt te worden en niet met openbare verdachtmakingen en scheldpartijen. Ook de toenemende spanningen tussen beroep en sport, die mee hieruit voortvloeien, zijn reden tot zorg. Tegelijk vraagt men begrip voor het feit dat de visrechten nu eenmaal gelegaliseerd zijn en dat het beroep -vaak zonder quotum- mag vissen. Of we het er mee eens zijn is een ander verhaal, maar het is nu eenmaal een feit dat het zo geregeld is. Wel zijn beroepsvissers verplicht zitting te nemen in een visstandbeheercommissie en zich te houden aan de aldaar gemaakte afspraken. Ten aanzien van dit punt zit er nogal wat verschil tussen beroepsvissers. Met de beroepsvisser op het Hollands Diep/Nieuwe Merwede valt slecht of in het geheel niet te overleggen. In theorie zou deze beroepsvisser juridisch dus zeer zwak staan, echter op de een of andere manier wordt hem de hand boven het hoofd gehouden -door de belangenbehartigers van de beroepsbinnenvissers als door de politiek. Het vermoeden dat het beroep (met veel minder beoefenaars) dus veel beter in staat is zijn belangen bij de politici te "verkopen" dan de sportvisserijsector, lijkt hiermee bevestigd.

Ik krijg het gevoel dat SN en ZWN doen wat in hun vermogen ligt, maar tegelijk erg beperkt zijn. Het plan ten aanzien van het Ijsselmeer wat er nu ligt, is een succes van veel inspanningen, maar het komt helaas érg laat; er zit bijna geen visje meer... Moet het ook zo ver komen met het benedenrivierengebied? Denken we echt dat het daar niet op kan? Alle reden lijkt mij daarom dat vanuit de Sportvisserij één (vreedzame, maar krachtige) vuist gemaakt wordt richting politiek. Groothandels, detailhandel, visgidsen, botenverhuurders, hengelsportwebsites, karper- meerval en Snoekstudiegroep, VNV, watersportzaken, de Sportvisacademie en alle andere bedrijven/instanties die (economisch) afhankelijk zijn van een goede visstand, zullen elk van hun eiland af moeten en zich moeten verenigen en hun gezamenlijk belang inzichtelijk moeten maken. Ook zullen zij krachtig te verstaan moeten geven dat ze de wijze waarop de betreffende beroepsvisser ten onrechte in bescherming wordt genomen, op basis van genoemd argument (het zich niet houden aan afspraken en niet willen samenwerken in een VBC) onacceptabel vinden. Zolang al die geledingen zich ten aanzien van de problematiek op de vlakte houden, blijft alles bij het oude. Sportvissers, winkeliers, groothandels, en alle belanghebbenden: verenigt u. Ik wil op zich wel die kar wel meetrekken, maar hoe? met wie? waar te beginnen? Daarover denk en overleg ik verder. Ondertussen zou ik alle sportvissers willen aanbevelen alert te zijn op wat het beroep doet, foto's te maken en deze met korte beschrijving en datering te mailen naar sportvisserij zwn, opdat er een dossier kan worden aangelegd. Bij twijfelachtige praktijken (zoals nu het meenemen van snoek in de gesloten tijd) bellen met de federatie / meldpunt boa's...


Geachte heer Maljaars,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn om te merken dat de problematiek u ter harte gaat. Uw vraag mbt het verschil in inzicht is terecht. Ik besef, dat het lastig is om bevindingen van een visserijkundig onderzoek te weerspreken. Dat is ook niet mijn intentie. Ik wil er minstens een belangrijke kanttekening bij plaatsen. Het feit dat volgens onderzoek de visstand geen tekenen van overbevissing vertoont, wijst erop, dat er (nu nog) een voldoende spreiding is van jaarklassen, zodat het voortbestaan van de verschillende soorten gewaarborgd blijft. Echter, de draagkracht van een water kan groter zijn dan de daadwerkelijke bezetting. Stel dat in een vijver van 10m2 twintig karpers kunnen gedijen (er is voldoende voedselaanbod voor al die vissen), en er worden er vervolgens 15 weggevangen, dan zullen de vijf overblijvende vissen zeker goed blijven gedijen. De sportvisser echter zal wel duidelijk merken dat hij minder vangt. Natuurlijk ligt het in een groot gebied als het benedenrivierengebied complexer, maar de vele sportvissers die regelmatig op het benedenrivierengebied bijv. op de voor het beroep interessante snoekbaars vissen, merken overduidelijk een achteruitgang. Bovendien is het vangen van snoekbaars meer en meer gebonden aan specifieke stekken waar de beroepsvisser moeilijk kan komen (rond kribben bijvoorbeeld), terwijl de spreiding voorheen veel groter was. Ter illustratie nog een concrete ervaring van afgelopen najaar: op een –na veel zoeken- ontdekte “hotspot” voor baars ving ik samen met een medevisser per vissessie 40 tot 60 vissen op een dag (die allemaal werden teruggezet). Op een dag in oktober treffen we beroepsvisser Klop aan op precies die stek, die met de zegen minutieus werd leeggevist. Tot eind maart zijn we nog vier keer naar deze stek terug geweest, zonder ook maar één keer beet te krijgen. Dergelijke ervaringen maken sportvissers boos en opstandig. De sportvisser die zich houdt aan de regels legt de beroepsvisser niets in de weg (ik zou tenminste niet weten wat…) en de beroepsvisser vernielt in één trek een prachtige stek…

Wat de sportvisserij bijzonder steekt is het feit, dat er al tien jaar lang gewerkt wordt aan een Visstand Beheer Commissie voor het Benedenrivierengebied, maar dat beroepsvisser Klop zich stelselmatig onthoudt van overleg en ongecontroleerd en ongequoteerd mag vissen. Is dit te rechtvaardigen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, waarom wordt dit dan niet aangepakt?

Ik hoop u met deze toelichting van dienst te zijn en beveel mijn vraag in uw aandacht aan.

Met vriendelijke groet,

Willem


Willem, Brabant, 24/03/2014

REAGEER

Gravatar
Sander
.

Beste Charlie,

Bedankt voor je verduidelijking, het is als je het zo bekijkt inderdaad een vreemde situatie.
De oorzaak hiervan ligt echter al een jaar of 20 geleden, toen enkele beroepsvissers bij de splitsing van visrechten die toen plaatsvond hun schubvisrecht niet wilden 'weggeven'. Vanaf toen is de uitgifte van de zegenvergunning op deze manier geregeld. Of een zo lang bestaande situatie zomaar is te veranderen weet ik niet, maar het zou mooi zijn als alle partijen zich eens over 'oud zeer' heen zetten en gezamenlijk naar een bevredigende oplossing zoeken.

Met vrriendelijke groet,

Sander

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
willem
.amsterdam

Begrijpen doe ik jouw laatste bijdrage absoluut niet beste Willem, neem niet aan dat jij dezelfde Willem bent uit Brabant die de initiator is van dit topic op Total Fishing ?. Mag 't hopen van niet maar zeker weet 't je nooit ook omdat wij (bijna) allemaal met alleen voornamen ons bekend maken op dit forum.

Om dan met termen te gooien " ... om de beroepsvisserij een halt toe te roepen ... en ... sterker in onze strijd tegen het beroep ... ". Beste Willem heb je dan helemaal niets gelezen en opgestoken van alle 100+ bijdragen, we 'strijden' niet tegen HET BEROEP maar tegen diegene(n) die het beroep al jaren in staat stelt hun schubvis-visserij op grote schaal uit te oefenen zonder (vrijwel) enige restrictie(s).

Dat is de crux oftewel het kernprobleem beste Willem en niet anders volgens mijn bescheiden mening wel te verstaan !

beste charlie
volgens mij heb ik het zeker allemaal goed gelezen en begrepen
heb echt alle 100+ berichten gelezen ,daarom begrijp ik jou niet echt helemaal want volgens jou hebben de 1.5 betalende sportvissers niets tegen het beroep ????? wie trekt er dan alle snoekbaars,snoek,karpers en de rest wat leeft ademd en beweegt uit ons viswater ???( HET BEROEP) wie trekt er met netten alle kribvakken leeg ??? (HET BEROEP) wie mag er door vissen terwijl wij het klootjes volk een gesloten tijd aan ons broek hebben om de zo belangrijke paai niet te verstoren ,( HET BEROEP)ik dacht toch echt dat het de beroepsvissers zijn die het water leeg trekken ,maar ik zal het wel verkeerd zien ( volgens jou )
hoe groot is het belang van de sportvisser tegen over het beroep ?????? 1.5 miljoen betalende vissers A € 36,- alle groothandels ,alle hengelsport winkels enz enz volgens mij
loopt dat jaarlijks in de miljarden
dus beste charlie ik weet niet wie hier de schuldige is maar volgens mij HET BEROEP en de mensen die daar weer aan verdienen ,het moet toch niet zo moeilijk zijn om het beroep uit te kopen, er gaat een ontzettend grote hoeveelheid geld om in de sport visserij tegen over het beroep en dan spreek ik nog niet eens over het belang van ons sportvissers
wij als sportvisser staan alleen tegen over de regering en de rest die dit allemaal mogelijk maken en ONS vis water met het jaar minder zien worden ,ik hoor van alle kanten geklaag over dat de waal de merwede het gooimeer enz enz leeg gevist worden (HET BEROEP) maaaaaar zoals ik al aangaf in mijn vorige mail wij als sportvisser zouden sterker staan als we nou eens een keer niet oeverloos blijven door lu..... maar een keer actie gaan ondernemen en ons samen voegen en onze stem laten horen want geloof me met zoveel mensen ( sportvissers) en zoveel omzet per jaar kunnen we best een vuist maken en eindelijk eens iets voor elkaar krijgen
nogmaals ik ben niet voor een verbod voor alle broodvissers ( beroep) maar we kunnen met zijn allen wel in betere banen lijden ,zodat er ook voor ons nageslacht nog een visje te vangen is

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
theo
.

maak er een leuke dag van ,stuur die heren uit den haag een brief nodig, ze uit om een dagje mee tegaan vissen ,vraag om svn ze op tehalen ,drink in drimmelen waar het kantoor staat van svn een bak kofie, vraag of meneer klop ook komt ,ipv blijven zeuren

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Ben
.

Ik ben persoonlijk van mening dat Sportvisserij Nederland opgeheven moet worden.
Tijd voor een frisse wind , en een andere aanpak!

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Fuut
.

@Charlie, in het algemeen is het zo dat de overheid de schubvisrechten aan de sportvisserij verhuurt, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat die sportvisserij een zegenvergunning aan het beroep geeft.Daar is verder niets onwettigs aan.
Nu ken ik zo uit mijn hoofd de specifieke omstandigheden op de benedenrivieren niet, maar op bepaalde delen is ook nog eens sprake van heerlijke visrechten. Daar heeft de overheid dus niet al te veel over te vertellen, net als de sportvisserij overigens.

Wel is het zo dat de waterbeheerder, in dit geval de overheid, verantwoordelijk is voor een goede ecologische toestand van het water.Op grond hiervan kan de overheid wel iets tegen overbevissing doen, ook op de wateren waar een heerlijk recht op rust.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Oebele
.Noordelijk

In de onderstaande gedeeltes uit het opgemaakte rapport door Witteveen en Bos en in opdracht van het Ministerie van Economische zaken uitgevoerd, staat in notendop een gedeelte van hetgeen hier speelt.

Witteveen en Bos Deventer

Onderwerp: visstandonderzoek in het VBC-gebied 'Benedenrivieren en Haringvliet' in het
najaar van 2012
Opdrachtgever: Ministerie van Economische zaken

"De samenstelling van het snoekbaarsbestand laat echter wel zien dat er tijdens de bemonstering weinig grote (>70 cm) snoekbaarzen gevangen zijn. Het heldere water kan ervoor gezorgd hebben dat de grotere vissen het net hebben zien aankomen. Echter, de lengteverdelingen van brasem en blankvoorn geven hier geen aanleiding tot. Van deze soorten zijn voldoende grote vissen gevangen. Het is echter ook mogelijk dat de grotere snoekbaarzen reeds structuren hebben opgezocht (overwintering) die met gaande vistuigen moeilijk te bevissen zijn.

De afwezigheid van grote snoekbaars wordt ook onderstreept door de MWTL-monitoring in de periode 2009-2012, waarbij snoekbaarzen boven de 70 cm in de vangsten een uitzondering
vormen. Ook uit de hengelvangstregistratie van Sportvisserij Nederland is duidelijk gebleken dat er weinig grote snoekbaars door sportvissers wordt gevangen (afbeelding 4.1).Gezien de lengtefrequentieverhoudingen lijkt een hoge visserijdruk op snoekbaars niet aanwezig. De bulk van de biomassa wordt door maatse vis (>42 cm) vertegenwoordigd. Van nature komt grote snoekbaars minder voor dan kleinere individuen, waardoor er ook minder grote snoekbaars gevangen wordt, zowel met gaande vistuigen als met de vishengel

4.4. Beschouwing
De bemonstering van het VBC-gebied ‘Benedenrivieren en Haringvliet’ is goed verlopen. De resultaten van het visstandonderzoek laten zien dat er geen sprake lijkt te zijn van een te hoge visserijdruk of overbevissing. De visstand wordt in overeenstemming geacht met de heersende omstandigheden ten tijde van de bemonsteringen. De uitkomsten van de bemonsteringen laten ook de dynamiek van het systeem zien. De omstandigheden zijn nooit constant. De grootte van het aanwezige visbiomassa wordt door deze (lokale) omstandigheden verklaard.

Door deze dynamiek zijn (periodieke) bestandschattingen slechts een momentopname van het visbestand dat op dat tijdstip in het gebied aanwezig is. Vis kan namelijk vrij over de grenzen van het VBC-gebied migreren. Daarom kan er niet van een constante, gebiedseigen visstand gesproken worden. Door de uitvoer van bestandschattingen wordt enkel het gemiddelde visbestand aangescherpt, maar de spreiding in de visbiomassa blijft aanwezig.

Echter, de grote variatie in omvang van bestand hoeft geen probleem te zijn voor het evalueren van de toestand. Immers, de lengteverdeling vertelt veel. Het is een goede indicator voor groei en recrutering van en visserijdruk op het visbestand. Daarnaast lijken de lengteverdelingen minder gevoelig te zijn voor variabele omstandigheden.

Daarom adviseren wij om de visstand in het VBC-gebied ‘Benedenrivieren en Haringvliet’ in de toekomst te monitoren aan de hand van lengtefrequentieverdelingen uit bemonsteringen en aanlandingen."

Mijn idee over de bovenstaande gedeeltes uit het betreffende rapport.

Het Ministerie van EZ geeft WB opdracht onderzoek te doen naar de visstand in het aangegeven gebied, waarbij EZ daarbij een dringend verzoek doet aan WB aan te tonen dat de schubvisstand (met name de snoekbaarsstand) dusdanig is dat er (volop) op gevist kan (blijven) worden door de beroepsvisserij.

Zo wordt door WB aan de ene kant geprobeerd aan te tonen dat het normaal is dat er in dit gebied amper snoekbaarzen voorkomen/worden gevangen > 70 cm. Aan de andere kant echter is men twijfelachtig over het amper voorkomen/vangen van snoekbaarzen > 70 cm, "wellicht schieten de grote exemplaren weg voor de zegen door het (te) heldere water, of verschuilen ze zich zodat ze niet (kunnen) worden gevangen?"

Zelf ben ik al geruime tijd bezig al mijn vangsten van snoekbaars te registreren en deze te verwerken in tabellen en grafieken en daaruit komt een geheel ander beeld naar voren al besef ik daarbij wel dat er verschillen zijn in snoekbaarsbestanden op kanalen e.d. ten opzichte van de snoekbaarsbestanden op de meren.

Verder dekt het onderzoeksbureau zich in, mocht het onverhoopt binnenkort toch fout gaan door het massaal wegvangen van snoekbaars door de beroepsvissers. Zodoende wordt er dan ook gesproken over o.a. dynamiek, momentopnames en migratie binnen het gebied.

Tot slot wordt er gesteld dat de (totale) biomassa niet zo relevant is. Immers, de lengteverdeling vertelt veel. Jammer dat dit ook weer zo'n stelling is die in het geheel niet onderbouwd wordt en waarmee ik het in 1e opzicht niet eens ben.

En Charlie ik deel je mening m.b.t. de schriftelijke toestemming uitgegeven door EZ aan de beroepsvissers, terwijl de sportvisserij de huurder is van het schubvisrecht. De sportvisserij aldaar zou in deze wellicht een voorbeeld kunnen nemen aan Sportvisserij Friesland.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

@ Fuut:

Fijn beste Fuut dat je nog wilt meedenken en meedoen aan dit topic. Het is in dit gebied ( Benedenrivierengebied ) op de Staatswateren geen sprake van Heerlijke Visrechten voor de schubvisserij (met de zegen) noch geeft Sportvisserij ZWN de zegenvergunningen uit aan de diverse beroepsvissers namens EZ. Dit wordt door EZ zelf gedaan zonder ZWN hierin te kennen en hen een kopie te verschaffen. ZWN heeft een beroep moeten doen op de WOB om kopieen van de Schriftelijke Toestemming in handen te krijgen ( zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/wob-verzoeken/2013/02/14/beschikking-op-wob-verzoek-over-toestemmingen-beroepsvissers-van-afdeling-uitvoering-visserijregelingen-vir.html ).

@WillemI:

Dank beste Willem voor je reaktie, ik nam 't al aan dat er een WillemII was opgestaan, die heeft zich nu wederom gemeld. Zou het mogelijk zijn de tekst van jouw "brandbrief" naar de Tweede Kamerleden van de christelijke partijen CDA, SGP en Christen Unie aan ons allen te tonen op dit forum met evt. een toelichting ?.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Krijg ik gedonder mee
.

De oplossing is heel eenvoudig:
De visserijwet zodanig aanpassen dat verhuur van visrechten op grote rijkswateren verboden wordt.

Dus geen verhuur aan beroep en ook geen verhuur aan hengelsportverenigingen.
Hengelen wordt dan kosteloos, geen vispas daar nodig.

Hoe betaal je dat ?
SVN opheffen en dat geld inzetten om het beroep op binnenwater uit te kopen.
Het zou me wat waard zijn politieke partijen hier warm voor te krijgen.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Sander
.

Beste Willem II,

Ik raad je aan om je eerst wat beter te verdiepen in de materie voordat je in dit serieuze topic maar vanalles roept. Om je grootste onwaarheid maar recht te zetten: de gesloten tijd is opgenomen in de visserijwet en geldt zowel voor sport- als voor beroepsvissers!
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker...

Met vriendelijke groet,
Sander

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

@WillemII

Beste Willem, je brengt een paar interessante stellingen naar voren echter jij en ik – wij - dienen onszelf allereerst de volgende twee vragen te stellen:

-) Mag de beroepsvisser daar vissen met zijn vistuig(en)?.
-) Mag hij net zo veel schubvis vangen als hij kan/wil ?.

Helaas moeten we beide vragen bevestigend beantwoorden voor dit gebied, dus dienen we ons af te vragen ‘ hoe kunnen wij nu voorkomen dat het beroep zoveel schubvis weg-vangt waar wij zoveel plezier aan (kunnen) beleven ? .

Het antwoord op deze vraag beste Willem ligt bij de politiek in Den Haag, in dit geval het Ministerie van Economische Zaken (EZ). De verantwoordelijke staatssecretaris kan besluiten oftewel de bestaande zegenvergunningen aan te passen door extra (aanvullende) voorwaarden toe te voegen alsmede een quotum c.q. een quotum per schubvissoort op te nemen. Mijn persoonlijke voorkeur zou zijn dat EZ (eindelijk) besluit het complete dossier Schubvis-Visrechten aan de Sportvisserij over te dragen en de Sportvisserij volledig verantwoordelijk te maken ook voor o.a. de eventuele uitgifte van zegenvergunningen op schubvis op Rijkswateren ( de zg. Schriftelijke Toestemmingen).

Een warme sanering van een groot aantal ( circa 50% ) van de beroeps binnenvissers kost vele miljoenen, ik denk niet dat de Sportvisserij dit soort bedragen in kas heeft noch dat de belastingbetaler dit ook nog eens wil betalen in deze nog immer barre economische tijd dus ........ ?.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Oebele
.Noordelijk

Fuut,

Jij geeft aan dat het in het algemeen zo is dat de overheid de schubvisrechten aan de sportvisserij verhuurt, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat die sportvisserij een zegenvergunning aan het beroep geeft. Hoe dit in het Benedenrivieren gebied geregeld is en wat er in deze landelijk algemeen is weet ik niet. Wel is me duidelijk dat dit in Friesland met verreweg het grootste wateroppervlak per provincie, maar liefst ruim 33% van het totale Nederlandse wateroppervlak, niet het geval is. Na de verdeling van schubvis en paling zijn en blijven daar de visrechten gesplitst. Wel is er binnen de VBC geregeld dat de beroepsvissers 1kg/hectare vergunningswater aan snoekbaars mogen behouden uit bijvangst. De sportvissers houden echter de schubvisrechten. Daarnaast lijkt het me m.b.t. de betreffende gebieden waarbij het zo geregeld is als jij aangeeft, dat de betreffende federatie zich wel erg gemakkelijk naar de slachtbank laat leiden als zij genoegen neemt met de constructie waarbij beroepsvissers moeten mogen blijven vissen met de zegen op snoekbaars zonder enige restrictie en zonder dat zij (formeel) visrechthebbende zijn.

Het is niet voor niets dat o.a. waterschappen, rijkswaterstaat e.d. direct of indirect betrokken zijn en/of waren bij het ontwikkelen van de landelijke vbc's en tevens her en der zitting hebben binnen deze commissies. O.a. de toestand van het water dient gewaarborgd te zijn.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Argus
.Amsterdam

Van wie is de vis in Nederland?

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Argus
.Amsterdam

De verhoudingen zijn omtrent het vissen in Nederland scheefgetrokken. En dat heeft een politieke oorzaak. Ten eerste weet de politiek zelf niet van wie de vissen in Nederland zijn en er is ook onduidelijkheid over wie de visrechten nou eigenlijk bezit? De beroepsgroep met een X aantal leden of de hengelsport met 500.000 betalende leden? Het C.D.A. en de V.V.D. zijn geneigd de rechten aan de beroepsgroep toe te kennen en de S.P. en de P.V.V zijn daarentegen meer geneigd om de rechten bij de hengelsport neer te leggen, (de hengelsporters zijn uiteindelijk de grootste partij). Vervelend voor de hengelsport is dat de beroepsvissers zonder verder onderzoek een viswater gewoon leegtrekken onder het mom van, elke gevangen vis is er één en levert geld op, en hij betaald daar niet voor. De Hengelaar is de dupe en moet ieder jaar fors betalen om de visstand op orde te houden en aan allerlei onzinnige verenigingsbelangen onderwerpen waarin de meeste van hen helemaal niet geïnteresseerd zijn, (zoals het verplichte clublidmaatschap). Als de beroepsvissers een water leegvissen en de Overheid brengt een verplichte stop uit om vijf jaar niet op dat water te vissen, (zoals bij het IJsselmeer het geval kan zijn), dan zijn de hengelaars de dupe van zo'n besluit, (ondanks hun goede bedoelingen), omdat ze in het IJsselmeer dan vijf jaar niet meer mogen vissen. Plotseling worden beroepsvissers en Hengelsporters door de Overheid gelijkgetrokken in een beslissing van de Overheid. Terwijl de beroepsvissers de schuld van het leegroven van het viswater zijn? Daar heb ik moeite mee. Je hebt het gezien aan de paling. Terwijl de hengelaars een verbod kregen om paling mee te nemen, (en zich daar aan hielden), stroopten de beroepsvissers gewoon door en hadden zij maling aan het verbod. De kramen op de vismarkt puilden uit van de gerookte paling, (dat is economie en handel). En daar heb ik ook moeite mee. De Overheid deed er het zwijgen toe en kwam alleen in actie als boze hengelaars de telefoon van de B.O.A.s plat belden om de misstanden aan de kaak te stellen. En dan zeg ik dat Sportvisserij Nederland te weinig aan de problemen doet en zich maar richt op internationale viswedstrijden en het jeugdvissen, promotie maken voor de eigen club en Europese belangen i.p.v. zich op de echte problemen te storten. (ik ben tegen de Euro en een verenigd Europa). In dat opzicht wil ik duidelijkheid over, van wie is de vis in Nederland?

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Rob
.Maassluis

Alle vis is van de beroepsvissers kijk maar naar het IJsselmeer en Randmeren afz Rob

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

Naar aanleiding van de door ZWN op hun website geplaatste kaart waarop de diverse gebieden staan ingekleurd waar de vier beroepsvissers actief zijn met de zegenvisserij op schubvis hebben een paar lieden de volgende reakties geplaatst:

Roger, onbekend, 30/04/2014
Beroepsvisserij uitbreiding Beneden Rivieren Gebied
Nou mensen, het volgende blankwater is in aantocht; het Hollandsch Diep! Beroepsvisserij mag er van oktober t/m maart met de zegen vissen. Dit hebben de bureaucraten toch maar weer "mooi" voor ons sportvissers geregeld, chapeau en hulde! Roger, onbekend, 30/04/2014

Frans
30-04-2014 21:29

Den Haag zal alleen maar wakker worden op het moment dat 600.000 sportvissers op een eigen partij zullen stemmen.
Wetten worden gestemd in het parlement en het parlement wordt samengesteld door parlementsleden die zijn gestemd door jij en ik.... wie richt er een "partij voor de sportvisser" op ?

kurt
01-05-2014 19:15

tja als je dan een studie(van ene Tim Puts) publiceerd dat het visbestand van de benedenrivieren goed is,en geen enkele negatieve invloed van het beroep ondervind,krijg je zulke situaties.
of ene Sander die hier ook altijd verteld dat het allemaal zo slecht niet is en het beroep ook maar zijn kost wil verdienen.
het wordt hoog tijd dat er eens een "echte" vereniging het voor de sportvisser opneemt en waarschuuwd dat het zo niet verder kan!

Rob
02-05-2014 6:43

Eigenlijk is het een burgerplicht als er iets moedwillig kapot gemaakt word of gesloopt dit te melden en is het toch heel vreemd als een iedere sportvisser die dit ziet nergens terecht kan zijn organisatie SPORTVISSERIJNEDERLAND doet niets of heel weinig om deze slachting op de visstand tegen te gaan (BEROEPSVISSERIJ OP BINNEWATER MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS) en is het misschien beter als er is een echte vereniging voor de sportvissers komt zoals Kurt al aangaf afz Rob Maassluis

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Sander
.

@ Argus
Dat is een goede vraag!
De vis is van niemand, zolang hij in het water zwemt. wink
en visrechthebbende heeft het recht om met bepaalde vistuigen te vissen, maar is met dit visrecht geen 'eigenaar' van de vissen in het betreffende water. Hier zijn volgens mij weleens rechtszaken over gevoerd en daar kwam bovenstaande uit.

Met vriendelijke groet,
Sander

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Fuut
.

Charlie, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Bij http://www.sportvisserijzwn.nl/actueel/2020/zorgen-over-beroepsvisserij-in-het-benedenrivierengebied.html is te lezen ……………Ze doen dit dan op basis van schriftelijke toestemmingen die de overheid hen geeft, resp. welke zij Sportvisserij Zuidwest Nederland verplicht deze uit te geven. ………
Wat heerlijke rechten op de benedenrivieren betreft, die zijn er wel degelijk. Degenen die heerlijke visrechten bezitten mogen daar met alle wettige vistuigen vissen, dus ook met de zegen. (het is dus niet zo dat er heerlijke visrechten specifiek voor de zegen zouden bestaan).

Vriendelijke groet
Fuut

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

Van Sportvisserij Nederland horen we op dit topic niets, niet dat dit uitzonderlijk is - helaas. Toch kunnen we iets meer te weten komen hoe men binnen SN over bepaalde zaken denkt middels een bijdrage van ene M. Kraal om matchfishing.nl

Zie http://www.wedstrijdvissen.nl/index1.php?go=home&view=info&id=6549

Ik moet me erg inhouden om hier niet meteen inhoudelijk op te reageren, echter dat komt wellicht later.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Willem
.Brabant

Hierbij ter info mijn “brandbrief” aan de Tweede Kamerleden van de Christelijke politieke partijen, verzonden op 30 april 2014. Vriendelijke groet, Willem

Aan: de tweede kamerleden van CDA, Christen Unie en SGP

Betreft: spanning beroepsbinnenvisserij – sportvisserij

Geachte Tweede Kamerleden van de Christelijke politieke partijen in Nederland,
Al vanaf mijn vijfde levensjaar trek ik regelmatig naar de waterkant om te genieten van de rust, de natuur, de spanning én ontspanning die het vissen mij, samen met zo’n 2 miljoen landgenoten, biedt. De laatste jaren ga ik met mijn visboot bijna wekelijks vissen op snoek, baars en snoekbaars in het benedenrivierengebied, met name op de Nieuwe Merwede en het Hollandsch Diep. Ik ben -en dat is de reden van mijn brief- er op grond van persoonlijke waarnemingen en die van vele medesportvissers van overtuigd, dat onze hobby in het benedenrivierengebied (en waarschijnlijk op nog andere locaties waar beroepsbinnenvissers rechten hebben) groot gevaar loopt vanwege overbevissing door de enkele beroepsvissers die daar nog actief zijn. Sinds voor hen de aalvisserij aan banden is gelegd en men zich op het vangen van schubvis heeft toegelegd, merken we dat de vangsten sterk teruglopen. Een rapport van een vrij recent visserijkundig onderzoek schijnt uit te wijzen dat de visstand (nog) geen tekenen van overbevissing vertoont. Door beroepsvisserijgezinden wordt daar gemakkelijk de conclusie aan verbonden dat economische benutting dus ook in de toekomst geen gevaar betekent voor de visstand. Waarnemingen en ervaringen van sportvissers wijzen echter overduidelijk uit dat de visstand elk jaar minder wordt. Met name in de periode september-maart moeten zij met lede ogen aanzien, hoe beroepvissers met behulp van motorboten en zegens hele gedeelten op o.a. de Nieuwe Merwede en het Hollandsch Diep leegtrekken en alle vis meenemen. Enkele weken geleden was ik er nog getuige van hoe diverse paairijpe snoeken uit de zegen werden geschept en werden meegenomen. Ook karpers die met het geld van de vispasbetalers zijn uitgezet voor de hengelsport gaan mee aan boord van de beroepsvissersschuit. Natuurlijk zijn er ook andere oorzaken aanwijsbaar waardoor de visstand afneemt, zoals de toegenomen aalscholverpopulatie en het steeds helderder (voedselarmer) worden van het binnenwater, maar samen met vele medesportvissers ben ik er van overtuigd, dat de economische benutting door het beroep verreweg de grootste schade aanricht. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat met name christelijke partijen nog steeds niet inzien, dat ons land economisch gezien veel meer gebaat is bij een gezonde sportvisserijsector dan met het in stand houden van enkele familiebedrijven van beroepsvissers. Fabrikanten, detail- en groothandels op hengelsportgebied, watersportzaken, visgidsen, botenverhuurders, de sportvisserijacademies, belangenorganisaties zoals Sportvisserij Nederland bieden in de sportvisserijsector alleen al een veelvoud aan arbeidsplaatsen van die in de beroepsbinnenvisserij. Bovendien is de economische waarde van, bijvoorbeeld, een volwassen snoek, voor de hengelsport vele honderden euro’s waard, terwijl diezelfde vis in het net van een beroepsvisser hooguit een tientje vertegenwoordigt. Denkt u eens aan de bedragen die sportvissers uitgeven aan boten, vergunningen, kunstaas en overige materialen, die allemaal worden aangeschaft met het oog op het vangen van die vis, die daarna in verreweg de meeste gevallen ook nog eens netjes wordt teruggezet! Ik vind het bijzonder betreurenswaardig dat christelijke politieke partijen dit niet inzien en de beroepsbinnenvisserij in zijn huidige, roofbouw plegende vorm, in stand willen houden. Natuurlijk dienen de belangen van de beroepsbinnenvissers serieus genomen te worden, het gaat om mensen die volgens een familietraditie werken. Echter, met behulp van de moderne materialen en technieken vissen zij momenteel veel efficienter dan hun ambachtelijke voorouders. Er wordt bijvoorbeeld volop witvis geëxporteerd naar Rusland. Onze Nederlandse zoetwatervis wordt verkwanseld ten behoeve van het economisch gewin van een enkeling.
Met goed rentmeesterschap heeft dit niets te maken, eerder met uitbuiting. En dat terwijl ons land een flinke economische opkikker zou kunnen krijgen bij een optimale bescherming van de visstand. In bijvoorbeeld Ierland en Scandinavië heeft de politiek dit beter door. Dankzij projecten ter bescherming/bevordering van de visstand trekken jaarlijks vele duizenden toeristen naar deze landen om er bijvoorbeeld op zeebaars, snoek of zeeforel te vissen. Zo zou ons Nederlandse benedenrivierengebied een waar sportviseldorado kunnen zijn met internationale aantrekkingskracht. Het heeft alle potentie in zich. Echter… dat is absoluut niet te verenigen met beroepsvisserij in zijn huidige vorm. Er zijn al genoeg trieste voorbeelden die dat illustreren. Het Ijsselmeer is al leeggevist. De visstand op het Volkerak is vanwege de beroepsvisserij in 10 jaar tijd inmiddels ook gedecimeerd. Nu is het benedenrivierengebied aan de beurt. Het trieste gevolg zal zijn dat een groot aantal van hengelsport afhankelijke winkeliers, groothandels, (met een veelvoud aan werknemers van die in de beroepsbinnenvisserij!), visgidsen, visbotenverkopers en –verhuurders hun baan gaan verliezen. Het tragische is dat uiteindelijk ook de beroepsbinnenvisser bij u zal aankloppen, omdat ook hij straks is uitgevist.
Helaas bestaat bij politici nog vaak een pittoresk beeld van de beroepsvisserij tegenover een simplistisch beeld van de hengelsport. Als u de twee miljoen stemgerechtigde sportvissers wilt vertegenwoordigen of dienen, dan vraagt deze beeldvorming dringend om bijstelling. Ga met ons in gesprek. Neem de groeiende spanning tussen sportvissers en beroepsvissers serieus. Wanneer u hier geen aandacht voor toont en de sportvissers zich door u op dit punt niet begrepen of in de steek gelaten voelen, zal dat bij hen consequenties hebben voor hun toekomstige politieke keuze. Via social media, magazines en websites wordt er steeds meer aandacht aan dit hot item geschonken. Nogmaals, in totaal gaat het om 2 miljoen burgers in ons land.
U zult op mijn “brandbrief”, (die niet stoelt op wetenschappelijk onderzoek maar puur op persoonlijke waarnemingen en gezond boerenverstand) mogelijk tegenwerpen dat de beroepsbinnenvissers wel degelijk met verantwoord beheer bezig zijn en dat dat ook logisch is, omdat ze anders hun eigen toekomst ondermijnen. Op basis van wat sportvissers met eigen ogen zien gebeuren durf ik echter te stellen dat minstens een aantal beroepsvissers momenteel werkt vanuit de gedachte: “we pakken wat er te pakken valt”. Navraag bij Sportvisserij Zuidwest Nederland wijst uit, dat zij verplicht is vergunningen te verlenen aan de nog rechthebbende beroepsvissers. Deze zijn op hun beurt verplicht zitting te nemen in een visstandbeheercommissie om met andere belanghebbenden –waaronder de hengelsport- afspraken te maken. Er is een beroepsvisser in het benedenrivierengebied actief die aantoonbaar deze verplichting stelselmatig negeert en ongequoteerd, ongecontroleerd en dus ook ongestraft te werk gaat. Fuiken worden ongemarkeerd geplaatst, zodat sportvissers er hun (dure) materiaal in verspelen. Hele gebieden worden systematisch leeggevist, zodat stekken maanden later nog visloos blijken. Een schandalige praktijk die veel kwaad bloed zet bij sportvissers.
U kunt hier de ogen niet voor sluiten. Immers, als christen gelooft ook u dat God de schepping aan ons in bruikleen heeft gegeven. Hij heeft zijn goede gaven, waaronder een gezonde visstand, aan de mensen -aan ALLE mensen, en niet aan enkele bevoorrechten- geschonken om ervan te genieten, om er in de vorm van verantwoord beheer mee om te gaan zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten. Dit strookt geenszins met de wijze waarop momenteel een kleine groep economische winst slaat uit het toe-eigenen van iets wat aan ons gemeenschappelijk is toevertrouwd.
Ik wil deze kwestie dringend in uw aandacht aanbevelen. Ik ben van mening dat u dit als christelijk volksvertegenwoordiger niet naast u neer kunt leggen.
Ik dank u voor uw aandacht en hoop spoedig te merken, dat u mijn hartekreet –mede geuit namens vele sportbroeders- en zusters in ons land- serieus neemt. .
Met vriendelijke groet,
Willem


 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

Alles is mogelijk beste Fuut, ik heb de wijsheid hierover zeker niet in pacht. Kan je aangeven wie van de vier beroepsvissers in dit gebied nog (niet-)heerlijke visrechten bezit(ten) en voor welke gebied ?.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
theo wouters
.schijndel

ik weet niet wat de heer kraal allemaal zegt het op matchfishing ,ik was de laaste week op het hd,ik heb er elke dag gevist ,iets wat ik al veele jaren doe ,ja het was druk echt druk ,heel druk ,ook zat ik die maandag bijna tussen het net van meneer klop,en de brug pijlers ,ja iedereen weet dat de vis trekt ,de rivier op ,de biesbos in het warme water tegemoet ,het is daar voor een beroeps visser niet zo moeiluk ,hij begind op de ammer ,merwede ,en zo naar beneden het hd op ,hij komt de vis vanzelf tegen ,en dan lees je zo stuk van de heer kraal ,ik vis al van af kleine jongen in de biesbosch,de groene mist ,en noem maar op ,als je 5 jaar terug door de biesbosch vaarden ,op een zondag of zaterdag midag ,was er altijd wel een viswedstrijd ,ik genoot daar enorm van als die mensen trots hun vangten aan boden om te wegen ,dat ze daar met 2 man aan 1 leefnet trokken om naar boven tekrijgen,ja en als je dan een op stapper mee nam in de boot ,hij keek zijn oogen uit ,en zij dan theo theo wat zit hier vis moet je die plate kijken die zijn zo groot als een deurmat ,voorns 20 tot 25 cnt ,ik heb er alles aan gedaan om daar nog foto,s van tevinden ,maar jammer helaas ,en dan hij ,die in mijn ogen een voorbeeld is van de hengel sport,ja een vragen lijst over de rand meren daar komen ze mee aan zetten wie wat doet of de riet kragen mooi zijn ,of het water mooi helder is ,ja daar was paats zat op het water en de helling ,en dan foto,s op totalfishing ,van vis die als maar kleiner word, jonge jonge wat kan ik hier boos over worden (moet ff een rondje door de thuin lopen)5 jaar terug als je een bootje wilden huren om te vissen in de biesbosch moest je dat al ver van tevoren bespreken ,in vissers haven hank of de oude jacht haven van drimmelen ja het was druk echt heel druk dat was het,zo druk dat er van sporvisserij een kantoor in drimmelen kwam ,een mooie tijd als vader en zoon een dagje gingen vissen ,en zoon lief sliep al in de boot met terug varen,ja en dan word er een raport op gemaakt van een of ander onderzoeks clubje ,mensen die niet weten hoe mooi dat daar het ooit was ,wie hecht daar waarden aan ,ik hoop dat dit iemand voor mij naar den haag kan sturen (ben hier niet zo goed in ) ja vissen is een deel van mijn leven ,een groot deel van mijn leven,kan er veel in kwijt maar als dit niet vulg stopt zitten wij straks allemaal op een visputje ja meneer kraal vraag onze zuider buuren maar of ooster buuren maar ,(daar kwamen de 3 wijzen van daan ) om foto,s

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
theo wouters
.schijnde

ik probeer in mijn stukje tezeggen ,waarom moet het beroepvisserij een in komen hebben van een paar ton per jaar ,het hand boven zijn hoofd word gehouden ,hun kunnen toch ook een stapje terug doen ,dan word het voor iedereen weer leuk over een paar jaar aan het water

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Oebele
.Noordelijk

Charlie,

Bedankt voor je link naar het betoog van M. Kraal, mijn reactie hierop volgt spoedig.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

Beste WillemI - dank voor het openbaar maken van jouw 'brandbrief' aan de diverse christelijke partijen in de Tweede Kamer !.

Heb de brief inmiddels een aantal malen gelezen en ben onder de indruk van de inhoud, opbouw, woordgebruik en toonzetting. Het valt op dat de politieke bemoeienis door het verantwoordelijke Ministerie en staatssecretaris (thans EZ) niet expliciet voorbij komt in je brief alsmede het feit dat de vbc voor dit gebied na zoveel jaren nog immer 'in oprichting' is zonder een gecontroleerd en geautoriseerd visplan. Je zult daar zeker en vast (een) goede reden(en) voor hebben.

Mogen we aannemen dat je een kopie hebt gestuurd aan SN en aan SZWN ?. Zou 't ook een idee zijn om een kopie te sturen aan de redactie van Zembla mede gezien hun uitzending een aantal jaren geleden over de beroepsvisserij en dioxineproblematiek in dit gebied.

Voorts hoop ik dat de christelijke fracties binnen afzienbare tijd met een inhoudelijk antwoord komen hetgeen wij allen op dit forum vanzelfsprekend ook graag willen lezen ?!.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

@ Oebele

Beste Oebele - zie net dat jouw reactie op het artikel van M. Kraal als separaat topic op dit forum is toegevoegd door jou dan wel door de moderator. Zou je zo vriendelijk willen zijn een kopie hiervan ook aan dit topic te hangen (mede) gezien de inhoud van beiden ?.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
rudy
.

Al bij al vind ik dit alles een zeer droevige bedoeling.
Ik vis al bijna 20 jaar op deze wateren en heb het helemaal zien verande n,de beroepsvisserij rooft alles leeg en zal ons op het laatst de schuld gaan geven let maar op.ik denk dat er meer aan de hand is en er veel geld word tegen aangesmeten om de vergunning te krijgen.wie houd deze mannen een hand boven het hoofd?
Krijgen ze geen vergunning meer ? Dan gaan ze toch op wolhandkrab vissen zogezegd.ik kan beter volgende keer mijn snoekbaars ineens op zijn boot gooien.al die jaren catch en realease haha
Grts gefrustreerde visser

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

Een ( voorlopig laatste) reaktie maar aanleiding van de door ZWN op hun website geplaatste kaart waarop de diverse gebieden staan ingekleurd waar de vier beroepsvissers actief zijn met de zegenvisserij op schubvis door een van onze zuiderburen.

Luc
03-05-2014 17:58

Als Belg snap ik niet dat jullie Nederlanders dit gewoon laten gebeuren. Zijn jullie zo dom of doen jullie het met opzet? Als ze in Brussel nog maar iets beslissen dat de boeren niet zint, organiseren ze morgen een mars met hun tractoren naar Brussel en slaan ze de boel kort en klein, en is de maatregel 's anderendaags bijgesteld.

Waar wachten jullie in godsnaam op om eens een betoging te organiseren voor de kantoren van SN om de heren eens goed wakker te schudden. De stelling van "we kunnen niets doen" is niet goed genoeg. Het moet en het zal anders, en dan moeten de regels maar onmiddellijk veranderd worden. Gewoon omdat het economisch belang van de sportvisserij primeert.

We hebben allemaal gezien wat de beroepsvisserij met de snoekbaarsstand op het Volkerak heeft gedaan. In 2 jaar was het gedaan. TWEE JAAR, mensen!!!!!!!!!!!!!!!
Als die beroepsvisser op het HD van oktober tot maart onbeperkt mag gaan zegenen, is het over en uit. Ik heb vaak genoeg naar de beroepsvisser op het Volkerak gekeken om te zien hoe efficiënt die was en welke hoeveelheden vis hij eruit haalde. Geen enkel water, ook het HD niet, overleeft zo'n kaalslag.

De actie moet van de Nederlanders komen. Als buitenlandse gasten hebben wij Belgen, en bij uitbreiding alle buitenlanders, niets in jullie interne aangelegenheden te brokken.

Verlos mij echter van mijn plaatsvervangende schaamte als ik moet vaststellen dat jullie met gemeenschapsgeld en veel werk van onbetaalde vrijwilligers karpertjes uitzetten en diezelfde gemeenschap een beroepsvisser de toestemming verleent die karpertjes weer weg te vangen.

In een goede Belgenmop is de Belg altijd de goedaardige kluns die aan het kortste touwtje trekt. De huidige vertoning op het HD, getuigt niet van klungeligheid. Dit is de grenzen van de idiotie ver voorbij. Ik dacht dat jullie slimmer waren. Het stemt mij bijzonder triest.

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Oebele
.Noordelijk

Charlie,

Hierbij zoals gevraagd een kopie van het separaat geplaatste topic, een reactie op het betoog van M. Kraal.

Ga na de hieronder en dankzij Charlie bekend gemaakte link m.b.t. het betoog van Marco Kraal namens SN.
http://www.wedstrijdvissen.nl/index1.php?go=home&view=info&id=6549

Mijn reactie als snoekbaarsvisser op dit betoog.

Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
20 En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. 21 Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Bovenstaande mijns inziens in het kort de toonzetting van het betoog van Marco Kraal namens SN en ik neem aan mede naar aanleiding van met name op het forum van Total fishing geuite kritiek door snoekbaarsvissers aan het adres van SN, i.v.m. het slopen van de snoekbaarsbestanden door de getroffen maatregelen m.b.t. het helderder worden van het viswater en daarnaast door beroepsvissers en staand-want stropers.

Niet dat een organisatie of een vertegenwoordiger daarvan zichzelf/zijn organisatie niet een compliment mag geven voor het één en ander er zijn echter grenzen . Daarnaast bulkt het betoog van allerlei positieve ontwikkelingen binnen de sportvisserij die daarbij echter in het geheel niet (kunnen) worden onderbouwd. Het allerergste is echter dat de heer Kraal het woord snoekbaars amper in de mond durft te nemen, pas in de laatste alinea de werkelijke problematiek heel voorzichtig nog even probeert te noemen en vooral niet het lef lijkt te hebben dit stuk daar te laten plaatsen waar ook de problematiek met name door snoekbaarsvissers te berde is gebracht.

Overigens is het hierbij geenszins mijn bedoeling alleen kritiek te spuwen richting SN en wil hen hierbij dan ook graag bedanken voor het werk dat zij doen voor ons als sportvissers. Ik daag SN hierbij echter wel uit om te trachten de komende jaren alles uit de kast te halen m.b.t. de diverse problematiek die er speelt bij de voor consumptie gewilde sportvis de snoekbaars. En hierbij doel ik met name op de helderheid van het water die met name op de ondiepe grote wateren catastrofale gevolgen heeft, de controle op de (bij)vangsten van snoekbaars door beroepsvissers, het nu eindelijk eens doelmatiger aanpakken van de grootschalige stroperij op snoekbaars door staand-want stropers, daar waar beroepsvissers schubvis mogen oogsten voldoende controle en natuurlijk quota, het via het ministerie of elders vrijmaken van geld voor de aanpak van de diverse problematiek m.b.t. de snoekbaars(stand) en -visserij enz. enz.

Verder wordt er mijns inziens elke keer ten onrechte gesproken over de splitsing in visrechten in de vorige eeuw waarbij de sportvissers voor het merendeel de schubvisrechten hebben gekregen/gehouden en de beroepsvisser de aal(rechten). Sinds ik (sport)vis en dat is al vele tientallen jaren heb ik het tenminste nooit meegemaakt dat wij als sportvisser niet op paling mochten vissen en de beroepsvisser wel. Dus van een aalvisrecht voor de beroepsvissers is in ieder geval nooit sprake geweest.

Ik wil graag eindigen met, wat is de betekenis en eventuele definitie van waterkwaliteit? En wat levert dit ons als snoekbaarsvissers op?
 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Oebele
.Noordelijk

Willem,

Een goed schrijven en nu maar afwachten wanneer en hoe de heren zullen reageren.

Ik heb destijds naar aanleiding van een oproep door Fuut m.b.t. tot de snoekbaars(visserij) mij ook meermaals gericht aan diverse vertegenwoordigers (2e kamer) van verschillende partijen.

Het valt echter met name door de huidige organisatiestructuur van de hengelsport ontzettend tegen om ook maar iets te bereiken. En bovenal gaat het dan mijns inziens te vaak nog over een probleem gericht op één bepaald gebied, terwijl het wellicht effectiever landelijk zou kunnen worden aangepakt.

Niets doen is echter geen optie!

 • 10 years and one month geleden
Gravatar
Willem
.Brabant

Charlie,

Dank voor je reactie. Ik merk dat je goed in de materie thuis bent en op een aantal punten meer feitenkennis hebt dan ik. Ik ben achter de schermen bezig met het benaderen van sportvissers, die een actieplan op willen zetten. Bijvoorbeeld de grote hengelsportverenigingen van Zuidwest Nederland uitnodigen en vertellen met (uiteraard geverifieerde) gegevens en feiten wat er wérkelijk aan de hand is en dat we vervolgens mede namens die verenigingen met ZWN in gesprek gaan en eisen dat zij hun hoofdtaak -opkomen voor de sportvissers- beter gaan uitvoeren. Concreet betekent dat minstens: -VBC realiseren en de betreffende beroepsvisser daaraan schriftelijk conformeren, juridisch dichtgetimmerd. En dit alles op nader te bepalen, afzienbare termijn. Dit lijkt mij prioriteit hebben. Mocht dit niet lukken, dan kan wat mij betreft Zembla ingeseind worden en kan er natuurlijk nog méér actie gevoerd worden. Eerst echter het gesprek met ZWN aangaan.
Daarnaast is het goed als de materie zo breed mogelijk bij de politiek onder de aandacht gebracht wordt. Ik heb eerst voor de christelijke partijen gekozen om dat daar de beroepslobby vanouds een als vanzelfsprekend goede ingang heeft. De staatssecretaris moet er ook weet van hebben. Ik ga daar binnenkort werk van maken. Sportvisserij Nederland is van de brandbrief op de hoogte, ZWN niet.

Dan nog een persoonlijke vraag: wil jij meedenken/meehelpen in een plan van aanpak? Je lijkt me daar de juiste persoon voor. Mijn mailadres kun je opvragen bij de redactie van TF.
Groeten, Willem

 • 10 years and one month geleden