Sportvisserij Nederland mbt Beroepsvisserij
Zoals gezegd zou ik me melden als ik van SN/Sportvisserij ZWN een reactie had gekregen naar aanleiding van mijn mail aan hen, waarin ik mijn zorg heb geuit over de beroepsbinnenvisserij, meer specifiek in het Benedenrivierengebied. Van beide instanties heb ik een duidelijke inhoudelijke reactie ontvangen, waarvoor dank. Kort gezegd komt het er op neer, dat zowel SN als ZWN de zorgen delen omtrent de benutting door het beroep en de effecten op de visstand.Er gebeurt achter de schermen vaak veel meer dan wij weten en dat is goed. Problemen dienen langs diplomatieke wegen aangepakt te worden en niet met openbare verdachtmakingen en scheldpartijen. Ook de toenemende spanningen tussen beroep en sport, die mee hieruit voortvloeien, zijn reden tot zorg. Tegelijk vraagt men begrip voor het feit dat de visrechten nu eenmaal gelegaliseerd zijn en dat het beroep -vaak zonder quotum- mag vissen. Of we het er mee eens zijn is een ander verhaal, maar het is nu eenmaal een feit dat het zo geregeld is. Wel zijn beroepsvissers verplicht zitting te nemen in een visstandbeheercommissie en zich te houden aan de aldaar gemaakte afspraken. Ten aanzien van dit punt zit er nogal wat verschil tussen beroepsvissers. Met de beroepsvisser op het Hollands Diep/Nieuwe Merwede valt slecht of in het geheel niet te overleggen. In theorie zou deze beroepsvisser juridisch dus zeer zwak staan, echter op de een of andere manier wordt hem de hand boven het hoofd gehouden -door de belangenbehartigers van de beroepsbinnenvissers als door de politiek. Het vermoeden dat het beroep (met veel minder beoefenaars) dus veel beter in staat is zijn belangen bij de politici te "verkopen" dan de sportvisserijsector, lijkt hiermee bevestigd.

Ik krijg het gevoel dat SN en ZWN doen wat in hun vermogen ligt, maar tegelijk erg beperkt zijn. Het plan ten aanzien van het Ijsselmeer wat er nu ligt, is een succes van veel inspanningen, maar het komt helaas érg laat; er zit bijna geen visje meer... Moet het ook zo ver komen met het benedenrivierengebied? Denken we echt dat het daar niet op kan? Alle reden lijkt mij daarom dat vanuit de Sportvisserij één (vreedzame, maar krachtige) vuist gemaakt wordt richting politiek. Groothandels, detailhandel, visgidsen, botenverhuurders, hengelsportwebsites, karper- meerval en Snoekstudiegroep, VNV, watersportzaken, de Sportvisacademie en alle andere bedrijven/instanties die (economisch) afhankelijk zijn van een goede visstand, zullen elk van hun eiland af moeten en zich moeten verenigen en hun gezamenlijk belang inzichtelijk moeten maken. Ook zullen zij krachtig te verstaan moeten geven dat ze de wijze waarop de betreffende beroepsvisser ten onrechte in bescherming wordt genomen, op basis van genoemd argument (het zich niet houden aan afspraken en niet willen samenwerken in een VBC) onacceptabel vinden. Zolang al die geledingen zich ten aanzien van de problematiek op de vlakte houden, blijft alles bij het oude. Sportvissers, winkeliers, groothandels, en alle belanghebbenden: verenigt u. Ik wil op zich wel die kar wel meetrekken, maar hoe? met wie? waar te beginnen? Daarover denk en overleg ik verder. Ondertussen zou ik alle sportvissers willen aanbevelen alert te zijn op wat het beroep doet, foto's te maken en deze met korte beschrijving en datering te mailen naar sportvisserij zwn, opdat er een dossier kan worden aangelegd. Bij twijfelachtige praktijken (zoals nu het meenemen van snoek in de gesloten tijd) bellen met de federatie / meldpunt boa's...


Geachte heer Maljaars,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn om te merken dat de problematiek u ter harte gaat. Uw vraag mbt het verschil in inzicht is terecht. Ik besef, dat het lastig is om bevindingen van een visserijkundig onderzoek te weerspreken. Dat is ook niet mijn intentie. Ik wil er minstens een belangrijke kanttekening bij plaatsen. Het feit dat volgens onderzoek de visstand geen tekenen van overbevissing vertoont, wijst erop, dat er (nu nog) een voldoende spreiding is van jaarklassen, zodat het voortbestaan van de verschillende soorten gewaarborgd blijft. Echter, de draagkracht van een water kan groter zijn dan de daadwerkelijke bezetting. Stel dat in een vijver van 10m2 twintig karpers kunnen gedijen (er is voldoende voedselaanbod voor al die vissen), en er worden er vervolgens 15 weggevangen, dan zullen de vijf overblijvende vissen zeker goed blijven gedijen. De sportvisser echter zal wel duidelijk merken dat hij minder vangt. Natuurlijk ligt het in een groot gebied als het benedenrivierengebied complexer, maar de vele sportvissers die regelmatig op het benedenrivierengebied bijv. op de voor het beroep interessante snoekbaars vissen, merken overduidelijk een achteruitgang. Bovendien is het vangen van snoekbaars meer en meer gebonden aan specifieke stekken waar de beroepsvisser moeilijk kan komen (rond kribben bijvoorbeeld), terwijl de spreiding voorheen veel groter was. Ter illustratie nog een concrete ervaring van afgelopen najaar: op een –na veel zoeken- ontdekte “hotspot” voor baars ving ik samen met een medevisser per vissessie 40 tot 60 vissen op een dag (die allemaal werden teruggezet). Op een dag in oktober treffen we beroepsvisser Klop aan op precies die stek, die met de zegen minutieus werd leeggevist. Tot eind maart zijn we nog vier keer naar deze stek terug geweest, zonder ook maar één keer beet te krijgen. Dergelijke ervaringen maken sportvissers boos en opstandig. De sportvisser die zich houdt aan de regels legt de beroepsvisser niets in de weg (ik zou tenminste niet weten wat…) en de beroepsvisser vernielt in één trek een prachtige stek…

Wat de sportvisserij bijzonder steekt is het feit, dat er al tien jaar lang gewerkt wordt aan een Visstand Beheer Commissie voor het Benedenrivierengebied, maar dat beroepsvisser Klop zich stelselmatig onthoudt van overleg en ongecontroleerd en ongequoteerd mag vissen. Is dit te rechtvaardigen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, waarom wordt dit dan niet aangepakt?

Ik hoop u met deze toelichting van dienst te zijn en beveel mijn vraag in uw aandacht aan.

Met vriendelijke groet,

Willem


Willem, Brabant, 24/03/2014

REAGEER

Gravatar
Ben
.

Het is treurig om te lezen dat veel van de lezers op tf met regels aan komen waar beroepsvissers zich aan moeten houden. in plaats van google , ga eens kijken bij verschillende afslagen en vishandelaren die in schubvis handelen, dan pas heb je een reëel beeld van wat het beroep wel of niet doet, kortom je krijgt een beeld van de praktijk. Dat gekeuvel over wat het beroep mag en niet, allemaal eens stoppen met dat ge- google en pas dan weet je wat er speelt.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Dennis
.

De beneden rivieren is mijn thuis water en ik vis hier al heel lang op snoekbaars. En top stekken die ons noooooit in de steek hebben gelaten,(ongeacht het seizoen) vangen we nu helemaal niets meer. Ik ben veel op de rivier en ook mijn werk is gelegen aan de merwede en idd klop is altijd bezig.
Dus het KLOPT wat er gezegt wordt de snoekbaarsstand gaat hard achteruit. Trouwens niet alleen de snoekbaarsstand. Mijn vertrouwen gaat naar de beroepsvisser zelf, hij moet met beleid vissen het is tenslotte zijn inkomen. Maar ook ik hoop dat deze beroepsvisser wordt uitgekocht en wel op tijd.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Arie
.

Hans, de familie Van Leest had hier alleen het aalvisrecht en viste daarom inderdaad alleen met fuiken tot een paar jaar terug. Dus kan Klop ook alleen het aalvisrecht hebben overgekocht (wat ik niet echt begrijp, maar dat is een ander verhaal). Het lijkt me dus heel sterk dat Klop hier met de zegen heeft gevist...
Enne, om in de paaitijd aan een steile kant van het HD te gaan vissen lijkt me ook niet echt logisch, omdat de vissen nu hoogstwaarschijnlijk aan het paaien zijn in (zeer) ondiep water. (vaak natuurgebieden waar niet gevist mag worden).

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Met een dergelijke reactie Ben komen we op dit forum niet verder, als Klop of een andere beroepsvisser in dit gebied in jouw ogen de wet overtreedt dien je dit altijd te melden, wij - als sportvissers - kunnen hier verder weinig of niets aan doen, daar hebben we anderen voor. Als je van mening bent dat beroepsvissers in dit gebied de regels aan hun laars lappen dien je dit wel op een goede manier hard te maken en bv niet te verwijzen naar tonnen schubvis die op diverse afslagen worden aangevoerd.Menigeen op dit forum denkt de waarheid over dit topic in pacht te hebben maar verder dan het slaken van kreten en het uiten van ongefundeerde beschuldigingen komt het veelal niet. En daar komen we niet verder mee, een gerenommeerd bureau zoals Witteveen + Bos dat is zitten niet in de zak van de beroepsvisserij, ze hebben een goede reputatie en willen die graag zo houden. Als zij dus van mening zijn dat er geen sprake is van overbevissing in dit gebied voor de schubvissen brasem, voorn en snoekbaars en menig sportvisser daar een (totaal) afwijkende mening over heeft, mn waar het de snoekbaars betreft, dan zullen we verder moet zoeken naar mogelijke redenen voor deze tegenstelling. Wellicht is dit rapport openbaar of kan 't openbaar genaakt worden middels de WOB, dan kan een ieder zich op de hoogte stellen van de bevindingen.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Contact met de Federatie ZWN heeft opgeleverd dat er volgende week op hun website onder ACTUEEL een link zal worden geplaatst naar het rapport van Witteveen + Bos aangevuld met hun eigen op- en eventuele aanmerkingen !.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Hans
.Moerdijk

Wie weet hoe je moet en mag vissen met een viszegen. Volgens mij, heeft de viszegen 1 vast punt en wordt die rondgetrokken, zoals blijkt uit oude afbeeldingen van vroeger.
Zoals de beroepsvissers op de benedenrivieren vissen, met een zegen van een paar honderd meter breed, die voortgetrokken wordt tussen 2 schepen, is volgens mij een sleepnet of een kuilnet en zijn beiden verboden vistuigen, ook voor het beroep.
Verder hebben ze vergunning met de viszegen om pootvis en brasem te vangen met als bijvangst Snoekbaars. In de haven van Moerdijk heb ik al dikwijls staan kijken als beroepsvisser Koman binnen kwam. Ik heb hem alleen snoekbaars aan zien voeren en verder geen enkele andere vis. Koman heeft alleen vergunning om te vissen in de diepe insteekhavens van het industrieterrein Moerdijk, de kraamkamers voor de snoekbaars, die vergunning benut hij flink in die havens, en daar heeft vrijwel niemand zicht op. Allemaal verboden gebied.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
joop
.

http://www.sportvisserijzwn.nl/actueel/default.asp?page=detail&id=1013

Tja, onze collega's 'sportvissers' kunnen er helaas ook wat van... Is dat niet een taak van SN en ZWN? Meer controles van sportvissers! Want ik moet zeggen dat ik tijdens de keren dat ik op het water zit maar zelden gecontroleerd wordt, ondanks de controleboot van de sportvisserij.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Een interessant gegeven is dat in menige, zo niet alle, door het Ministerie van EZ verleende toestemmingen aan beroepsvissers in dit gebied ( dus ook aan Klop ) om met de zegen te mogen vissen op schubvis de volgende bijzondere voorwaarden zijn opgenomen:

1) De toestemminghouder is verplicht met de huurder(s) van het aalvisrecht, de huurder(s)van het schubvis-visrecht en met de (overige) houders van schriftelijke toestemmingen in
de vIsserijkundige eenheld, waarin het onderhavige viswater is gelegen, een beheerscommissie voor de visstand in te stellen, in deze commissle zitting to nemen, dan wel zich te laten vertegenwoordlgen en hieraan medewerking to verlenen. De Staat kan aanwijzingen geven met betrekking tot onder meer de samenstelling en werkwljze van
deze visstandbeheercommissie (VBC);
2) de toestemminghouder is verplicht om gezamenlijk met de huurders van vlsrecht en de overige houders van schriftelijke toestemmingen in het werkgebied van de VBC waar de huurovereenkomst betrekking op heeft een visplan op te stellen. In het visplan wordt beschreven onder weike voorwaarden gevist mag warden. Het gaat hierbij zowel om
onttrekking als om uitzet van vis. Dit heeft In leder geval betrekking op welke vissoorten mag worden gevist, In welke hoeveelheden, met welke vistuigen, op welke momenten, op
welke locaties, door welke visser en met inachtneming van welke bijzondere voorwaarden;
3) het op basis van lid 2 opgestelde visplan dient aan te sluiten op de KRW-doelstellingen, inclusief de daarin opgenomen visgerelateerde doelen. Het visplan wordt hiertoe ter advisering voorgelegd aan de waterbeheerder;
4) in het visplan moet worden vastgelegd op weike wijze wordt toegezien op de naleving van de gemaakte afspraken alsmede op welke wljze de schending van die afspraken wordt
bestraft;
5) de toestemminghauder is verplicht zich to houden aan de in het visplan gemaakte afspraken;

Het is dan ook zeer, zeer opmerkelijk dat niet elke beroepsvissers zich aan deze bijzondere voorwaarden houdt, dan wel openlijk met beide voeten treedt en dat ogenschijnlijk zonder enige repercussies van de Staat ( Staatssecretaris van Economische Zaken ) die deze toestemming verleent !?!?.

Hopelijk gaat de Federatie ZWN hier ook op in volgende week op hun website !?.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Bezorgde snoekbaarsvisser
.Nederland

Doe gewoon een WOB verzoek en vraag de openbare vergunninggegevens op van de visrechten. Je weet dan waar welke beroepsvisser mag vissen op wat voor manier. Plaats vervolgens deze gegevens op TF. We hebben dan als sportvisser al meer controlemogelijkheid. We kunnen dan direct eens kijken of Klop op het HD de juiste visrechten heeft.
NB WOB is de Wet Openbaarheid van Bestuur

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Een mooie taak voor de Federatie ZWN lijkt me " bezorgde snoekbaarsvisser " om dit zowel op hun website te plaatsen als ( een link ) op dit forum.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Raymond
.Deurningen

Helaas zie je vaak via de media huilende beroepsvissers vertellen dat hun bedrijfstak al 3 generaties lang word bedreven door de desbetreffende familie en dat dat nu ten gronde dreigt te gaan door wetgeving en visstand. Heel zielig verhaal, maar laat die mensen eens om zich heen kijken, er zijn nu eenmaal beroepen die (deels) door economische omstandigheden verdwijnen, en daar hoort deze tak helaas voor hun ook bij.
Ik zou zeggen laten we voor een enorm mooi visbestand gaan zorgen in de toekomst zodat die 3e of 4e generatie beroepsvissers zich bezig kunnen gaan houden met het exploiteren van nieuwe economische wegen zoals visgids,of het exploiteren van een mooi hotel gericht op hengelsport toerisme, kweken van schubvis, het openen van een hengelsportzaakje, een gezellig sportvissers café. Nederland heeft op hengelsport gebied goud!!! in handen, alleen word het tijd dat de overheid dat eens in gaat zien!!! Ik hoop dat er in de toekomst dan eens een lachende oud beroepsvisser voor de camera staat die blij is dat hij nu door de geweldige visstand op het ijsselmeer een goed inkomen heeft als visgids, en dat zijn tevreden klanten s, avonds onder het genot van een biertje in het hotel van hem en zijn vrouw de vis vakantie afsluiten, en dat de vele toeristen elk jaar zullen terugkeren voor een onvergetelijke tijd in het prachtige vis-land Nederland!!
Helaas is het zo dat een enkele huilende beroepsvisser op TV in Nederland meer emotie losmaakt dan een lachende Hengelsport branche die zorgt voor veel inkomsten voor heel veel gezinnen.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Oebele
.Noordelijk

Wat nogal wat mensen hier niet in kunnen en/of willen zien is dat het voor nogal wat beroepsvissers geen beroep is maar een passie en roeping, net zoals dat voor nogal sportvissers het geval is. Dit afdoen met een verdwijnend beroep en/of de verplichting tot innovatie is nutteloos. Vraag eens aan een honderdtal fanatieke sportvissers of ze vanaf volgende week een ander hobby/sport/passie willen gaan beoefenen, er zullen er weinige zijn die daar gehoor aan kunnen en willen geven. En wees eerlijk dat sportvissen doen we toch ook alleen in eigen belang en niet omdat we zo goed zijn voor de vis, die arme diertjes.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Ben
.

Charlie , het gaat mij er met name om dat het beeld van de vissers die met regels aankomen bijgesteld wordt. Het beeld van het beroep wordt zwaar overdreven en erg onderschat , en het beeld dat wij als sport erg belangrijk zijn, en dat wij het kunnen opnemen tegen het beroep is lachwekkend! Dus ga eens kijken op afslagen dan weet je waar je over praat. En Charlie , het is idd waar dat veel mensen de waarheid in pacht denken te hebben. Vang ze , en google eens wat minder!

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Sander
.

Beste Charlie,

De genoemde voorwaarden met betrekking tot de visplanverplichting is al weer achterhaald, na een brief van staatssecretaris Dijksma van juli 2013. Hier een deel uit deze brief:

"Voorgenomen wettelijke visplanstelsel
Tegelijkertijd heeft in de afgelopen periode consultatie plaatsgehad over de wijze waarop het voorgenomen wettelijke visplanstelsel zou kunnen worden ingevuld. Daarbij is
bovengenoemde brief als vertrekpunt genomen maar is tevens het kabinetsbeleid rond administratieve lastendruk meegewogen. Hiertoe is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van zowel de beroeps- als sportvisserij, het departement van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen als vertegenwoordiger van de waterschappen (de regionale waterbeheerders). De gesprekken waren constructief.
Uit de consultatie kwam naar voren dat het cruciaal is informatie te hebben over de uitoefening van de visserij in een gebied: onttrekking en uitzet van vis door beroeps- en
sportvisserij. Alleen met die informatie kan de waterbeheerder beoordelen of binnen het toetsingskader wordt gewerkt en het opstellen van een visplan noodzakelijk is. Breed werd dan ook gedeeld dat het nodig is dat deze informatie periodiek door de vissers (sport- en beroep) aan de overheid wordt verstrekt. Daarom ben ik voornemens het periodiek verstrekken van informatie over het onttrekken en uitzetten van vis wèl wettelijk te verplichten, maar dit los
te koppelen van de verplichting die informatie via een gezamenlijk visplan te leveren. Dit met het oog op de proportionaliteit van het stelsel en een beperking van de uitvoeringslasten voor de vissers in een gebied."

Samengevat: een visrechthebbende hoeft alleen maar eens in de zoveel tijd aan het ministerie door te geven hoeveel hij uitzet of onttrekt. Dit kan elke visrechthebbende voor zich doen en hoeft niet meer gezamenlijk binnen een VBC/visplan. We zij dus weer terug bij het principe van 'ieder voor zich' en gezamenlijke afspraken/overleg lijken er als gevolg van deze brief niet meer in te zitten...

Met vriendelijke groet,

Sander

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Beste Sander - stel voor dat we even wachten op de reactie van Federatie ZWN volgende week voordat we met z'n allen weer in de pen klimmen op dit forum. Prettig weekend alvast toegewenst !.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
theo wouters
.schijdel

van daar dat we eerst 3 visjes mochten mee nemen ,en nu nog maar 2 ,slim slim slim

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Argus
.Amsterdam

"Daar waar de hengelsporter betaald wordt de vis door de beroepsvisser weer uit het water gehaald." Zo blijkt het dat er door de verenigingen geen vis meer aangekocht en uitgezet wordt en zien we dat de wateren waar de Beroepsvissers actief zijn volledig wordt leeggevist. Hier heb ik dertig jaar geleden al voor gewaarschuwd. Maar niemand wilde toen en nu naar mij luisteren. Het lag te gevoelig, zei men, en ik moest niet zeuren. Als we twintig jaar geleden de beroepsvisserij hadden aangepakt was er een kleine kans geweest dat we het hadden gewonnen. Nu is de beroepsvisserij rijk door de vangsten een machtig orgaan geworden en maakt de hengelsport geen enkele kans meer. Momenteel maken de beroepsvissers de dienst uit en is de hengelsport een, Sitting Duck, geworden. Het IJsselmeer is volledig leeggevist. De beroepsvissers maken zich zorgen maar ze vergeten de hand in eigen boezem te steken. Logisch dat veel hengelaars hun gerei en hun gerief aan de wilgen hangen. Je gaat toch niet voor een vispas betalen, Terwijl de vereniging geen vis uitzet en de beroepsvisser het water weer leeg trekt. Neem het verbod voor hengelsporters om gevangen aal mee te nemen. Kan je één beroepsvisser aanwijzen die daar rekening mee gehouden heeft? overal en vooral in Urk en Volendam lagen de kramen vol met gerookte of soms levende aal, (ondanks het verbod van deze halfzachte regering om geen aal te vangen en met medewerking van Sportvisserij Nederland), De aal werd voor het buitenland en aan de toeristen voor woekerprijzen aangeboden. Je moet geen afspraken maken met een corrupte organisatie, nietwaar? Andere palingvissers vertelden op het nieuws dat ze maling aan de vangstbeperking hadden en weer anderen zetten als, doekje voor het bloeden, bakken met glasaaltjes uit. Voor de camera wel te verstaan want zonder de camera werden de glasaaltjes in de eigen visvijvers van de viskwekerij ondergebracht. Waar ze opgevokt werden tot maatse aal die weer verkocht kon worden. Ben ik nou paranoïde of zijn anderen zo dom. Geloof me als ik zeg dat er eerst vuile bagger aan wal gebracht moet worden alvorens we met een serieuze hengelsport verder kunnen gaan en dan moet er heel wat water naar de zee stromen.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Een begrijpelijke reactie Argus echter met wat meer nuancering zou jouw bijdrage nog beter en inzichtelijker zijn. Stel voor dat deze problematiek en stelling eens voorleggen aan de Federatie ZWN die dit topic op de voet volgt, hopelijk kunnen ze hier ook op ingaan volgende week. Tenslotte vertegenwoordigen zijn zo'n 250 hsv's in dit gebied en dienen zij op alle gebieden uitleg en ondersteuning te geven, we zijn dan ook zeer benieuwd !?.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Hans
.Moerdijk

Misschien dat ik op de muziek vooruit loop, maar vergeet het allemaal maar, als het aan de federatie ZW Nederland afhangt. De Federatie weet precies wat het beroep mag en doet, maar hebben er nog nooit iets aan gedaan en zullen er nooit iets aan doen. Voordat Nol Sweep voorzitter was van Sportvisserij Nederland was hij al voorzitter van de federatie ZW Nederland. In verschillende vergaderingen met hem op het kantoor van die Federatie te Drimmelen gaf hij aan er niets aan te kunnen doen en moest verpachten van Rijkswaterstaat aan die beroepsvissers. Precies hetzelfde als op het Volkerak, de brasemstand moest snel naar beneden.
De beroepsvissers op het Volkerak hebben hun hart op kunnen halen en momenteel, gezien de vangstresultaten, hebben ze het deskundig leeg gevist, wat wel aan hun overgelaten kon worden.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Vliegvisser
.Spijkenisse

Beroepsvisser W.den B te Nieuwerkerk a/d Ijssel is door de politierechter veroordeeld tot een fikse boete en verbeurtverklaring van de gebruikte fuiken voor Visserij op het Oost Voornse Meer. Als enige sportvisorganisatie heft de vereniging van vliegvissers dit aan de orde gesteld en zich ook als belanghebbende gemeld. Dit omdat veel uitgezette forel het loodje zou hebben gelegd. Men beraad zich nog op het indienen van een civielrechterlijke schadeclaim tegen den B...Ook op het Brielse Meer en op de Gouwe was sprake van onregelmatigheden Meer op de site van de VNV.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Rob
.Maassluis

Argus het is bij ons in het brielsemeer niet anders 15 jaar geleden een prachtig viswater , waar de karpervisser aan zijn treken kwam en roofvissers vingen mooie snoeken en snoekbaarzen en paling zat er plenty prachtig mooie ruisvoorns als er mede vissers een dagje mee gingen vissen op dit eens zo een visrijke prachtige recreatie gebied werd er altijd goed tot zeer goed gevangen .Maar toen kwam beroepsvisser Wilkin de boer zijn netten zetten en viste het in een paar jaar schoon leeg ,paling totaal weggevist ,verleden jaar een karperwedstrijd gevist met 160 man een zielige 2 karpertjes gevangen , roofvis vissers blijven weg door de slechte vangsten ,een bootje bij Arie huren om op witvis te gaan vissen moest je echt op tijd zijn als waren ze allemaal in de verhuur nu kan je ze allemaal huren als je wil geen sportvissers meer te bekennen hoe kan 1 man het verzieken voor misschien wel duizenden sportvissers ,en meerdere hengelsportwinkels en de visbootverhuur bedrijven in een recreatie gebied dit is toch niet meer van deze tijd ( in een recreatie gebied hoort geen beroepsvisser dan gaat de visstand op zeker kapot ) afz Rob

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Rob van Dinteren
.

Jammer is wel dat Sportvisserij Nederland zich weer, zoals altijd, afzijdig houdt en zich niet inmengt in deze toch wel interessante discussie. Maar ja, ze zullen het wel heel druk hebben met achter de schermen werken zoals ze dat altijd zeggen. Dat daar nauwelijks tot niks uitkomt weten we inmiddels allemaal wel....

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Frans
.

We hebben wetten/besluiten nodig om beroepsvissers uit te kopen/beperken; en wetten worden gestemd in het parlement; door gekozenen van politieke partijen.
Als er iets wezenlijks moet veranderen, dan zal het leger sportvissers zijn stem moeten laten horen via een politieke partij. En dan bij voorkeur nog de eigen politieke partij.
Het grote (onoverkomenlijk ?) probleem is wel dat het leger sportvissers zo verdeeld is (jaloers/afgunst/verdraagzaam), dat er geen samenhorigheid te bespeuren valt.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Daar gaan we weer beste Hans, dit soort verhalen en veelal ongenuanceerd kritiek horen en lezen we al vele, vele jaren en wat zijn we - als sportvissers - ermee opgeschoten c.q. wat hebben we tot op heden hiermee bereikt ?.

We hebben blijkbaar altijd een zondebok nodig en buiten het beroep zijn Sportvisserij Nederland en de Federatie natuurlijk voor de hand liggende en makkelijke slachtoffers.

Als bv de Federatie van de Staat der Nederlanden de opdracht krijgt een vergunning te verlenen dan wel het schubvisrecht te verpachten aan het beroep dan kunnen we met z'n allen hoog en laag springen maar hebben ze 't maar te doen, of ze het ermee eens zijn of niet. In mijn beleving zijn ze er faliekant op tegen ook omdat er in de papieren weinig dan wel geen vangstrestricties zijn opgenomen. Er was nog sprake van enige controle door de desbetreffend VBC echter dat voortbestaan staat nu ook op de tocht( neem aan dat de Federatie hier volgende week verder over zal berichten en uitweiden ), dit zou kunnen betekenen dat het beroep een nog grotere vrijheid krijgt met alle eventuele gevolgen voor de visstand en dus ook voor ons sportvissers !. Wacht nu eerst op de reactie van de Federatie komende week !!.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Argus
.Amsterdam

Minstens drie jaar niet vissen in het IJsselmeer. Bron De Volkskrant.

De visstand in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer is op zo'n 'absoluut dieptepunt' beland dat er de komende 3 jaar niet beroepsmatig moet worden gevist. Er is sprake van een aanzienlijke teruggang van het aantal vissen. De vis die er nog is, is zo jong en klein dat die jaren nodig heeft om door te groeien. Dat adviseert een speciale bemiddelingscommissie die door de provincie Friesland was ingesteld.

De meren zijn volgens de opstellers van het rapport 'Masterplan Toekomst IJsselmeer' nagenoeg leeg. Het gaat onder meer om aal, karper, brasem, voorn en snoekbaars. Volgens de commissie kan pas na 3 jaar weer enige visserij worden toegestaan, maar dan nog met zeer beperkt gebruik van visnetten.

De visserij op het IJsselmeer en Markermeer is al vele jaren niet duurzaam: er wordt meer gevist dan er vis is, constateert de commissie.

Vroeger hadden we medelijden met beroepsvissers die hun beroep niet meer uit konden oefenen omdat ze beperkt werden in hun handelen. Het bedrijf was van overgrootvader en opa en vader al in hun bezit en moest door de zoon voortgezet worden. Wat we niet wisten was dat die zelfde beroepsvissers ondertussen schatrijk werden van overal de vis wegkapen die door de hengelsporters werd betaald. Nooit is er een beroepsvisser geweest die geïnvesteerd heeft in zijn viswater door daar pootvis in uit te zetten. Dat deed immers de O.V.B. van de hengelaars wel. Toen de O.V.B. opgeheven werd en er geen pootvis meer uitgezet werd en men dacht dat vis zich wel op een natuurlijke wijze zou voortplanten, (en dat was nog goedkoper ook). Het werd al gauw duidelijk dat de beroepsvisser de schuld was van het graaien en leegroven van het water. Als voorbeeld nemen we het IJsselmeer. Maar overal in Nederland vond dat fenomeen plaats. De hengelsporter lag krom om de vis voor de beroepsvisser te betalen. Wat zal die beroepsvisser gelachen hebben om zoveel domheid van de hengelsporter. De vis werd grootschalig aan het buitenland verkocht en dat legde de beroepsvissers geen windeieren. Kijk maar naar de villa's van de beroepsvissers op Urk en Volendam. Om aan hun gestelde quotum van gevangen vis te komen weden de visserijwetten massaal overtreden en visfraudes waren aan de orde van de dag. Dat heeft de georganiseerde hengelsport oogluikend toegelaten omdat we het zo zielig vonden voor het familiebedrijf wat, beroepsvisserij, heet. Ook was de georganiseerde hengelsport vaak afhankelijk van de beroepsvisserij om de pacht voor hengelaars op zo'n water te verkrijgen. Vooral als die hengelaarsvereniging dan ook nog nieuwe pootvis uitzette was hij op zo'n water natuurlijk van harte welkom. De hengelsportverenigingen moeten toen gedacht hebben, een goede verstandhouding is nooit weg. En wij hebben het visrecht verworven en kunnen een water aan onze vergunning toevoegen. Maar de beroepsvisser die veel rijker was bepaalde wat er op zo'n water mocht gebeuren want hij was de baas. In een ander geval was Nederland volgebouwd met visputten en poeltjes en plasjes geworden. Die dan door private hengelsportclubs waren aangekocht om hun leden te laten vissen. Van een organisatie was dan geen sprake meer. De beroepsvisserij onder gezag van de regering en de V.V.D. mocht dan onder het mom van handel in heel Nederland zijn gang gaan. Nu de spoeling dun begint te worden en de viswateren leeggevist beginnen te worden raakt men in paniek en gaat men de overheid om maatregelen vragen. Maar daar zijn we veel te laat mee. In een poging van de beroepsvisserij, waarin de schuld van het débacle hoognodig afgeschoven moet worden gaat de beroepsvisserij glasaaltjes uitzetten. Dat is voor het eerst. Ook gaan allerlei nieuwe organisaties zich plotseling met de visstand is Nederland bemoeien. Terwijl dat eigenlijk het werk is van Sportvisserij Nederland? Sportvisserij Nederland is een, Sitting Duck, geworden die meer aandacht aan het jeugdvissen of de promotie van de hengelsport of de positie van de sportvisserij in Europees verband besteed en niet aan de problemen van een goede visstand en de visrechten in Nederland. Het is een beetje zoals de Regering meer aandacht voor Europa heeft en weinig aandacht voor de voedselbanken want die zijn niet belangrijk. Misschien is men bang om de zaak te verstoren, de goede verstandhouding te bederven of nog meer te verliezen. Een goede verstandhouding tussen de verschillende partijen is belangrijk! Maar als één van die partijen de ander besteelt dan moet je dat toch niet over je kant laten gaan, nietwaar. Anno 2014 moeten we de zaken maar eens op orde gaan stellen en al die kleine organisaties opheffen en tot één groot overkoepelend orgaan komen om de Sportvissersbelangen te verdedigen. En dat kan alleen als alle hengelsportverenigingen zich daarbij aansluiten en niet alleen hun eigen belang maar voortaan het algemeen belang dienen.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Het is met die beroepsvissers, zeker die op groot water, altijd hetzelfde. Ze denken dat ze boven de wet staan. In feite doen ze dat ook want onze laffe overheid durft ze niet aan te pakken. Het is te hopen dat er voldoende argumenten zijn voor een civiele procedure om deze beroepsvisser eens een flinke poot uit te draaien.
Overigens, was W. den B. ook niet die beroepsvisser die zich in het verleden de visrechten op de Langeraarse plassen wilde toeëigenen? Kennelijk een onbetrouwbaar persoontje.

Dat beroepsvissers hun fuiken te lang laten staan is al jarenlang bekend. Deze uitspraak van de rechter opent mogelijkheden om ook andere beroepsvissers hierop aan te pakken.
Misschien is het een idee voor de sportvisorganisaties om de BOA´s een duikopleiding mee te geven.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Bezorgde (friese) snoekbaars visser
.Fryslan

Hallo,

Zou iemand nog eens uit kunnen leggen hoe dat nou zit met die vergunningen voor beroepsvissers? Ik dacht altijd dat jaren terug de rechten zijn verdeeld: de beroeps de aalrechten en de sportvissers de schubvis rechten.?!

Als dit zo doorgaat is het niet alleen in het zuiden van het land gebeurd met de sportvisserij maar ook hier in het noorden.

Kunnen we niet met zijn allen iets oprichten, zoals sommigen ook al zeiden ik wil best een paar centen betalen en ik denk velen met ons....

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Rob
.Maassluis

Hee Fuut ook weer van de partij je heb gelijk dit is inderdaad Wilkin den Boer die was daar met ( Alblas ) ook een beroepsvisser uit de regio bezig alle vis op onrechtmatige manier weg te vangen ,maar de omwonende 70 eigenaren van een stukje water hebben toen een vereniging eigenaren langeraarse plassen opgericht om dit tegen te gaan en zijn door de raad van state in gelijk gesteld ,maar deze asociale beroepsvissers hebben schijt aan alle regels en wetten dus gaan dan ergens anders weer verder en laten een spoor van slachting na op de visstand waar ze bezig zijn geweest met hun vistuig . kijk naar forel op Oostvoornse meer en de visstand op voedingskanaal en brielse meer in een korte tijd totaal kapot gevist ,maar misschien is er hoop hij is 3 april 2014 veroordeeld tot een fikse boete en een voorwaardelijke straf , misschien is dit een zaak om ook is te kijken bij federatie ZWN om een vergunning in te trekken , en zal de visstand weer herstellen ,kost nu een paar euro omdat er geen geld van de beroepsvisser meer binnen komt maar als je over enkelen jaren geen Vispas meer verkoopt omdat er totaal geen vis meer zit kost volgens mijn meer afz Rob

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Bezorgde (friese) snoekbaars visser, de verdeling van de aal- en schubvisrechten gebeurde op vrijwillige basis.
Beroepsvissers, die dat wilden, konden zich uit laten kopen maar waren hier niet toe verplicht.In Friesland hebben de beroepsvissers zich in het algemeen uit laten kopen (ik meen dat ze de zeelt dan nog wel mochten behouden) , maar in andere delen van het land was dat lang niet altijd het geval.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 10 years and 2 months geleden