Sportvisserij Nederland mbt Beroepsvisserij
Zoals gezegd zou ik me melden als ik van SN/Sportvisserij ZWN een reactie had gekregen naar aanleiding van mijn mail aan hen, waarin ik mijn zorg heb geuit over de beroepsbinnenvisserij, meer specifiek in het Benedenrivierengebied. Van beide instanties heb ik een duidelijke inhoudelijke reactie ontvangen, waarvoor dank. Kort gezegd komt het er op neer, dat zowel SN als ZWN de zorgen delen omtrent de benutting door het beroep en de effecten op de visstand.Er gebeurt achter de schermen vaak veel meer dan wij weten en dat is goed. Problemen dienen langs diplomatieke wegen aangepakt te worden en niet met openbare verdachtmakingen en scheldpartijen. Ook de toenemende spanningen tussen beroep en sport, die mee hieruit voortvloeien, zijn reden tot zorg. Tegelijk vraagt men begrip voor het feit dat de visrechten nu eenmaal gelegaliseerd zijn en dat het beroep -vaak zonder quotum- mag vissen. Of we het er mee eens zijn is een ander verhaal, maar het is nu eenmaal een feit dat het zo geregeld is. Wel zijn beroepsvissers verplicht zitting te nemen in een visstandbeheercommissie en zich te houden aan de aldaar gemaakte afspraken. Ten aanzien van dit punt zit er nogal wat verschil tussen beroepsvissers. Met de beroepsvisser op het Hollands Diep/Nieuwe Merwede valt slecht of in het geheel niet te overleggen. In theorie zou deze beroepsvisser juridisch dus zeer zwak staan, echter op de een of andere manier wordt hem de hand boven het hoofd gehouden -door de belangenbehartigers van de beroepsbinnenvissers als door de politiek. Het vermoeden dat het beroep (met veel minder beoefenaars) dus veel beter in staat is zijn belangen bij de politici te "verkopen" dan de sportvisserijsector, lijkt hiermee bevestigd.

Ik krijg het gevoel dat SN en ZWN doen wat in hun vermogen ligt, maar tegelijk erg beperkt zijn. Het plan ten aanzien van het Ijsselmeer wat er nu ligt, is een succes van veel inspanningen, maar het komt helaas érg laat; er zit bijna geen visje meer... Moet het ook zo ver komen met het benedenrivierengebied? Denken we echt dat het daar niet op kan? Alle reden lijkt mij daarom dat vanuit de Sportvisserij één (vreedzame, maar krachtige) vuist gemaakt wordt richting politiek. Groothandels, detailhandel, visgidsen, botenverhuurders, hengelsportwebsites, karper- meerval en Snoekstudiegroep, VNV, watersportzaken, de Sportvisacademie en alle andere bedrijven/instanties die (economisch) afhankelijk zijn van een goede visstand, zullen elk van hun eiland af moeten en zich moeten verenigen en hun gezamenlijk belang inzichtelijk moeten maken. Ook zullen zij krachtig te verstaan moeten geven dat ze de wijze waarop de betreffende beroepsvisser ten onrechte in bescherming wordt genomen, op basis van genoemd argument (het zich niet houden aan afspraken en niet willen samenwerken in een VBC) onacceptabel vinden. Zolang al die geledingen zich ten aanzien van de problematiek op de vlakte houden, blijft alles bij het oude. Sportvissers, winkeliers, groothandels, en alle belanghebbenden: verenigt u. Ik wil op zich wel die kar wel meetrekken, maar hoe? met wie? waar te beginnen? Daarover denk en overleg ik verder. Ondertussen zou ik alle sportvissers willen aanbevelen alert te zijn op wat het beroep doet, foto's te maken en deze met korte beschrijving en datering te mailen naar sportvisserij zwn, opdat er een dossier kan worden aangelegd. Bij twijfelachtige praktijken (zoals nu het meenemen van snoek in de gesloten tijd) bellen met de federatie / meldpunt boa's...


Geachte heer Maljaars,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn om te merken dat de problematiek u ter harte gaat. Uw vraag mbt het verschil in inzicht is terecht. Ik besef, dat het lastig is om bevindingen van een visserijkundig onderzoek te weerspreken. Dat is ook niet mijn intentie. Ik wil er minstens een belangrijke kanttekening bij plaatsen. Het feit dat volgens onderzoek de visstand geen tekenen van overbevissing vertoont, wijst erop, dat er (nu nog) een voldoende spreiding is van jaarklassen, zodat het voortbestaan van de verschillende soorten gewaarborgd blijft. Echter, de draagkracht van een water kan groter zijn dan de daadwerkelijke bezetting. Stel dat in een vijver van 10m2 twintig karpers kunnen gedijen (er is voldoende voedselaanbod voor al die vissen), en er worden er vervolgens 15 weggevangen, dan zullen de vijf overblijvende vissen zeker goed blijven gedijen. De sportvisser echter zal wel duidelijk merken dat hij minder vangt. Natuurlijk ligt het in een groot gebied als het benedenrivierengebied complexer, maar de vele sportvissers die regelmatig op het benedenrivierengebied bijv. op de voor het beroep interessante snoekbaars vissen, merken overduidelijk een achteruitgang. Bovendien is het vangen van snoekbaars meer en meer gebonden aan specifieke stekken waar de beroepsvisser moeilijk kan komen (rond kribben bijvoorbeeld), terwijl de spreiding voorheen veel groter was. Ter illustratie nog een concrete ervaring van afgelopen najaar: op een –na veel zoeken- ontdekte “hotspot” voor baars ving ik samen met een medevisser per vissessie 40 tot 60 vissen op een dag (die allemaal werden teruggezet). Op een dag in oktober treffen we beroepsvisser Klop aan op precies die stek, die met de zegen minutieus werd leeggevist. Tot eind maart zijn we nog vier keer naar deze stek terug geweest, zonder ook maar één keer beet te krijgen. Dergelijke ervaringen maken sportvissers boos en opstandig. De sportvisser die zich houdt aan de regels legt de beroepsvisser niets in de weg (ik zou tenminste niet weten wat…) en de beroepsvisser vernielt in één trek een prachtige stek…

Wat de sportvisserij bijzonder steekt is het feit, dat er al tien jaar lang gewerkt wordt aan een Visstand Beheer Commissie voor het Benedenrivierengebied, maar dat beroepsvisser Klop zich stelselmatig onthoudt van overleg en ongecontroleerd en ongequoteerd mag vissen. Is dit te rechtvaardigen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, waarom wordt dit dan niet aangepakt?

Ik hoop u met deze toelichting van dienst te zijn en beveel mijn vraag in uw aandacht aan.

Met vriendelijke groet,

Willem


Willem, Brabant, 24/03/2014

REAGEER

Gravatar
Argus
.Amsterdam

Het enige wat zoden aan de dijk zet is, als Sportvisserij Nederland de grootste O.V.B. viskwekerij in Nederland gaat opzetten en daarmee de beroepsvisserij en de Sportvisserij tegelijkertijd dient. Pas dan zal met de Hengelsport als een volwaardige gesprekspartner rekening worden gehouden en de organisatie als zodanig behandelen. Ik denk aan een viskwekerij die zo groot is dat hij Internationaal in Europees verband de pootvis voorziening in heel Europa gaat regelen en verzorgen. Met als hoofdzaak en op de eerste plaats de vis- en voedselvoorziening en op de tweede plaats de Hengelsportbelangen gaat waarborgen. Doet Sportvisserij Nederland dat niet dan zal hij/zij zijn zeggenschap aan allerlei nieuw op te richten organisaties kwijtraken en dan zullen andere belangen een doorslaggevende rol gaan spelen. Denk aan de Waterschappen, de Beroepsvisserij, de Milieuorganisaties, Waterkwaliteitsbeheer, waterbeheersing, e.d. die het centrale visstandbeheer zullen overnemen. Denk daar maar eens goed over na. Argus, Amsterdam.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
theo
.

nu ,het een gesloten tijd is ,zag ik van de week een tv opnamen van vis tv ,een leuk programma,daar was een visgits die voor svn mensen mee naam ,en zij ,,,,,,ik merk niet dat mijn vangste achter uit gaan ,een beetje vreemd

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Rob
.Maassluis

Theo wat denk je zelf ,een Visgids die zegt dat het slecht is ,dat zal je niet meemaken hebben namelijk dollar tekens in de ogen dus is het bij hun altijd goed of beter als bij een ander en dan doen ze weleens wat liegen. Dat is het zelfde als met de beroepsvissers die zeggen al jaren dat er niets aan de hand is mbt overbevissing de visstand is altijd goed , of zullen ze misschien ook wat doen liegen , kijk maar naar het IJsselmeer dat zegt genoeg totaal schoongeveegd en dat ( LIEGT ) er niet om afz Rob

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Bezorgde snoekbaarsvisser
.Nederland

Sander heeft een punt: het gaat in de toekomst alleen nog maar om opgave van gevangen hoeveelheden vis aan het Ministerie. Visplannen zijn niet meer verplicht. Opgave van gevangen hoeveelheden vis kan iets zeggen over overbevissing, maar stel nu dat je als beroepsvisser heel veel vis vangt in een bepaald water, heb je er dan belang bij om alle vangsten waarheidsgetrouw op te geven in de wetenschap dat er geen enkele controle is op je boekhouding?
Het systeem (als er al sprake is van een systeem) is zo lek als een mandje en het eindresultaat laat zich raden: het IJsselmeer-doemscenario.
Bovendien: veel wegvangen van eurytope vissoorten zoals snoekbaars, baars, brasem, karper, blankvoorn, etc. werkt niet nadelig door op de KRW maatlat voor vis. Dus het enige waar het Ministerie op zou kunnen letten is overbevissing van een bepaalde soort, maar voordat daar op ingegrepen wordt.... Er zijn twee oplossingen en ik herhaal mezelf in eerdere discussie: óf SVN gaat zich als een echte belangenbehartiger opstellen,stelt zich veel strijdbaarder op dan tot nu toe en gaat serieus in gesprek met het Ministerie óf er moet een nieuwe belangenorganisatie worden opgericht, die fondsen gaat verwerven en cofinanciering (ELI of I&M) gaat zoeken om beroepsvissers warm te saneren. Deze op te richten organisatie kan met haar lidmaatschapsgelden ook economische en juridische onderzoeken laten uitvoeren ten behoeve van structurele oplossingen.
En natuurlijk kan je ook denken aan een publiekscampagne om het publiek te ontmoedigen om zoetwatervis uit Nederland te eten, maar deze aanpak heeft geen enkele kans van slagen.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
theo
.

hoi rob vandaar dat het kantoor van de visgidsen aan het gooimeer dicht is en verhuisd is naar het donkere zuiden

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Het gaat ons - sportvissers - toch hoofdzakelijk om de schubvis-visrechten die het beroep heeft in dit gebied en dan met name het vissen met de zegen op deze zg. Staatswateren een aantal maanden per jaar.

Deze vergunningen om met de zegen te mogen vissen zijn door ZWN op last van de Staat aan het beroep verleend en menig sportvisser meent al jarenlang dat het beroep hier misbruik van maakt echter met harde onweerlegbare bewijzen komen is een andere zaak.

Zoals al eerder aangegeven in dit topic is de conclusie van een recent uitgebracht rapport door Witteveen + Bos dat er van enige overbevissing in dit gebied geen sprake is, deze week kunnen we allemaal dit rapport lezen middels de link die ZWN op hun site beloofd heeft te plaatsen.

Van de circa 150+ beroeps(binnen)vissers die nog actief zijn in ons landje zijn er in mijn beleving maar een zeer gering aantal die het verpesten voor de rest, ze weten echter heel goed tot hoever de mazen van de netten opgerekt kunnen worden om niet in al te grote en serieuze problemen te geraken en hebben binnen politiek Den Haag nog immer een redelijk aantal trouwe volgelingen die ogenschijnlijk (vrijwel) alles voor zoete koek slikken wat het beroep ze voorhoudt. Af en toe gaat er een beroepsvisser serieus in de fout, zoals recentelijk weer op o.a. het Oostvoornse Meer, en wordt dan ook navenant gestraft omdat er voldoende hard bewijs voorradig was dankzij de vele inspanningen van de VNV !!.


 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Argus
.Amsterdam

De noodzaak om een grote viskwekerij, (O.V.B.), in Nederland te situeren is inmiddels wel bewezen. We zien dat het reguleren van de visstand niet aan mensen, (beroepsvissers), moet worden overgelaten. Mensen in het algemeen zijn daar niet betrouwbaar in. Kippenbatterijen Varkensstallen, Geitenboerderijen, Rundveestapels, Schapenfarms zijn allemaal nodig om aan de voedselvoorziening bij te dragen. Er komen steeds meer mensen en die moeten allemaal eten, dus zijn daar heel veel dieren voor nodig om in die behoefte te voorzien. Of je daar nu een voor- of tegenstander van bent doet niet ter zake. Maar... we hebben nog een behoefte, en dat is de visconsumptie. Momenteel vangen de beroepsvissers het overgrote deel van de vissoorten in Nederland weg. Te beginnen met de aal of paling, de spiering, de snoekbaars en de snoek. En alle kabeljauw, polack, wijting, zeebaars, platvissen en andere zeevissen. Deze beroepsvissers hebben een vrijbrief gekregen om hun gang te gaan. Vangstbeperkingen worden genegeerd en de visserijwetten worden massaal overtreden. De beroepsvisser is niet meer die man in zijn roeibootje die worstelde met zijn fuiken onder slechte weersomstandigdheden. De beroepsvisserij is een industrie geworden die met grote schepen en visverwerkingsfabrieken een oppervlaktewater of de zeeën leeg roven. En niemand die daar wat aan doet. Tot men tot de conclusie komt dat het op is en de viswateren leeg zijn. Een bekend antwoord daarop is, "het valt allemaal wel mee en je moet niet zeuren". Maar nu begint het op te vallen dat het vijf voor twaalf is en we aan de vooravond van een catastrofe staan. We zien hier en daar al dat stropers, vaak georganiseerd, de wateren van de hengelsportverenigingen af stropen en de snoekbaarzen, snoeken, karpers en forellen wegvangen. Terwijl de leden van zo'n vereniging maar betalen. De besturen van die visclubs die liever geen ellende willen hebben kopen dan vis bij een beroepsvisser en zetten die vis dan weer in hun water uit. Als die beroepsvisser visrecht op zo'n water heeft zal hij later die vis er met netten weer uitvangen en dan kan de hengelsportvereniging weer opnieuw zijn eigen vis terugkopen. Is er dan sprake van een gekkenhuis of niet? Nederlanders zijn groot in grote projecten. We moeten voor de voedselvoorziening een enorm grote viskwekerij gaan aanleggen die alle vissoorten, dus ook de vissoorten die met uitsterven bedreigd worden, gaan kweken. En dan denk ik in Europees verband. De viskwekerij kan dan gescheiden worden in een zoutwaterafdeling en een zoetwaterafdeling. Dus we gaan kabeljauw en zalm kweken en we gaan snoekbaars en paling kweken. Maar we gaan ook zorgen voor barbelen, bittervoorntjes, en grundeltjes. We worden een gerespecteerd land wat ook voor een goede visstand zorgt. Tegelijkertid wordt de controle op de beroepsvisserij strenger en zal hard tegen visstropen opgetreden worden omdat we allemaal van een goede visstand afhankelijk zijn. We kunnen ons een plaats in Europa verwerven door aan de hele Europese gemeenschap pootvis te leveren. De voorstelling zou heel goed samen met de hengelsport kunnen gebeuren. Dan slaan we twee vliegen in één klap. Als we dat niet doen dan zal een ander, een particulier bedrijf, of nog erger een Waterschap of een Milieuorganisatie op dit idee komen en is het gedaan met de hengelsport. Dan gaan commerciële belangen een rol spelen, want de vis wordt duur betaald, en krijgen we een commercieel bedrijf net als met de veeteeltbedrijven die de hele vishandel en viskweek over gaat nemen, B.v. onder de supervisie, (niet supervissie), van Albert Heijn.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Inmiddels hebben vele honderden het artikel op de site van Sportvisserij ZWN gelezen, er komen nu weer reacties los die door de moderator van dit forum helaas niet aan dit topic worden toegevoegd vandaar dat ik er maar een paar alvast gekopieerd en geplakt heb.

Oebele - Door diverse oorzaken is het een aflopende zaak met het vangen van snoekbaars met de hengel. De gigantische achteruitgang van de eutrofiëring en het hierdoor (veel) te helder worden van het viswater waardoor er veel minder vissen en (interessante) vissoorten zoals de snoekbaars voorkomen in ons viswater. De (over)bevissing door beroepsvissers, staand want stropers en het het minimaal tegen willen gaan van deze illegale bezigheden. Verschillende snoekbaars-vissers staan op het punt deze visserij de rug toe te keren. Is er nog wel een oplossing voor de probleem en zo ja is er wel geld voor?

Piet - als elke sportvisser nou 50 euro neer legt .en dan van het totaal bedrag alle beroeps vissers weg kopen. einde beroeps visserij.

Peter - Zo staan we er dus voor als sportvisserij, het beroep mag ongelimiteerd vis aan de rivieren onttrekken! En wij als sportvisser krijgen van SVN steeds meer regels opgelegd.
Ik zie het al voor me, over een aantal jaren gaat het met de snoekbaarsstand op de rivieren niet meer zo goed dankzij het beroep. En wat zegt SVN dan tegen zijn onderdanen , juis ja een verbod om snoekbaars mee te nemen! De wereld op zijn kop zal ik maar zeggen....

Willem - Peter, ik snap de toonzetting van je mail. Toch vind ik de publicatie van sportvisserij ZWN een hoopvol teken. Het begin van een ontwikkeling die we niet mogen laten indutten, maar die vanaf nu blijvend aandacht verdient. Het einde van de beroepsvisserij komt dan langzaam maar zeker dichterbij. Laat IEDEREEN die op de benedenrivieren vist, de beroepsvisser maar vastleggen op foto en film en dit doorsturen naar ZWN en zo mogelijk op youtube zetten. Laat hem zo maar voelen -uiteraard op vreedzame en fatsoenlijke wijze- dat we er absoluut niet mee accoord gaan dat hij -als enige- winst slaat uit de visstand ten koste van vele duizenden sportvissers, hengelsportwinkeliers, groothandels, visgidsen en allen die óók (economisch) belang hebben bij een gezonde visstand. Ik ben er in ieder geval blij mee dat ZWN nu openlijk blijk geeft van haar zorgen. Een statement dat om actie vraagt, voordat het prachtige benedenrivierengebied dezelfde kant op gaat als het Ijsselmeer.
Overigens...wat de 50 euro per sportvisser betreft...prima idee, maar laat de draagkrachtigsten onder ons solidair zijn met de minder bedeelden. Voor de één is 10 euro een flink bedrag, voor de ander is 200 euro een schijntje. Inkomensafhankelijk bijdragen en uitkopen die hap. SN en ZWN, leg de kwestie eens goed uit naar je aangesloten leden, en neem dan eens de proef op de som bij een duizendtal aangesloten sportvissers...wat men bereid is om bij te leggen om de beroepsvissers uit te kopen en/of om te scholen naar een visstandvriendelijke vorm van water- en visstandwerk. Ik ben benieuwd.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Nog een (voorlopig) laatste bijdrage van Stef uit Fijnaart

Heren,
1 ding is duidelijk...het wordt slechter en slechter met de visserijen in nederland.
Op sportief vlak welteverstaan,want de beroeps tja...die gaan door.niet gestaag als een dieseltje maar op sneltreinvaart om alles 'af te roomen' en de laatste viskes nog even mee te pakken.
Met het oog op de toekomst stel ik mijzelf vaak de vraag; vissen wij in nederland over een jaar of 20 eigenlijk nog op 'natuurlijk' water?
Of moeten we er dan toch aan geloven om met zijn allen opgepropt,op een putje van een halve hectare,kruiskarpertjes en forellen te gaan vangen?
Ik ben benieuwd...

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Reaktie van Ben:

Geld genoeg, maar dat geeft sn liever ergens anders aan uit. Paling of schieraal voor het beroep bijvoorbeeld! Wanneer je tegenwoordig snoekbaarsvisser bent ( op vissen boven de 45-50 cm!) voel je je tegenwoordig net zo'n oude (ex) snoekbaarsvisser die zegt van ..' Weet je nog? .. Daar op die plek en daar? ' man wat hebben we daar gevangen he?.. Of " daar op die plek kon je mooie snoekbaarzen vangen'
Helaas hebben we het nu over nog maar en paar jaar geleden, en niet over vroeger.
Maar dat duurt niet lang meer.
Er zijn nog wel fatsoenlijke snoekbaarzen te vangen , maar nu komt het erop aan of mensen slim zijn met hun stekken, bla bla op het internet gaan doen. Eigenlijk zotten er ook goede kanten aan de slechte snoekbaars stand. Er stoppen veel lieden die voor euro's vissen,kloppers en gidsen. En misschien komt de rust weet terug op het water wanneer het wedstrijdje vissen ook stopt. Er is hoop.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

En de reactie van ene Jacob van Didden op de bijdrage van Ben

Als ik hier sommige reacties lees heb ik de indruk dat die vissen op water waar het nog troebel is en nog redelijk visrijk is en geen beroep actief is. Maar de topicstarter heeft wel degelijk een punt besef dat wel. Het beroep gaat op dit moment echt als een razende tekeer en "oogst" alsof hun leven er vanaf hangt lijkt het wel. Waar ze bezig zijn geweest vang je echt geen drol meer. Is ja ook logisch, wat er niet is kan je ook niet vangen. Heeft niks met niet kunnen vissen te maken. Ik denk dat als dit ook op de wateren gebeurd waar Ronald en Bert vissen ze wel anders piepen en tranen met tuiten huilen. Maar ach ja, je kop in het zand steken en je ogen sluiten voor alles en nog wat is natuurlijk de beste remedie nietwaar? En zoals ze zelf al aangeven, als het ook op hun water zo ver is is er altijd nog Youtube of een boek.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Nog een klein aantal m.i. interessante reakties:

Dirk 10-04-2014 20:26

Dat elke sportvisser,uit protest, "GEEN VISAKTE" meer aanschaft in 2015 en toch op hetzelfde tijdstip gaat vissen.....????
Dat elke sportviser, uit protest, geen enkele visma of ander groot sportvisserij evenement meer opzoekt....????
Als het om geld gaat schieten ze wel wakker!!!

Arne 10-04-2014 20:29

Ja daar zeg je wat, alleen de fanatieke visser zou daar toe bereidt zijn. Wij zijn groot in aantal mbt de hengelsport, maar de echt fanatiekelingen is maar kleine groep.

Teun 11-04-2014 6:23

Waarom zouden wij het beroep moeten uitkopen... de vis in het zoetwater is van de hengelsporter. Jaren word er vis uitgezet van onze pieken ... Het beroep moet van deze vis afblijven. Het is pure diefstaf,VB... als ik bij jou de keuken inloop dan haal ik toch ook niet de keukenkastjes leeg.. nou dat gebeurd hier wel. Hoe kan een regering, een minister een vergunning afgeven om te stelen.Het moet stoppen... blijf met je poten van onze vis af.


Peter 11-04-2014 8:48

Van mij krijg je een dubbele bijdrage. Gelukkig kan ik mijn zoon over een aantal jaar nog aan de hand van een paar foto's laten zien hoe snoek, snoekbaars of karper er uit zagen. Want helaas ook hier een geweldige afname van vangsten. Gelukkig hebben we de foto's nog......

Teun 11-04-2014 10:15

Heel vervelend wat ik nu doe.. echter vind ik dat onze belangenvereniging hier iets aan hoort te doen. Nu wijs ik naar Sportvisserij Nederland, zij behartige onze belangen, zij schieten te kort. Jaren word ons wij gemaakt dat er achter de schermen hard gelobbied word om deze zaken te regen... gelul.. ik zou zeggen doe beter je best anders is deze club onze bijdrage niet waardig... DUS SN actie kom van je stoel ...laat je horen en regen het voor ons... daar zijn jullie voor

Oebele 11-04-2014 10:56

Met 200 beroepsvissers die gemiddeld nog 20 werkbare jaren hebben en per jaar zo'n € 40.000,= willen verdienen kost dit € 800.000,= per beroepsvisser en totaal € 160.000.000,=
Met een miljoen sportvissers betekent dit € 160,= per sportvisser. Helaas zitten er bij die miljoen sportvissers vele die het maar af en toe doen, niet fanatiek zijn en ook geen € 160,= willen neertellen.

erik 12-04-2014 16:08

gewoon alle inkomsten van de vispas meteen naar de beroepsvissers. dan zijn die met 4 jaar wel uitgekocht. dus word er dan geen vis weggevangen hoeft er ook niks worden uitgezet. 2 vliegen in 1 klap.

E.v.d. B 12-04-2014 23:17

Heren,

Nog even geduld. Betrouwbare bronnen melden dat Den Haag binnenkort nog enkele verassingen in petto heeft. Vooral voor het beroep en helaas ook een enkele voor de sportvisser. Voor de zomer zijn er een hoop problemen opgelost.

Ben 13-04-2014 14:43

Teun , volledig sta ik achter je gedachten! Erwin, ook dat horen we al jaren!!

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
R v Hal
.

Waarom komt er geen stimulans vanuit het rijk voor duurzame visserij? Ik zit hier dan meer te denken aan gekweekte vis. Eem gedeelte zou kunnen kweken voor consumptie en een ander gedeelte voor uitzetting. Waarom pootvis halen uit het buitenland terwijl we de uitgegeven euros ook in ons eigen land kunnen laten circuleren?

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
theo
.schijndel

hee van hal ,dat doen ze al ,dat is het niet spiegel karper uitzetten ,steur uit zetten meervallen los laten ,geen paling meer vangen ,wat wil je nog meer ,schier aaltjes uit zetten ,oevers mooi maken dat de vis kuit kan schieten ,haring vliet op een kier ,kan er zalm in ,en weet ik het allemaal ,vis trappen ,zalmpjes in duitsland los laten ,,,,, kan zo nog wel ff door gaan , hee van hal wat denk je er van ,boa,s met snelle boten ,en dat allemaal dank zij svn en dat allemaal ,voor de beroeps visserij

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Peter
.Delft

Je hebt volkomen gelijk Theo. Allemaal onzin ten top! Ik liep bij toeval zaterdag even de pier in hoek van Holland op en kwam aan het begin een informatief bord over het uitzetten van steur tegen! Allemaal geilzeikerij want iedereen weet dat onze kustwateren compleet worden verziekt door de lokale warnetvisserij(lees o.a. tuimelaartjes bevrijd door KNRM uit warnetten onder de kust!) ! Hier wordt niet of nauwelijks tegen op getreden. Hoe moeten die steurtjes in hemelsnaam de rivieren optrekken met al die kilometers ellendige warnetten en duizenden fuiken?
Dus niet alleen het binnenwater maar ook de kustwateren en deltamondingen worden geterroriseerd door een aantal(soms illegale)warnetvissers die o.a. de droom om zalm en zeeforel weer de rivieren op te laten zwemmen compleet onwaarschijnlijk maken.En wij als sportvisser maar betalen voor deze onzinnige acties! Zoals reeds meerdere keren in deze topic is beschreven SN toon je ballen en ga eens aan het werk voor de sportvissers! Probeer nu eens geen zelfgeilende regeltjes in te stellen over vangstbeperking voor deze sportvissers maar start van nu af aan eens met het aanpakken van de kern! Helaas valt dat natuurlijk niet echt helemaal mee want zoals bekend zijn SN en het beroep al vele jaren de bekende handen op één buik. Jammer, maar helaas ontkom je niet aan deze feiten! Sorry,maar ik kon mijn lachen dan ook nauwelijks inhouden toen ik dat bord aan het begin van de pier zag. "Wilde steur weer terug in het gezonde Nederlandse kustwater"!!!
Slaap zacht Sportvisserij Nederland!
groet,
Peter.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Beste Peter - een deel van je betoog en frustratie kan ik - zij 't met enige moeite - begrijpen echter zou je mij en de rest van de lezers van dit topic nu eens (over) duidelijk laten weten hoe jij denkt dat Sportvisserij Nederland en de Federatie ZW Nederland dit dan aan dienen te pakken, in detail en zo duidelijk mogelijk alsjeblieft ?. Ben zeer benieuwd naar je betoog en advies ?!.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
theo
.schijndel

hee charlie ik denk dat jij het ook niet goed snapt die mensen hebben een baan voor het leven ,het bedje kant en klaar ,het word eens hoog tijd dat die mensen niet meer bang zijn ,dat ze niet meer aardig gevonden worden, maar met hun vuist op tafel durven te slaan nee charlie jij snapt het echt niet jammer ,jammer

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Hans
.Moerdijk

Wat een zoethouderig verhaal van Federatie ZW Nederland om te zeggen dat ze de laatste maanden klachten over beroepsvissers binnen komen. Volgens mij lees ik al 10 a 15 jaar druk gereageerde topics over missstanden van het beroep, vooral op de beneden rivieren.
Verder hoe moeten wij visserij overtredingen van het beroep melden als we niet weten waar, met welke vistuigen en wanneer ( van datum tot datum)en hoe een beroepsvisser op een bepaald water mag vissen.
Ik sprak laatst een mij goed bekende Boa, die het verschil niet wist tussen het vissen met een viszegen en een sleepnet
Nadat ik hem dat uitgelegd had en hij het had nagezocht belde hij mij terug dat ik gelijk had. De beroepsvissers op het Hollandsch Diep Amer en Merwede zijn altijd in overtreding. Ze mogen zonder opdracht van de federatie ZW Nederland het beroep niet controleren. Sportvisserij Nederland, waaronder de Federatie ZW Nederland valt,. zijn 6 handen op 1 buik. We kunnen doen wat we willen, maar het beroep stopt niet voor er geen een visje meer te vangen is en houd het bestaan van sportvisserij ook op. Dan kunnen we nog naar een forellen of karperput. Gr Hans.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Rob
.Maassluis

Charlie waarom denk je dat ik geen Vispas meer koop bij sportvisserij Nederland ben helemaal klaar met deze organisatie en ik denk als ik het zo lees nog wel meerderen met mij ,als er een organisatie komt die wel iets doet voor de sportvissers en de slachtpartijen van de beroepsvissers tegen gaat wil ik daar mijn steun aan bijdragen , en ik denk dat het beter is voor sportvisserij Nederland de Vispas alvast hengelpas te gaan vernoemen dat komt geloofwaardiger over als er geen vis meer zit ( R.I.P ) het IJsselmeer en de randmeren en nog twee jaar de Beneden -rivieren die zijn dan ook totaal visloos

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
R v Hal
.

"Hee" Theo en Peter. Ik begrijp jullie volkomen. Net als de uitgezette spiegelkarper komt volgens mij voornamelijk uit Hongarije en Frankrijk. Waarom zou je dit niet door de beroepsvisserij kunnen laten doen? Ik doel dan niet op wegvangen maar beroepsvissers veranderen in bijvoorbeeld kwekers. Je kan niet verlangen dat er 200 vissers van de ene op de andere dag werkloos zijn.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Beste Theo - je kunt wel kreten blijven bezigen '' dat ik het ook niet snap etc..... "", maar wat precies beste Theo snap ik dan niet ?. Die mensen, waarmee je hoogstwaarschijnlijk naar SN en Fed ZWN verwijst, moeten maar eens met hun vuisten op tafel staan. Op welke tafel(s) en waar dan beste Theo, in politiek Den Haag zijn niet al te veel fervente aanhangers van de Sportvisserij te vinden en als er een keer een serieuze oproep wordt gedaan aan ons - sportvissers - dan wordt er slechts door een zeer gering aantal gereageerd. De meesten beperken zich, net als jij dat doet in jouw huidige bijdrage, tot het uiten van veelal ongenuanceerde kritiek en cynische op- en bemerkingen op diverse fora. Dit lezen we ook al vele, vele jaren en wat zijn we er mee opgeschoten. Natuurlijk kunnen we allemaal gaan besluiten geen vispas meer te kopen en onze hengels aan de wilgen hangen, het beroep zou daar wel iets voor voelen neem ik aan, maar is dat de oplossing voor de huidige problematiek ?.

Zo ook de opmerking van Hans in zijn bijdrage "" De beroepsvissers op het Hollands Diep Amer en Merwede zijn altijd in overtreding. Ze mogen zonder opdracht van de federatie ZW Nederland het beroep niet controleren. Sportvisserij Nederland, waaronder de Federatie ZW Nederland valt,. zijn 6 handen op 1 buik. We kunnen doen wat we willen, maar het beroep stopt niet voor er geen een visje meer te vangen is en houd het bestaan van sportvisserij ook op "", wie mag wie niet controleren en waar staat dat geschreven ?. Vergeet niet dat de vergunningen voor het vissen met de zegen ( de zg. schriftelijke toestemmmingen ) worden uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken zonder enige inspraak / bemoeienis van SN dan wel Fed. ZWN !. Ze krijgen er zelfs geen kopie van, zonder een beroep te doen op de WOB !! (Ga nu even eten ).

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Argus
.

200 Beroepsvissers ontslagen? nou daar heb ik geen medelijden mee. En waarom niet? Bij de K.P.N. worden er veel meer mensen ontslagen en als die 200 beroepsvissers het veld ruimen dan wordt de Hengelsport eindelijk eens volwassen.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Peter
.Delft

Beste Charlie,
Allereerst mijn complimenten voor deze (te laat) opgestarte topic.Natuurlijk trappen we als vissers regelmatig tegen de instanties aan die onze rechten moeten verdedigen maar dit(althans volgens inzicht van vele sportvissers)niet echt doen.Je staat als sportvisser helaas gewoon machteloos tegen alles wat onder de noemer beroepsvisserij valt. Voorbeeld SN had alles onder controle rond de nieuw aan te leggen Maasvlakte 2! Er zou daar volgens hun informatie volstrekt geen beroepsvisserij worden getolereerd. Kortom de Maasvlakte 2 zou DE nieuwe topstek voor de zeevissers gaan worden. Maaaarrr... niets bleek echter minder waar want sinds 2 jaar wordt deze stek totaal verknald door een Scheveningse beroepsvisser die hier dag in dag uit zijn verwoestende warnetten mag schieten.Ik weet voor 100% zeker dat de mannen van SN hierover op tijd zijn ingelicht maar dat ze geen actie hebben ondernomen waardoor deze nieuwe topstek dus gewoon naar de kloten is geholpen! Jammer maar waar. Dan even terug naar de steur(giller!!) deze vissoort krijgt de kans niet om te overleven in een gebied dat verziekt is door de intensieve warnetvisserij! De Haringvlietsluizen moeten op een kier om intrek van zalm/zeeforel/fint en elft te bevorderen. Ha ha weer een giller want als je weet hoeveel grote zeeforellen er tijdens het aanzwemmen van o.a. de Waterweg Delta de moord steken in de vele tientallen warnetten dan schiet je compleet in de lach! Zorg ervoor dat je dit soort incidenten de wereld uit helpt voordat je de Haringvliet sluizen open gooit!Ik weet wel dat dit soort informatie door SN weg wordt weggewuifd want zij krijgen nu eenmaal hun "juiste" informatie van "hun" beroepsvissers die overigens op hun eigen manier lachend overal weer een puntje aan zuigen! Laat SN nu eens de moeite nemen om met een aantal van deze topic mensen aan tafel te gaan zitten! Misschien eindelijk eens mogelijkheid om (voor hen!)onbekende gegevens uit te wisselen,waardoor ze dan eindelijk eens spijkers met koppen kunnen slaan en ze eindelijk weer eens een heel groot aantal ongelovigen terug kunnen winnen in de ongelijke strijd tegen de vooroorlogse beroepsvisserij.Het beroep schermt nu al jaren met het verlies van tientallen banen terwijl de vele honderden hengelsportwinkeliers,groothandelaren en aanleveringsbedrijven met duizenden werknemers en een dikke miljardenomzet gewoon aan de kant worden geschoven!??
Zet dit eens af tegen de schrikbarende lage miljoenenomzet van het beroep dat is een keuze(ook door de regering!) snel gemaakt en moeten die mannen daar op dat ministerie zich momenteel eens lelijk achter hun dikke oren gaan krabbelen of ze wel degelijk de juiste weg bewandelen!!!
Laten we deze belangrijke topic in ieder geval in leven houden! Dat gezeik van dan koop ik geen vergunning meer is niet relevant en daar worden we allemaal niet wijzer van gewoon doorgaan met de strijd en dan proberen op eventueel in samenwerking met SN(kom nu eens op mannen!) politiek Den Haag met hun neus op de sportvisfeiten te drukken want zeker is zeker als het zo door gaat lachen enkele tientallen beroepsvissers zich rot en kunnen vele duizenden werknemers in de hengelsport zich bij het UWV melden omdat ze ontslagen worden!

groet,
Peter.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Een verduidelijking als tussendoortje:

Zoals velen van jullie weten is sinds een kleine vijftien jaar de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht en heeft als doel de bescherming van grond- en oppervlaktewater en de verbetering van de kwaliteit ervan.

Het is sinds een viertal jaren ook Sportvisserij Nederland gebleken dat de KRW-streefbeelden voor vis niet al te best - lees slecht - aansluiten bij de beheerspraktijk van de wateren in delen van Laag Nederland. Een in opdracht van Sportvisserij Nederland uitgevoerde analyse bevestigt dit en concludeert tevens dat de voor deze wateren vastgestelde streefbeelden voor de visstand veelal niet logisch, passend noch realistisch zijn. Met als mogelijk gevolg dat we ons in Nederland voor deze wateren richten op het bereiken van een visstand die hier niet thuis hoort.

Nemen we 't Benedenrivierengebied als voorbeeld en dan mn de snoekbaarsstand, deze wordt door voornoemde Kaderrichtlijn negatief beinvloed. De KRW, waarbij er gestreefd wordt naar alsmaar helderder water en meer biodiversiteit, zorgt voor o.a. een daling van de voedingsstoffen voor de vissen alsmede een daling van de totale biomassa aan vis ( Lees o.a. de bevindingen en conclusie van Witteveen + Bos er maar op na ).

Hiermee wil ik aangeven dat het niet alleen (beroeps) vissende partijen zijn die de hoofdoorzaak vormen van de achteruitgang van de vis- en snoekbaarsstand.

ECHTER ..... de verleende toestemmingen door het Ministerie van EZ aan diverse beroepsvissers om in dit gebied ook de visserij te mogen uitoefenen met de zegen op schubvis gedurende een heel jaar zonder enige quotum-restrictie en bijzondere (aanvullende) voorwaarden en zonder zich te hoeven houden aan een Visplan ( als gevolg van een recente beslissing van de Staatssecretaris van EZ om die verplichting thans in te trekken ) zullen er zeker toe bijdragen dat het tempo van de achteruitgang van de visstand aanzienlijk zal worden opgeschroefd.

Dit zou kunnen betekenen dat bv. de visstand incl. de snoekbaarsstand de komende jaren verder zal afnemen mede als gevolg van een verdere daling van de biomassa en massale onttrekkingen middels de zegenvisserij. Er zou dan meer snoek en voorn hiervoor in de plaats kunnen komen echter die worden (ook) vrij massaal weggevangen en verdwijnen naar Woudsend, afslagen, markten, ander water etc.

In dit verband moeten we ook wijzen op het project SKP Benedenrivieren, het groots opgezette project voor het uitzetten van spiegelkarpers in dit gebied. Zover ik ben geinformeerd zijn er geen afspraken gemaakt met voornoemde beroepsvissers over bijvangsten van deze spiegels in hun fuik, net c.q. zegen. Het zou toch wel tragisch zijn als een bepaald percentage van deze spiegels binnen een korte periode aan dit gebied worden onttrokken ?!>.

Sportvisserij Nederland en de Federatie ZWN hebben tot op heden voor een merendeels politieke zachte aanpak gekozen om de problemen aan te kaarten en te trachten op te lossen; het is m.i. de hoogste tijd om deze aanpak grondig te (her) evalueren c.q. te herzien. De teloorgang van het IJsselmeer als sportvisgebied voor vele duizenden sportvissers is daar een treffend voorbeeld van.

Willen we wat gedaan krijgen in Den Haag dan dienen we als georganiseerde groep / sector op te treden, wat weerhoudt Sportvisserij Nederland in samenspraak met de Federatie om bv. bezwaar aan te (laten) tekenen bij het Ministerie van EZ tegen het uitgeven van voornoemde Schriftelijke Toestemmingen voor de zegenvisserij op alle schubvis zonder enige quotum-restrictie en (aanvullende) bijzondere voorwaarden dan wel per omgaande een juridische procedure te starten ?.

Zoals al eerder door mij opgemerkt in een eerdere bijdrage is de communicatie door Sportvisserij Nederland en Fed. ZWN richting hun klanten aangaande deze problematiek tot op heden uitermate belabberd te noemen !.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Hans
.Moerdijk

Beste charlie, mijn verhaal is kennelijk ingekort, of ik ben zelf te snel geweest. Ik bedoelde te schrijven dat de BOA s van de Federatie ZW Nederland de beroepsvissers alleen in opdracht van de federatie mogen controleren. ( Is mij zelf door een BOA medegedeeld).
Als ze een vergunning hebben om met de zegen te vissen, moeten ze ook met de zegen vissen zoals het moet, maar ze gebruiken de zegen als sleepnet en dat mag niet. Met de zegen vis je met 1 vast punt en trek je de zegen rond. Ik zie niets anders vissen dan met een breed net van een paar honderd meter breed en dat enkele kilometers tussen 2 schepen voortgetrokken wordt. Dat is mijn inziens nog steeds slepen en wordt de viszegen gebruikt als sleepnet, en is een verboden vistuig.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Beste Hans - er is afgelopen week (wederom) contact geweest met ZWN, men heeft o.a. toegezegd op korte termijn een kaart te fabriceren en op hun website te plaatsen ( wellicht via een link) waarop duidelijk staat aangegeven op welke plaatsen / gedeelten in het Benedenrivierengebied de diverse beroepsvissers thans gerechtigd zijn te vissen met diverse vistuigen waaronder de zegen.

In de door EZ verstrekte toestemmingen voor het uitoefenen van de visserij met de zegen op schubvis kan ik geen referentie vinden naar een document waarin een beschrijving zou moeten staan hoe met een zegen gevist en gevaren dient te worden. We zullen dit eens aan ZWN voorleggen de komende week.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

In het Reglement voor de binnenvisserij 1985 staat o.a. geschreven:

Een zegen is een vistuig bestaande uit een van drijvers voorziene bovenpees en een verzwaarde onderpees met daartussen het netwerk met een, al dan niet van een inkeling voorziene uitstulping of zak en waarvan de aan de boven- en onderpees bevestigde lijnen een lengte van ten hoogste 100 m hebben of, in geval de bovenpees langer is, niet langer dan de lengte van de bovenpees;

Artikel 6

1. Het is verboden te vissen van 1 april tot en met 31 mei met de visfuik; de ankerkuil; de zegen en het staand net.

Het Benedenrivierengebied valt (volgens mij) ook onder het monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat hetgeen zou moeten/kunnen betekenen dat iedere drie jaar de visstand bemonsterd wordt om veranderingen in de visstand waar te kunnen nemen.

De laatste bemonstering dateert uit 2012 dus eind 2015 begin 2016 zou een nieuw / vervolg onderzoek dienen te starten. ZWN was desgevraagd niet op de hoogte, we verwachten hierover op termijn een antwoord te krijgen.

VBC – Visplan - Gebruik zegen

1. De lengte van de zegen gemeten over de bovenpees mag maximaal 600 meter bedragen. De treklijnen van de zegen mogen maximaal de lengte van de zegen zijn.
2. De zegen mag niet over een grotere afstand door het water worden voortbewogen dan de lengte van de zegenlijn bedraagt. Het binnenhalen van de zegen dient vanuit een voor
anker liggend vaartuig te gebeuren.
3. De hoogte van de zegen mag niet meer dan 10 meter bedragen. De bovenreep dient drijvend te worden gevist.
4. Het is niet toegestaan om tijdens de zegenvisserij een keernet te gebruiken.

Vier bedrijven ( Klop, Struik, Koman en Nobel ) zijn (sowieso) actief met de zegen, voornamelijk in het Haringvliet, Hollandsch Diep, Biesbosch incl. Amer en Merwede. Voorheen was dit alleen toegestaan gedurende de winterperiode, dwz vanaf 1 oktober tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar, zo stond ‘t ook duidelijk aangegeven in de toenmalige verstrekte Toestemmingen door het Ministerie.

ECHTER ...... vanaf 2012 staat er in voornoemde Toestemmingen een periode aangegeven van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 en thans ( neem ik aan aangezien ik hiervan –nog- geen kopie heb gezien ) een periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Dit zou dus in de praktijk (kunnen) betekenen dat het beroep de zegenvisserij kan en mag uitoefenen tien (10) maanden per jaar ( muv april en mei ) in plaats van voorheen zes (06) maanden per jaar. Deze discrepantie / uitbreiding is recentelijk onder de aandacht van ZWN gebracht die desgevraagd antwoordde dat zij dit ook hadden gelezen en opheldering zouden zoeken bij Sportvisserij Nederland en EZ. We hopen hier op zeer korte termijn een duidelijk antwoord en verklaring over te ontvangen dan wel te lezen op de website.


O Overtredingen door beroepsvissers kunnen / moeten worden gemeld bij Sportvisserij ZWN op 0162-687260 omdat die directe contacten heeft met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), indien niet aanwezig / bereikbaar dan bij de Voedsel en Warenautoriteit (voorheen: Algemene Inspectiedienst) die een speciaal meldpunt heeft: 0800-0488 of bij de reguliere (lokale) politie: 0900-88 44. De reguliere controle op de beroepsvisserij wordt uitgevoerd door KLPD en nVWA.

NB In het voorjaar van 2012 zijn o.a. door Sportvisserij Nederland in totaal 47 steuren uitgezet in de Waal bij Nijmegen en de Oude Maas bij Rotterdam in het kader van het herstel van het bestand van deze soort. Ook hierover zijn volgens mij geen afspraken gemaakt met het beroep.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Sander
.

Beste Charlie,

Allereerst mijn complimenten voor het op grond van duidelijke argumenten voeren van deze 'discussie'. Daar kunnen velen een voorbeeld aan nemen.
Enkele kleine puntjes kloppen mijns inziens niet en daarom mijn reactie:

'Bestemming' van vangst.
In je verhaal mbt waterkwaliteit noem je dat de gevangen vis naar Woudsend, afslagen, markten, ander water enz gaat. Zet hier 'ander water' maar bovenaan, want dit geldt zover ik weet voor zeker 90% van de vangst. Zonder visuitzet zal het aantal sportvissers in bijvoorbeeld Limburg en delen van Brabant afnemen, omdat HSV's met een visput op zandgrond vaak gewoonweg niet uit kunnen onder de uitzet van vis. Zonder visuitzet worden die putten vrijwel visloos en zullen veel sportvissers een andere hobby zoeken. Oók brasems van Belgische handelaren komen (vrijwel) altijd van Nederlandse wateren, waaronder de Benedenrivieren.

Spiegelkarpers
De vangst van spiegelkarpers door het beroep zal verwaarloosbaar zijn. Bij visserijkundige onderzoeken (bijvoorbeeld door SVN) is de hoeveelheid gevangen karpers met de zegen vaak gering, zelfs op de kleinste wateren. Op een groot water als de Benedenrivieren zullen de karpervangsten daarom helemaal verwaarloosbaar zijn.

Vistuigen
Qua vistuigen wordt alleen met de zegen gevist, omdat aalvistuigen (fuiken, elektrovisserij, ...) verboden zijn als gevolg van het aalvisverbod.

Visperiode
Een periode van 10 ipv 6 maanden verbaasd me. Ik ontken niet dat dit in de vergunning staat (omdat ik de vergunning niet ken), maar wel weet ik dat er in de zomermaanden nooit boten van beroepsvissers in de bekende plaats in de Biesbosch liggen. Daarom geloof ik ook niet dat ze voor 1 oktober in dit gebied met de zegen actief zijn. Gelet op een slechtere overleving en slechtere vangbaarheid bij hoge watertemperaturen is dit waarschijnlijk ook niet rendabel.

Steuren
Toevallig kwam ik vanochtend een interessant artikel tegen:
http://www.visserijnieuws.nl/nieuws/8707-steuren-in-de-noordzee.html

Met vriendelijke groet,

Sander

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Beste Sander, een korte reactie op je bericht:

Spiegelkarpers : elke spiegelkarper die aan dit prachtige gebied wordt onttrokken is er m.i. een te veel.

Vistuigen: ik heb de volledige tekst weergegeven.

Visperiode: ZWN zoekt dit nu uit, ik begrijp ook niet waarom het Ministerie sinds 2012 de periode heeft aangepast. Hopelijk krijgen we hier snel duidelijkheid over.

 • about 10 years and 2 months geleden