Sportvisserij Nederland mbt Beroepsvisserij
Zoals gezegd zou ik me melden als ik van SN/Sportvisserij ZWN een reactie had gekregen naar aanleiding van mijn mail aan hen, waarin ik mijn zorg heb geuit over de beroepsbinnenvisserij, meer specifiek in het Benedenrivierengebied. Van beide instanties heb ik een duidelijke inhoudelijke reactie ontvangen, waarvoor dank. Kort gezegd komt het er op neer, dat zowel SN als ZWN de zorgen delen omtrent de benutting door het beroep en de effecten op de visstand.Er gebeurt achter de schermen vaak veel meer dan wij weten en dat is goed. Problemen dienen langs diplomatieke wegen aangepakt te worden en niet met openbare verdachtmakingen en scheldpartijen. Ook de toenemende spanningen tussen beroep en sport, die mee hieruit voortvloeien, zijn reden tot zorg. Tegelijk vraagt men begrip voor het feit dat de visrechten nu eenmaal gelegaliseerd zijn en dat het beroep -vaak zonder quotum- mag vissen. Of we het er mee eens zijn is een ander verhaal, maar het is nu eenmaal een feit dat het zo geregeld is. Wel zijn beroepsvissers verplicht zitting te nemen in een visstandbeheercommissie en zich te houden aan de aldaar gemaakte afspraken. Ten aanzien van dit punt zit er nogal wat verschil tussen beroepsvissers. Met de beroepsvisser op het Hollands Diep/Nieuwe Merwede valt slecht of in het geheel niet te overleggen. In theorie zou deze beroepsvisser juridisch dus zeer zwak staan, echter op de een of andere manier wordt hem de hand boven het hoofd gehouden -door de belangenbehartigers van de beroepsbinnenvissers als door de politiek. Het vermoeden dat het beroep (met veel minder beoefenaars) dus veel beter in staat is zijn belangen bij de politici te "verkopen" dan de sportvisserijsector, lijkt hiermee bevestigd.

Ik krijg het gevoel dat SN en ZWN doen wat in hun vermogen ligt, maar tegelijk erg beperkt zijn. Het plan ten aanzien van het Ijsselmeer wat er nu ligt, is een succes van veel inspanningen, maar het komt helaas érg laat; er zit bijna geen visje meer... Moet het ook zo ver komen met het benedenrivierengebied? Denken we echt dat het daar niet op kan? Alle reden lijkt mij daarom dat vanuit de Sportvisserij één (vreedzame, maar krachtige) vuist gemaakt wordt richting politiek. Groothandels, detailhandel, visgidsen, botenverhuurders, hengelsportwebsites, karper- meerval en Snoekstudiegroep, VNV, watersportzaken, de Sportvisacademie en alle andere bedrijven/instanties die (economisch) afhankelijk zijn van een goede visstand, zullen elk van hun eiland af moeten en zich moeten verenigen en hun gezamenlijk belang inzichtelijk moeten maken. Ook zullen zij krachtig te verstaan moeten geven dat ze de wijze waarop de betreffende beroepsvisser ten onrechte in bescherming wordt genomen, op basis van genoemd argument (het zich niet houden aan afspraken en niet willen samenwerken in een VBC) onacceptabel vinden. Zolang al die geledingen zich ten aanzien van de problematiek op de vlakte houden, blijft alles bij het oude. Sportvissers, winkeliers, groothandels, en alle belanghebbenden: verenigt u. Ik wil op zich wel die kar wel meetrekken, maar hoe? met wie? waar te beginnen? Daarover denk en overleg ik verder. Ondertussen zou ik alle sportvissers willen aanbevelen alert te zijn op wat het beroep doet, foto's te maken en deze met korte beschrijving en datering te mailen naar sportvisserij zwn, opdat er een dossier kan worden aangelegd. Bij twijfelachtige praktijken (zoals nu het meenemen van snoek in de gesloten tijd) bellen met de federatie / meldpunt boa's...


Geachte heer Maljaars,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn om te merken dat de problematiek u ter harte gaat. Uw vraag mbt het verschil in inzicht is terecht. Ik besef, dat het lastig is om bevindingen van een visserijkundig onderzoek te weerspreken. Dat is ook niet mijn intentie. Ik wil er minstens een belangrijke kanttekening bij plaatsen. Het feit dat volgens onderzoek de visstand geen tekenen van overbevissing vertoont, wijst erop, dat er (nu nog) een voldoende spreiding is van jaarklassen, zodat het voortbestaan van de verschillende soorten gewaarborgd blijft. Echter, de draagkracht van een water kan groter zijn dan de daadwerkelijke bezetting. Stel dat in een vijver van 10m2 twintig karpers kunnen gedijen (er is voldoende voedselaanbod voor al die vissen), en er worden er vervolgens 15 weggevangen, dan zullen de vijf overblijvende vissen zeker goed blijven gedijen. De sportvisser echter zal wel duidelijk merken dat hij minder vangt. Natuurlijk ligt het in een groot gebied als het benedenrivierengebied complexer, maar de vele sportvissers die regelmatig op het benedenrivierengebied bijv. op de voor het beroep interessante snoekbaars vissen, merken overduidelijk een achteruitgang. Bovendien is het vangen van snoekbaars meer en meer gebonden aan specifieke stekken waar de beroepsvisser moeilijk kan komen (rond kribben bijvoorbeeld), terwijl de spreiding voorheen veel groter was. Ter illustratie nog een concrete ervaring van afgelopen najaar: op een –na veel zoeken- ontdekte “hotspot” voor baars ving ik samen met een medevisser per vissessie 40 tot 60 vissen op een dag (die allemaal werden teruggezet). Op een dag in oktober treffen we beroepsvisser Klop aan op precies die stek, die met de zegen minutieus werd leeggevist. Tot eind maart zijn we nog vier keer naar deze stek terug geweest, zonder ook maar één keer beet te krijgen. Dergelijke ervaringen maken sportvissers boos en opstandig. De sportvisser die zich houdt aan de regels legt de beroepsvisser niets in de weg (ik zou tenminste niet weten wat…) en de beroepsvisser vernielt in één trek een prachtige stek…

Wat de sportvisserij bijzonder steekt is het feit, dat er al tien jaar lang gewerkt wordt aan een Visstand Beheer Commissie voor het Benedenrivierengebied, maar dat beroepsvisser Klop zich stelselmatig onthoudt van overleg en ongecontroleerd en ongequoteerd mag vissen. Is dit te rechtvaardigen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, waarom wordt dit dan niet aangepakt?

Ik hoop u met deze toelichting van dienst te zijn en beveel mijn vraag in uw aandacht aan.

Met vriendelijke groet,

Willem


Willem, Brabant, 24/03/2014

REAGEER

Gravatar
Charlie
.

Het verleden toont - helaas - aan dat wij, Nederlandse sportvissers, veelal het woord c.q. de pen laten spreken in plaats van daadkracht te tonen als er - in onze optiek - verkeerde beslissingen worden / zijn genomen die een onuitwisbare impact op de uitoefening van onze gemeenschappelijke hobby hebben.

Vrijwel een ieder is het er over eens dat de achteruitgang van de visstand in onze wateren de afgelopen jaren mede wordt veroorzaakt door de ongelimiteerde vangsten van menig beroepsvisser, met name in het benedenrivieren gebied waar een drietal beroepsvissers vele maanden van het jaar hun zegen door de diverse wateren laten klieven zonder ook maar enige controle en vrijwel zonder ook maar enige beperking.

Wij, Nederlandse Sportvissers, kunnen en m.i. moeten eens een voorbeeld nemen aan onze Spaanse collega's die met vele, vele duizenden de straat opgaan ( recentelijk in Madrid dd 5 juni )om te protesteren tegen een beslissing van het Hooggerechtshof om o.a. de karper, meerval, baars en snoekbaars vogelvrij te verklaren, d.w.z. deze soorten mogen na vangst niet meer worden teruggezet. Doet men dit niet, dus zet men ze toch terug, dan riskeert men een hoge boete. Zoek maar eens op Google o.i.d. op Manifestacion en defensa de la Pesca e.a.

  • about 8 years and 2 weeks geleden
Gravatar
Charlie
.

Toch tevreden nu Sportvisserij ZWN hoger beroep heeft laten aantekenen bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank om de goedkeuring voor de verleende zegenvergunningen aan drie beroepsvissers in de Brabantse Biesbosch te handhaven.

De rechtbank heeft toen o.a. uitgesproken dat Sportvisserij Nederland / Sportvisserij ZWN hebben verzuimd concreet bewijs te overleggen waaruit ondubbelzinnig zou moeten blijken dat de visstand in dit gebied al geruime tijd en zeker sinds 2012 / 2013 ( onderzoek Puts / Witteveen ) een forse daling laat zien mede veroorzaakt door de vrijwel ongelimiteerde zegenvisserij in dit gebied uitgevoerd door drie beroepsvissers, te weten de firma’s Klop, Koman en Struik, die alle schubvis muv snoek en baars mogen meenemen zonder enige limiet.

Ben dan ook benieuwd naar het nieuwe bewijs dat zal moeten worden ingebracht waaruit zal moeten blijken dat de visstand in dit gebied inderdaad (dramatisch) is gewijzigd c.q. gedaald om wellicht een nieuw, beter en uitgebreider onderzoek naar de actuele visstand te rechtvaardigen ?.

Iedere sportvisser die met enige regelmaat een hengel uitwerpt in dit mooie gebied weet en heeft ervaren dat zijn / haar vangsten de afgelopen jaren steeds minder en minder worden echter hard ondubbelzinnig bewijs hiervoor leveren is een iets andere kwestie.

De beroepsvissers zullen op hun beurt wederom verwijzen naar (een) rapport(en) waaruit blijkt dat het wel meevalt met de visstand in dit (benedenrivieren) gebied en dat andere oorzaken, zoals de KRW, hierbij een veel belangrijkere rol spelen en factor zijn.

Het ligt niet in de rede dat de KvdB haar eerder ingenomen standpunt zal wijzigen dus zullen we moeten wachten op een uitspraak van de Raad van State ergens volgend jaar wellicht, en ondertussen tandenknarsend moeten blijven toekijken hoe Klop, Koman en Struik vele, vele, vele tonnen schubvis uit het water verwijderen met hun zegens.

  • 7 years and 11 months geleden
Gravatar
Lorenzo
.Zwolle

Sportvisserij Nederland?

Opdoeken!

Beroepsvisserij?

Uitkopen.

Frisse wind.

  • 6 years and 10 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Lorenzo, Sportvisserij Nederland opdoeken. En dan?
Onze stem wordt dan helemaal niet meer gehoord. Je kunt er dan gif op innemen dat de sportvisserij binnen een paar jaar helemaal verboden wordt. Om dat te voorkomen zal er dan minstens een andere
organisatie moeten worden opgetuigd. Stel jij je beschikbaar? Hou er dan wel rekening mee dat je te maken krijgt met een achterban waarvoor je het nooit goed kunt doen.

En de beroepsvisserij uitkopen....? Een heel goed idee. We hebben het dan wel over ettelijke miljoenen. Heb je nog een paar goed gevulde oude sokken liggen? Hoeveel heb jij er voor over?

Vriendelijke groet
Fuut

  • 6 years and 10 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Waar menigeen al bang voor was c.q. vermoedde is helaas bewaarheid geworden middels de uitspraak van de Raad van State dd 30 augustus jl., die gisteren op de site van Sportvisserij Zuid West Nederland is geplaatst, waarmee het hoger beroep ingesteld door ZWN ongegrond is verklaard. Men houdt vol dat de visstand in dit gebied (nog immer ) niet onaanvaardbaar is/wordt aangetast zodat er ook geen aanleiding was/is om een quotering op te nemen in de verleende toestemming voor de zegenvisserij door de KvdB.
Mag toch hopen dat de directie van Sportvisserij Nederland / Sportvisserij ZWN zich zal
afvragen hoe dit nu allemaal zo is gekomen en is gelopen in combinatie met een grondige evaluatie van de gebeurtenissen en beslissingen van de afgelopen jaren. Men heeft de aangesloten en mn de betrokken verenigingen m.i. heel wat uit te leggen.

  • 6 years and 9 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Wat heeft ' de Sportvisserij ' nu eigenlijk besloten te gaan ondernemen voor de leden nu er als gevolg van de uitspraak van de Raad van State geen verder beroep meer mogelijk is ?.

Men overweegt tzt een nieuw visstandonderzoek te laten uitvoeren echter de daarmee gepaard gaande kosten kan ' de sportvisserij ' volgens zeggen niet alleen betalen.

Er zal dus naar oplossingen gezocht dienen te worden zoals bv een verhoging van de contributie om een dergelijk groot onderzoek te financieren echter tijdens de laatste algemene ledenvergadering werd dit voorstel weggestemd door de aanwezige leden !.

Herijking schijnt De nieuwe strategie te moeten gaan worden van ' de Sportvisserij ', men schijnt al gesprekken te hebben gevoerd met diverse organisaties zoals Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de provincies en NetVISwerk om te zoeken naar samenwerking om tot een meer duurzame wijze van bevissing te komen in de toekomst.

Dit proces heeft echter (wederom) tijd nodig, veel tijd, 'de Sportvisserij ' doet daarom en wederom een beroep op het geduld van haar leden / achterban.

En in de tussenliggende periode, meer jaren dan maanden, klieven de zegens van de drie beroepsvissers in dit prachtige gebied door de wateren en blijven stelselmatig ontelbare tonnen vis onttrekken waarvan akte.

  • 6 years and 5 months geleden