Gezamenlijke aanpak overlast waterplanten

Persbericht Sportvisserij Nederland

Gezamenlijke aanpak overlast waterplanten 

De laatste jaren is er in Nederland een enorme opmars van waterplanten. Waterplanten leveren enerzijds een positieve bijdrage aan schoon en gezond water, maar zijn anderzijds enorm hinderlijk voor de recreatievaart en andere vormen van waterrecreatie. In de zomer vormen ze groene velden waardoor varen, zwemmen en andere vormen van waterrecreatie vrijwel onmogelijk wordt.

Vaargebieden worden moeilijk bevaarbaar en de veiligheid van waterrecreanten komt in het geding. Het Watersportverbond start daarom een campagne in samenwerking met Sportvisserij Nederland, Platform Waterrecreatie, Coöperatie Gastvrije Randmeren en de HISWA Vereniging om gezamenlijk dit probleem aan te pakken en de overlast van waterplanten in kaart te brengen.Afgelopen zomer dreven als gevolg van waterplanten meerdere pleziervaartuigen stuurloos rond, raakte een man, die een tweetal zwemmende kinderen trachtte te redden die verstrikt waren geraakt in waterplanten, zelf in nood (en ontving voor zijn heldendaad de Pieter van Vollenhoven Penning) en werd een tweetal te hulp geschoten boten van lokale reddingsdiensten door waterplanten gehinderd in hun reddingswerkzaamheden.

In reactie op vragen gesteld in de Tweede Kamer gaf de minister van Infrastructuur en Milieu te kennen dat in de periode 2012-2014 landelijk slechts 9 incidenten bekend waren waarbij waterplanten als oorzaak aan te merken waren.


Ook overlast in Culemborg.

Het Watersportverbod, Sportvisserij Nederland, Platform Waterrecreatie, Coöperatie Gastvrije Randmeren en de HISWA Vereniging vinden, gebaseerd op eigen navraag en waarnemingen, dat er sprake is van veel meer dan de genoemde 9 incidenten en dat de ervaren overlast enorme omvang binnen de waterrecreatie heeft aangenomen.


Toch een kar vol.

Daarom hebben deze vijf partijen de handen ineengeslagen om de ervaren overlast van waterplanten in Nederland in kaart te brengen. Hiertoe heeft zij een enquête opgesteld en vraagt zij alle waterrecreanten in Nederland aan te geven, waar en wanneer zij overlast hebben ervaren in het jaar 2015 én wat deze overlast betekend heeft voor hun plezier en veiligheid.

Genoemde partijen zijn van mening dat de plantengroei nodig is voor de verbetering van de waterkwaliteit, maar dat vele en snelle groei de waterrecreatie onnodig belemmert en niet duidelijk is waar veilig gerecreëerd kan worden. Zij stellen daarbij dat tijdig en voldoende maaien de waterplantenoverlast aanzienlijk kan reduceren.

Dit maaien van waterplanten gebeurt echter slechts tot op heden in een enkel gebied, en dan ook in onvoldoende mate. Zo maait Rijkswaterstaat alleen bij overlast in de vaargeul, terwijl de ernstige hinder wordt ervaren buiten deze vaargeul. Recreatievaart, zwemmers en andere waterrecreanten bevinden zich juist buiten de vaargeul vanwege de benodigde ruimte én ter voorkoming van onveilige situaties met de beroepsvaart.

De resultaten van de enquête zullen door genoemde vijf partijen gepresenteerd worden aan de overheden. Inzet van deze gesprekken is om te komen tot een structurele oplossing voor meer veilig en waterplantenvrij recreatiewater.  
 
De enquête is te bereikbaar via deze link