Warnet visserij Europoort
Als ik zicht op zeebaars lees, moeten we er toch vanuit gaan dat er op een van de verantwoordelijke instanties een grove fout is begaan door een vergunning af te geven voor het vissen met warnetten in de monding van de waterweg.

Ieder weldenkend mens zou toch kunnen beseffen dat dit niet kan en dus ook niet had mogen gebeuren!

Ik neem aan dat er bij SN en bij ZWN wel iemand rondloopt die op zijn minst moet kunnen achterhalen wie deze vergunning heeft afgegeven, en dat ze ook weten wie er in Den Haag/Duitsland/Brussel aanspreekpersoon is als het gaat om de terugkeer van de Zalm cq zeeforel, en de velen miljoenen die er al zijn ingestoken om dit mogelijk te gaan maken. Dus even met deze mensen contact leggen en ze op de hoogte brengen van wat dit allemaal teweeg brengt.

Want het komt op mij nu over dat op slinkse wijze door een of andere onbenul een vergunning is afgegeven, terwijl de mensen die hier eigenlijk de beslissingen over horen te maken, er op dit moment geen weet van hebben wat er in de monding van de Nieuwe Waterweg aan de gang is!

Ik hoop dat Joop dan spoedig kan schrijven dat de afgegeven vergunning is opgeheven, en dat de ambtenaar die de vergunning heeft afgegeven een halfjaar stage moet lopen bij ZWN..... maar ik ben bang dat ik nu een beetje te hardop aan het dromen ben!


Peter, onbekend, 22/05/2014

REAGEER

Gravatar
hans
.

ik respecteer ook ALLE actie tegen beroeps Fuut! En fouten worden natuurlijk overal gemaakt, als dit al een fout is. Maar we raken er ook gefrustreerd door helaas, en dat is bij mij zeker het geval.

 • 8 years and 7 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Hans, je bent niet de enige die gefrustreerd is. Laten we echter voorzichtig zijn die frustraties af te reageren op personen/instanties die waarschijnlijk ook al gefrustreerd zijn.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 8 years and 7 months geleden
Gravatar
Ron Smits
.Essen (B)

Onderstaande brief schreef ik in het eerste kwartaal van dit jaar aan het ministerie van Economische zaken. Het antwoord kwam pas deze maand in mijn email box. Een antwoord zoals verwacht:
Verwijzing naar publicaties, waar de overheid het zelf niet zo nauw neemt. U begrijpt dat ik hier uiteraard een nieuwe brief ga opmaken. Wordt dus vervolgd.
--- Original Message ---
From: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Received: 3/16/15 4:20:04 PM CET
To: Informatie Rijksoverheid
Subject: Problemen sportvisserij
Referring website: https://www.google.be/
Uw kenmerk is E3211024
Aard van uw vraag: Privé
Aanspreekvorm: De heer
Naam: R.P.W. Smits
Telefoonnummer: 06 1655 2691
E-mailadres: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Onderwerp: Problemen sportvisserij
Vraag:
Ongetwijfeld bent u op de hoogte dat het met een aantal vissoorten zoals o.a. de zeebaars en de paling, in Nederland niet goed gaat. In Brussel worden maatregelen uitgevaardigd ter verbetering van deze vissoorten. Helaas moet ik vaststellen dat diverse van de in Brussel genomen maatregelen niet het bevorderen van de visstand bewerkstelligen, maar juist het tegengestelde tot gevolg hebben. Heel concreet: onlangs is er in Brussel de aanlandplicht ingesteld. Deze heeft tot gevolg dat ondermaatse vis gevangen door de beroeps visserij, niet langer in zee mag worden terug gezet. Los van het feit dat hier 2 wetten in conflict met elkaar zijn, is dit zeer betreurenswaardig omdat dit desastreuze gevolgen voor de zeebaars stand tot gevolg zal hebben. De paling staat ook al lang in de spotlights. Door het Deltaplan, waterkrachtcentrales, sluizen, kanalisering en gemalen is de trekroute van de paling, maar ook van de zeeforel en de andere zalmachtigen ernstig verstoord. Dit terwijl de beroepsvisserij door gaat met het vangen van deze vissoorten. In Denemarken heeft men ook deze problemen gekend. 25 Jaar geleden zijn er allerlei projecten gestart om dit visbestand weer op peil te krijgen. In Denemarken is de sportvisserij nu een heel belangrijke inkomsten bron en daarom heeft de Deense overheid deze ook prioritair gesteld boven de beroeps visserij in bepaalde gebieden.
Hier in Nederland zijn ca. 2 miljoen sportvissers, die verantwoordelijk zijn voor een omzet van ca. 700.000 K€ (bron SVN). Het aandeel van de sportvisserij is veel groter dan menigeen veronderstelde. Alleen al deze omzet levert voor de staatskas ruim 121 miljoen euro op. Toch een bedrag waar je niet zomaar overheen stapt. Daarom vind ik het jammer dat de sportvisserij niet die waardering en aandacht van de overheid krijgt, die het verdient.
In rijks wateren zijn er vergunningen verstrekt door de overheid aan beroepsvissers, zonder beperkingen. Het gevolg hiervan is dat deze wateren nu zo goed als leeg zijn gevist
Vele gepensioneerden gaan vissen en gezien de vergrijzing van onze bevolking is dit een positieve trend. Bovendien is dit een van de weinige vrije tijdsbestedingen, die de gepensioneerden nog kunnen doen, want een hengeltje en dobbertje kost maar 25 euro en een viswater is meestal wel in de buurt. Vele sportvissers betekent ook een goed beheer van de viswateren en een goed visbestand bevordert ook weer het toerisme. Denk maar aan de vele Duitsers, die in het voorjaar kwamen om op forel te vissen in het Veerse meer in de vorige eeuw.
Ik, als sportvisser, journalist, culinair vis liefhebber, maak mij ernstig zorgen over de toekomst. De sportvissers klagen steen en been en de verwijten richting beroepsvisserij nemen alleen maar toe. Uiteraard zijn het de beroepsvissers, die de rijks wateren zo goed als leeggevist hebben. Maar de dieper liggende oorzaak ligt toch echt bij de overheid, omdat zij zonder visplan, zonder beleid, zonder beperking en zonder overleg, visvergunningen uitschreef aan de beroeps visserij. In de jaren 60 van de vorige eeuw was er nog voldoende paling aanwezig in de rijks wateren, zodat de beroepsvisserij nog gericht op paling kon vissen. Nu, door de afsluitingen ingevolge het deltaplan, waterkracht centrales, sluizen, gemalen en kanalisering is de trek van glasaal naar alle Nederlandse wateren ernstig geminimaliseerd. Wederom moet ik constateren dat de overheid niet goed heeft nagedacht over de gevolgen voor de vissen. Door die barrières is de trek van volwassen, paairijpe paling, naar zee ook ernstig verstoord, zodat de paaigronden in de Saragossa zee, nauwelijks nog bereikt worden. Hierdoor komen er dus steeds minder glasaaltjes naar onze kust om van daar uit onze wateren te bereiken.
Door het afnemen van het paling bestand gingen beroepsvissers over op het vangen van schubvis. Op dit moment staat ook het schubvis bestand onder grote druk. Beroepsvissers (gelukkig niet allemaal) zijn zelfs illegaal aan het vissen geslagen, getuige de vele economische delicten in de beroepsvisserij, die nu in het nieuws komen.
Voorts gebeurt het vaak dat de beroeps vissers op de intrek routes netten plaatsen om intrekkende vissen zoals de zeeforel en de zalm te vangen.
Het is dringend gewenst om dit probleem op te lossen. Op de meeste niet rijks wateren is er een goed visstand beheer en overleg tussen beroeps en sportvisserij. En juist in deze wateren zijn dan ook geen problemen. Het kan dus ook anders, maar hiervoor moet het huidige beleid in de rijks wateren drastisch gewijzigd worden.
Waarschijnlijk lijkt dit probleem, gezien andere problemen minder prioritair, maar niets is minder waar. Denk aan de werkgelegenheid, toerisme, tijdsbesteding van de gepensioneerden en de jeugd, milieu, beheer viswateren en de staatskas.
Ik hoop dat u dit probleem onder ogen wilt zien en op zeer korte termijn gepaste maatregelen gaat nemen.
Graag zou ik van u willen weten wat er concreet gaat gebeuren om dit probleem op te lossen.
Ron Smits
Het antwoord van dhr. Vonk.
Geachte heer Smits,
Aller eerst mijn excuus dat de beantwoording van uw vraag zo lang op zich heeft laten wachten.
Desalniettemin geef ik u bij deze antwoord op uw vraag.
U wilt weten wat er concreet gaat gebeuren om het probleem, met betrekking tot de visserij op een aantal vissoorten zoals de zeebaars, paling, zalmachtigen en andere schubvis, op te lossen.
Onderstaand vindt u links naar documenten waarin de meest recente stand van zaken met betrekking tot het visserijbeleid van bovengenoemde soorten wordt toegelicht.
Ik heb ook een link bijgevoegd over het voorgenomen beleid met betrekking tot het visplanstelsel op de binnenwateren.
Zeebaars
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-32-889.ht…
https://www.rijksoverheid.nl/…/goed-resultaat-voor-nederlan…
Paling
https://www.rijksoverheid.nl/…/kamerbrief-over-tweede-tusse…
Zalmachtigen
https://www.rijksoverheid.nl/…/beantwoording-kamervragen-ov…
https://www.rijksoverheid.nl/…/beantwoording-kamervragen-ov…
Schubvis
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29664-124.html
Visplanstelsel
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29664-110.html
Zoals u in bovenstaande documenten kunt lezen heeft de Nederlandse overheid diverse gepaste maatregelen getroffen of zal deze nog treffen om de visstand zowel in de binnenwateren als op zee van de besproken soorten te verbeteren. De diverse daarin genoemde maatregelen zijn ook gericht op en hebben direct effect op de visserijmogelijkheden van zowel de beroepsvisserij als de recreatieve visserij aangezien beide een effect kunnen hebben op deze soorten.
Hopend hiermee uw vraag te hebben beantwoord,
met vriendelijke groet,
J.B.F. Vonk
Beleidsmedewerker
Cluster Kust- en Binnenvisserij en Aquacultuur
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
Ministerie van Economische Zaken
Zoals gezegd, ik hou jullie op de hoogte. Het wordt tijd dat die door ons betaalde ambtenaren eens wakker worden. Ben al bezig met een antwoord. Zodra ik het verstuurd heb zal ik het plaatsen.

 • 8 years and 6 months geleden
Gravatar
Ron Smits
.Essen (B)

Iedereen de allerbeste wensen voor 2016 met respect voor elkaar in goede gezondheid, geluk en voorspoed. Mijn speciale wens is dat sportvissers, sportvisserij NL en middenstand in de sportvisserij samen gaan werken om de overheid te bewegen ons als sportvissers te accepteren en hun verantwoordelijkheden eens te nemen door de door hun veroorzaakte problemen eens op te lossen. Samen staan we sterk.
Hieronder het vervolg van mijn brief aan het min. van economische zaken.
Geachte heer Vonk,
Bedankt voor uw antwoord. Ik moet helaas vaststellen dat u niet alle vragen heeft beantwoord. Mogelijk dat de vraagstelling onduidelijk was. Ik zal daarom de vragen anders formuleren.
Het Deltaplan, waterkrachtcentrales, stuwdammen, gemalen, kanalisering en sluizen zijn er de oorzaak van dat het bijzonder slecht is gesteld met de zalm, zeeforel, paling en nog andere vissen die migreren. In de projectfase van het Deltaplan, stuwdammen, waterkrachtcentrales etc. is er niet of onvoldoende nagedacht over de gevolgen van deze aanpassingen in de waterlopen voor de migrerende vissoorten, zodat de visstand van deze vissoorten meer dan ernstig is. Helaas moet ik vaststellen dat bijna drie decennia later nog steeds geen adequate oplossing is toegepast om dit probleem op te lossen. Denemarken ondervond door kanalisering en andere aanpassingen van de vele waterlopen, ook problemen met de visstand van de migrerende vissoorten. Nu 25 jaar later heeft men in Denemarken de visstand weer onder controle. Nederland kan op dat gebied een voorbeeld nemen aan hetgeen in Denemarken is verwezenlijkt en op korte termijn nog staat te gebeuren. Sterker nog de visstand van deze migrerende vissoorten gaat in Nederland nog steeds veel harder achteruit omdat:
1. De overheid nog steeds automatisch vergunningen verstrekt aan de beroepsvisserij, zonder onderzoek en ook zonder overleg met ter zake kundige instanties m.b.t. de gevolgen voor het vissen met stand want in onder andere de trekroutes van deze migrerende vissoorten. Door deze netten ondervinden ook de sportvissers en andere watersporters veel hinder. Nog erger is het voor de watervogels en waterdieren, die verstrikt raken in deze netten en daardoor onnodig de verdrinkingsdood vinden. Ook beschermde vissen zoals bijvoorbeeld zalm en zeeforel vinden vaak de dood in deze netten.
2. De waterkrachtcentrales in de stuwdammen veroorzaken niet alleen een bijna niet te nemen obstakel voor de migrerende vissoorten, maar doden ook onnodig veel paling en andere vissoorten (zie http://www.sportvisserijnederland.nl/…/massale-aalsterfte-i…), zelfs in een nieuw te bouwen waterkrachtcentrale (Borgharen) waren geen voldoende goede adequate oplossingen voorzien. Gelukkig heeft Sportvisserij Nederland dit met succes aangevochten.
Vraag 1: Graag zou ik van u willen weten wat de overheid concreet gaat doen:
A. Aan het automatisch verstrekken van de vergunningen aan de beroepsvisserij voor het plaatsen van staand want.
a. Worden er beperkende maatregelen opgenomen in de vergunningen om hinder aan sportvissers en andere watersporters te voorkomen en zo ja welke?
b. Worden er beperkende maatregelen opgenomen om te voorkomen dat het staand want te dicht op afsluitingen en/of doorlopen geplaatst wordt en zo ja welke?
c. Welke maatregelen neemt u om watervogels, waterdieren en beschermde vissen de dood vinden in het staand want?
B. Aan de obstakels voor de migrerende vissoorten.
a. Zodat deze ongehinderd de stroom opwaarts gelegen paaigronden kan bereiken
b. Zodat deze ongehinderd de stroom afwaarts gelegen zee kan bereiken om aan te sterken van het paaien of uit kan groeien tot een volwassen zalm of zeeforel.
Opmerking: Voor de paling is het net andersom
C. De waterkrachtcentrales, zodat massale vissterfte tot het verleden behoren.
Zeker met de grote investering om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten in 2018 is het heel belangrijk om ook volgende stappen te zetten om voorzieningen te treffen zodat de migrerende vissoorten ongehinderd de obstakels kunnen passeren. De overheid heeft het probleem dat de te migreren vissoorten ernstig bedreigd worden, zelf gecreëerd.
D. Om te voorkomen dat de migrerende vissoorten niet massaal worden weggevangen tijdens de trek naar en van de paaigronden.
E. Om de maatregelen, die voortvloeien uit bovengenoemde punten A t/m D te controleren
Op vele wateren is de visstand van veel vissoorten verstoord en zelfs zeer ernstig laag. De overheid heeft vergunningen uitgegeven aan de beroepsvisserij zonder overleg met ter zake kundige op het gebied van visstand beheer. Sterker nog de overheid heeft vaak waarschuwingen van ter zake kundige genegeerd. Voorbeelden zijn o.a. het IJsselmeer, de Randmeren en in het zuiden. U heeft in uw antwoord aangegeven dat er (in het kader van de Kader Richtlijn Water) gewerkt wordt met VBC’s, waar beroeps- en sportvissers gezamenlijk afspraken moeten maken en deze afspraken in een visplan beschrijven (Rijkswateren). In de vergunningen, uitgegeven door de overheid, is dit zelfs opgenomen in de voorwaarden. Zoals u zelf aangeeft is dit een moeizaam proces. Sterker nog, sommige beroepsvissers weigeren stelselmatig om mee te werken aan zo’n visplan. Aangezien dit in de voorwaarden is opgenomen, moet volgens mij de overheid deze vergunning intrekken, omdat er niet wordt voldaan aan de door de overheid gestelde voorwaarden. Tot op heden heb ik echter nog geen intrekking van een vergunning meegemaakt. Om escalaties bij het intrekken van de vergunning te voorkomen, heeft de overheid een stap op de plaats gemaakt door mondeling het visplan niet meer verplicht door alle vissers op te laten stellen.
Vraag 2: Graag zou ik van u willen weten wat de overheid concreet gaat doen:
A. Om de visstand op diverse (rijks) wateren weer op een goed peil te brengen en ook te houden.
De sportvisserij wordt steeds weer getroffen door allerlei maatregelen van de overheid op problemen, die hun oorsprong vinden bij de overheid zelf. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:
1. Meeneemverbod voor de zeebaars van 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016, baglimiet van 1 zeebaars, terwijl de handlijnvissers slechts 2 maanden een gesloten periode kennen.
2. Meeneem verbod van paling, zeeforel en zalm.
3. Op sommige binnen wateren, zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer, is bijna geen vis meer te vangen, omdat deze wateren zo goed als leeggevist zijn.
4. Op sommige buiten wateren, zoals bijvoorbeeld de Oosterschelde, is, door te weinig doorstroming als gevolg van de Oosterschelde dam, een sterke teruggang in de te vangen zeevis duidelijk merkbaar.
5. Staand want netten staan vaak op voor de sportvisser topstekken, zodat de sportvisser daar niet meer kan vissen.
6. Het gevoel bekruipt mij dat de sportvissers niet serieus genomen worden, ondanks het feit, dat de sportvissers op dit moment een veel grotere bijdrage leveren voor de schatkist dan de beroepsvisserij. Hier in Nederland zijn ca. 2 miljoen sportvissers, die verantwoordelijk zijn voor een omzet van ca. 700.000 K€ (bron SVN), waarvan in ieder geval 121.000 K€ in de schatkist verdwijnt. Door het serieus nemen van de sportvissers zal, in de toekomst, de bijdrage nog groter worden van de sportvissers voor onze schatkist. Zeker als we, doordat er weer vis gevangen kan worden, de toename van het toerisme mee nemen, maar ook een toename van het aantal sportvissers. Er wordt immers weer vis gevangen. Denk maar eens aan de vorige eeuw en het Veerse Meer met betrekking van de forel en de Duitsers in de paasvakantie.
Vraag 3: Wat gaat de overheid concreet doen
a. Om de belangen van de sportvissers naar belangrijkheid voor de schatkist te behartigen?
b. Om Sportvisserij Nederland bij alle toekomstige projecten, waar viswater, vissen, viswater beheer, etc. in voor komen of voor kunnen komen?
c. Om problemen tussen sportvissers en beroepsvissers op te lossen?
Met vriendelijke groeten,
Ron Smits

 • 8 years and 6 months geleden
Gravatar
Rob
.

Ik zou er graag een nieuwe topic van willen maken maar het heeft toch geen enkele zin.

Ik kreeg gisteren bij Avicentra in Oostvoorne te horen dat de betreffende beroepsvissers die in de Europoort met warnetten mogen vissen gewoon weer een nieuwe vergunning hebben gekregen tot 2019.

Dus ondanks alle commotie, geklaag, en een TE LAAT ingediend bezwaarschrift zijn de beroepsvissers weer de winnaars.

Hieruit blijkt des te meer dat er naar de sportvisserij totaal niet geluisterd word.
Hopelijk is de federatie ZWN nu wel op tijd met het indienen van een bezwaarschrift maar ik ben er bang voor.

Om de betreffende beroepsvisser Struik nog maar even te quoten.
"jullie krijgen mij er nóóit uit"

Rob

 • 8 years and 5 months geleden
Gravatar
Ton
.leiden

beste sportvissers we hebben mijnenvegers waarom worden deze niet ingezet om netten te vegen kunnen deze beroeps vis moordenaars eens gewoon werk verrichten

 • 8 years and one month geleden
Gravatar
Rob
.

Afgelopen weekend en maandag was het eindelijk zover!!
De warnetten stonden van de VL-219 stonden in de monding van het Hartelkanaal.

Dus in plaats van daar eens een artikel over te schrijven blijven we gewoon wekelijks reclame maken van de workshop en O,, kom alstublieft vanuit mijn boot.
En vooral doorgaan met het plaatsen van duidelijke foto's want de beroepsvissers hebben geen internet.

Rob

 • 7 years and 10 months geleden
Gravatar
Ad
.

Deze week stond de waterweg aan de maassluis zijde ook vol met netten en eveneens het eiland tegenover hoek van holland

 • 7 years and 10 months geleden
Gravatar
wandelaar
.hoek van holland

Zondag op de pier van hoek van holland gewandeld. Helaas staat er aan de strandkant ruim een kilometer staande want netten met vlaggen en markeer boeien achter de steenstort van de pier. welke instantie doet hier iets aan ???

 • 7 years and one month geleden
Gravatar
Piet
.Hoek van Holland

Had 20-25 jaar geleden toch sterk de indruk dat vriend Joop en zijn maten in hun bootjes rond de pier de zeer veel gevangen baarzen verkochten teneinde de boot en het materiaal te kunnen blijven betalen...

 • 5 years and one month geleden
Gravatar
willem
.

Als er 1 boter op zijn hoofd heeft dan is het Joop "stroop"Folkerts wel. Alles verkocht hij en nu jammeren. Daar word ik onpasselijk van.

 • 4 years and 11 months geleden
Gravatar
Rene
.Abbenbroek

Over welke Joop hebben wij het eigenlijk, ik ken een Joop die de grootste stroper is van alle Jopen

 • about 4 years and 3 months geleden