**KLAAR** **KLAAR**            Lit de iel rinne….een uniek project             in Friesl

Lit de iel rinne….een uniek project in Friesland.

door Jouke Jansma

Enige tijd geleden verscheen het rapport “Boven Water” aangaande de omvang van de visstroperij in Friesland. In dit rapport, waaraan werd meegewerkt door verschillende instanties, waaronder de Federatie en de regio Friesland van de SNB, werd een schatting gemaakt van de illegale visvangst (met name aal en snoekbaars) in de provincie Friesland. De uitkomsten waren dermate alarmerend dat werd besloten om naast het bestaande stroperijteam een extra project op te zetten dat de kleine stroperij moet verminderen.

                       


Een extra project…

Het gaat hier met name om die “stropers”, die in het kader van “burgerlijke ongehoorzaamheid” één of enkele fuiken plaatsen, waarbij de gevangen vis grotendeels voor eigen verbruik is bedoeld. Hoewel het hier en daar plaatsen van een illegale fuik geen problemen op zou moeten leveren voor de visstand, gaat men in het rapport echter uit van een voorzichtige schatting van minimaal duizend fuiken en dat is wel van een andere orde.
Naast paling (geschat op ± 45000 kg per jaar) sneuvelen er grote aantallen andere vissen, met name jonge snoekbaarsjes, in deze fuiken. Vandaar ook, dat er in onderling overleg een speerpunt van is gemaakt.

In eerste instantie is het project gericht op het geven van voorlichting via folders, persberichten e.d. Er is sprake van een unieke samenwerking tussen de Politie, de sportvisserij en de beroepsvisserij. De sportvisserij doet van harte mee aan dit project. De aal dient dan wel als kapstok, maar er is afgesproken dat ook de stropende snoekbaarsvissers (goed voor een illegale onttrekking van ± 34000 kg snoekbaars op jaarbasis) en de zgn. rallyvisserij de nodige aandacht krijgen. Daarnaast blijft natuurlijk ook nog het stroperijteam actief voor de bestrijding van de grove (snoekbaars)stroperij. In ieder geval zullen er veel meer controleactiviteiten op en rond het water zijn en dat is een goede zaak.

                       


Er sneuvelt nu ook veel kleine vis

De kennis en de motivatie van de hengelsportverenigingen en hun individuele leden is van groot belang voor het slagen van het project. Naast de hulp van de Federatie en de hengelsportverenigingen, wordt ook de hulp van individuele sportvissers ingeroepen. In eerste instantie kunnen plaatsen waar in Friesland illegale fuiken en / of andere stropersattributen worden aangetroffen worden gemeld aan het algemene politienummer: 0900-8844
Daarnaast worden er nog enkele acties gepland om met beroepsvissers, sportvissers en politie gezamenlijk te dreggen naar illegaal vistuig. Dit worden groots opgezette acties, om aan de stroperij te laten merken dat het menens is.

(Friese Sportvissers), die in het bezit zijn van een boot en die eventueel individueel, of samen met een vismaat mee willen werken aan het welslagen van deze acties kunnen dat kenbaar maken bij het Federatiekantoor in Grou. tel. 0566-624455 of via ffvs@visseninfriesland.nl

Wellicht een idee voor navolging in andere delen van ons land?!!


ANDEREN LAZEN OOK

image description
Van oost naar west nr.2
Willem Moorman -
image description
Hoe werkt het Preston ICS System?
Willem Moorman -