Stichting Der Atlantische Lachs, voert actie

“Der Atlantische Lachs”

We ontvingen een brief van de stichting “ (zalm)” uit Duitsland die samen met vele Europese sportvrienden een actie tegen de Nederlandse overheid is begonnen. Zij vragen ook de medewerking van alle Nederlandse en Belgische sportvissers om aan de huidige situatie een einde te kunnen maken. Hieronder volgt de Nederlandse vertaling van deze brief.

                       

Waar blijft de zalm?

In de Delta van de Rijn verdwijnen veel zalmen in fuiken en netten en worden soms illegaal verkocht.

Jaarlijks worden door de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland meer dan een miljoen jonge zalmen succesvol in geschikte wateren uitgezet – tussen 1999 en 2003 waren dat al 11,3 miljoen.

Sinds het einde van de 90er jaren zijn de inspanningen aanzienlijk verhoogd (nieuwe uitzettingswateren en optimalisering van de methoden). Als gevolg daarvan worden sinds 2000 veel meer jonge zalmen geproduceerd. Ondanks deze effectieve intensivering van de uitzettingsmaatregelen, is het aantal terugkerende zalmen in het Rijnsysteem de laatste jaren duidelijk aan het teruglopen (zie grafiek)!

Daarbij is in bijna alle wateren in het stroomgebied van de Rijn die met jonge zalmpjes worden bezet, het terugkeerpercentage onder de 1% gedaald! Deze – zich voortzettende – dalende trend staat echter in tegenstelling tot de algemene Europese tendens. Daar er in de overige negatieve invloeden (b.v. waterkrachtcentrales) geen verandering is opgetreden, moet de oorzaak ergens anders gezocht worden.

Volgens een artikel in de Nederlandse krant „De Volkskrant“ (20.7.2005) bestaat er een toenemend probleem door de beroeps- en hobbyvisserij in de Rijndelta en kustwateren. „Vele zalmen verdwijnen in fuiken en netten en worden illegaal verkocht.“ Het probleem is in Nederland al veel langer bekend, maar wordt door de overheid halsstarrig ontkend.

                       


“Het aantal fuiken en netten is inmiddels buiten alle proporties gestegen”

Interessante gegevens uit “De Migratie van Zeeforel in Nederland” van A. bij de Vaate en A.W. Breukelaar (RIZA 2001, rapport nr. 2001.046) zijn daarvoor het bewijs. Met zendertjes (transponders) voorziene zeeforellen gingen ook toen al in groten getale op hun trektocht door de nettenjungle ’verloren’.

Een citaat uit het RIZA-rapport: „In bepaalde gedeelten van de rivieren ligt het percentage ‘verdwenen’ zeeforellen zelfs boven de 25 %.“. “Een verklaring hiervoor lijkt de beroepsvisserij in deze gedeelten te zijn”. De Algemene Inspectiedienst (AID) van het verantwoordelijke Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet desondanks „geen reden voor gerichte controles“. Dat het volgens het artikel in De Volkskrant wat betreft de vangsten om meer dan toeval gaat en dat ook het aantal ’toevallige vangsten’ met het aantal uitgezette netten stijgt, lijkt tot nu toe geen activiteit aan de AID te ontlokken.

Het aantal fuiken en netten is inmiddels buiten alle proporties gestegen – hun aantal loopt waarschijnlijk al in de duizenden. Die vormen in de trekroutes van zalm en zeeforel een steeds fijnmaziger netwerk – met fatale gevolgen voor de smolts en de terugkeerders. Want zelfs indien de vissen volgens de wettelijke regels worden teruggezet, zijn hun overlevingskansen bijna nihil.

Wij blijven met enkele vragen zitten – die alleen de Nederlandse regering kan beantwoorden: Is Nederland bereid te onderzoeken hoeveel zalmen en zeeforellen in de Nederlandse wateren worden gevangen en illegaal worden verhandeld? Hoeveel fuiken en netten worden werkelijk in de rivieren, het IJsselmeer en de kustwateren gebruikt? En wordt er een plafond voor het aantal vistuigen in die wateren gehanteerd? Welke controles worden er uitgeoefend?

                       


Is men politiek bereid om de Nederlandse visserij zodanig te beperken dat zalmen en zeeforellen een betere kans hebben om ongeschonden door Nederland te trekken? Waarom zijn de visserijvrije zones van 300 meter (Regeringsbesluit bescherming trekvissen 2000) bij vispassages, stuwen en sluizen nooit ingesteld? In hoeverre voelt de Nederlandse regering zich nog aan het ’zalmtractaat’ (zalmverdrag) van de Rijnoeverstaten uit 1885 gebonden? Dit verdrag is nooit door Nederland opgezegd.

Beste lezer – help a.u.b. mee! Richt uw vragen en opmerkingen, eventueel voorzien van eigen ervaringen, aan de nevenstaande overheden en instellingen. En stuur a.u.b. een kopie van uw correspondentie per e-mail aan p/a st.jaeger@lachsverein.de

                       

Rijnzalmen in Nederlandse netten

Wat kunt u doen?

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u brieven en/of e-mails aan de Nederlandse regering en parlement zou willen schrijven.

Voor dit schrijven kunt u gebruik maken van de bijgaande informatie. Daar staan ook de adressen waaraan u uw brieven kunt richten. De e-mailadressen van de parlementariërs vindt u onder aan deze tekst.

Stel uw vragen aan ministers en leden van het parlement!

Belangrijk is dat u persoonlijke brieven schrijft die eventueel zijn voorzien van uw eigen waarnemingen en ervaringen met het toenemende aantal netten en fuiken in de grote rivieren, het IJsselmeer, de havenhoofden en de kustwateren. Schrijf gerust dat u regelmatig met uw kunstaas in netten vast zit of dat u het vissen soms bijna onmogelijk wordt gemaakt.

Maak a.u.b. ook anderen per e-mail op deze actie opmerkzaam. Hoe meer brieven en e-mails verstuurd worden, hoe beter! Neem plaats achter uw computer en ga aan de slag!

Tenslotte een verzoek: stuur een kopie van de verstuurde brieven en/of e-mails aan info@lachsverein.de. Indien u ermee akkoord gaat, willen wij uw brief op onze internetsite plaatsen.

Email-adressen van leden van het Nederlandse parlement

Ir. B.J. van der Vlies, (SGP) B.vdVlies@tweedekamer.nl Mevr. Ir. M.B. Vos, (GL) M.Vos@tweedekamer.nl C.G.A. Cornielje, (VVD) C.Cornielje@tweedekamer.nl Drs. S. Buijs, (CDA) s.buijs@tweedekamer.nl Mevr. J.M.G. Schreijer-Pierik, (CDA) J.Schreijer@tweedekamer.nl J.J. Atsma, (CDA) J.Atsma@tweedekamer.nl H.E Waalkens, (PVDA) H.Waalkens@tweedekamer.nl Mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff, (VVD) J.Snijder@tweedekamer.nl W. van den Brink, (LPF) w.vdbrink@tweedekamer.nl M. Herben, (LPF) m.herben@tweedekamer.nl J. Tichelaar, (PVDA) J.Tichelaar@tweedekamer.nl A.J.W. Duyvendak, (GL) W.Duyvendak@tweedekamer.nl B. van der Ham, (D66) B.vHam@tweedekamer.nl K. van Velzen, (SP) KvanVelzen@sp.nl Mevr. A.M.V. van Gerkens (SP) A.Gerkens@tweedekamer.nl Mevr. Dr. Ir. J.H.J. Kruijsen (PVDA) J.Kruijsen@tweedekamer.nl

Een aantal belangrijke Postadressen:

Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Dr. C.P. Veerman
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland Staatssecretaris Mevrouw Drs. M.H. Schultz van Haegen - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Nederland Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste commissie voor LNV
Griffier: Van Leiden
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Nederland Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
Griffier: Roovers
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Nederland Europese Commissie
European Commission
Mr. Joe Borg
Visserij en Maritime Aangelegenheden
Rue Joseph II Nr. 99
B-1049 Brüssel
België / Belgique

Gezamenlijk kunnen we het voor elkaar krijgen!!

e.V.