Reactie van de Combinatie van Beroepsvissers op \“Zalmactie\”

 

Onderstaand bericht ontvingen wij van dhr. Han Walder, beleidsmedewerker van de Combinatie van Beroepsvissers

Geachte redactie van Total Fishing,

De afgelopen periode is er op uw sportvissers website het nodige te doen geweest over de trage terugkeer van de zalm op de Nederlandse binnenwateren. Kern van het verhaal was dat de Nederlandse beroepsvissers een belangrijke rol zouden spelen in die trage terugkeer. Aanleiding tot deze actie was een artikel in de Volkskrant van 20 juli jl, waarin onder meer gesteld werd dat 1 op de 6 zalmen terechtkomt in de fuiken van beroepsvissers.

Bijgaand treft u aan een persbericht dat wij naar aanleiding van deze kwestie hebben uitgegeven. Zoals u in het persbericht kunt lezen, blijft er van het Volkskrantartikel weinig overeind staan. De Combinatie van Beroepsvissers acht het van belang dat over het trage herstel van de zalmstand op de Rijn een correct beeld wordt geschetst. Zoals blijkt uit het persbericht, is het niet juist de beroepsvisserij als oorzaak van het trage herstel aan te merken. Voor een goede beeldvorming over deze kwestie, achten wij het van belang, om bijgaand persbericht op uw website te vermelden.

met vriendelijke groet,

Han Walder

Drs. Han Walder
Beleidsmedewerker Communicatie en Educatie
Combinatie van Beroepsvissers

Persbericht

               

Combinatie van beroepsvissers

 

Nederlandse beroepsvissers onterecht aangeklaagd voor traag herstel van de zalm

In enkele recente publikaties (o.a. Volkskrant van 20 juli jl) wordt aandacht besteed aan de moeizame terugkeer van de zalm in het stroomgebied van de Rijn. Daarbij wordt onder meer het RIZA (het onderzoeksinstituut van Rijkswaterstaat) geciteerd met de uitspraak dat 1 op de 6 zalmen in de Nederlandse rivieren terecht komt in de fuiken van beroepsvissers. Op die manier wordt de indruk gewekt dat Nederlandse beroepsvissers in belangrijke mate oorzaak zijn van de trage terugkeer van de zalm.

Naar aanleiding van dit artikel heeft de landelijke organisatie Combinatie van Beroepsvissers contact gezocht met de bron van deze bewering; het RIZA (het onderzoeksinstituut van Rijkswaterstaat) te Lelystad. Het RIZA erkent dat het beeld in het Volkskrantartikel als zouden alle “verdwenen” zalmen en zeeforellen in de fuiken van beroepsvissers terecht zijn gekomen, niet alleen ongenuanceerd, maar zelfs onjuist is. Het RIZA geeft als toelichting:

        Uit onderzoek met zalmen en zeeforellen die met zenders waren uitgerust, is gebleken dat 1 op de 6 gemerkte vissen “zoek” raakt. Wat hiervan precies de oorzaak is, is niet bekend. Mogelijke verklaringen zijn:
- natuurlijke sterfte of sterfte als gevolg van beschadiging door scheepvaart
- vangst via de hengel of in fuiken : Bekend is dat een aantal gemerkte vissen is teruggemeld via sportvissers en beroepsvissers.
- zender werkt niet meer : Dit wordt minder waarschijnlijk geacht. Het onderzoek waaruit blijkt dat 1 op de 6 vissen “zoek” raakt vond in opdracht van het RIZA plaats in de jaren negentig (dus tot ca. 2000). Pikant detail daarbij is dat de wijziging van de Visserijwet waarin een verbod is ingesteld op het vangen van zalm en zeeforel eveneens stamt uit het jaar 2000. Dit betekent dat de zoekgeraakte vissen waarover het RIZA spreekt, als ze al door sportvissers of beroepsvissers gevangen zijn, volkomen legaal zijn gevangen en eventueel verkocht.

De Combinatie van Beroepsvissers acht het van belang dat over het trage herstel van de zalmstand op de Rijn een correct beeld wordt geschetst. Zoals blijkt uit het voorgaande, is het niet juist de beroepsvisserij daarvoor als oorzaak aan te merken

Voor verdere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
- Drs. Sicko Heldoorn, voorzitter Combinatie van Beroepsvissers
tel : 0512-386202 of 06-51440371
- Drs. Han Walder, beleidsmedewerker Combinatie van Beroepsvissers
tel : 06-43094369